Publicerad 11 mars 2022

Kan det bli aktuellt för kommunen att betala ut LMA-bistånd till de som flytt från Ukraina? (Uppdaterad: 1 juli)

För aktuell information om utbetalning av LMA-ersättning hänvisar vi till Migrationsverket.

Infor­ma­tion om mass­flykts­di­rek­tivet till kommuner och regi­oner

Migrationsverket har huvudansvaret för bistånd till de som ansöker om uppehållstillstånd med stöd av massflyktsdirektivet. Det finns dock en bestämmelse i 3 a § tredje stycket LMA som kan aktualiseras i situationer då Migrationsverkets förmåga bedöms som otillräcklig (prop. 2001/02:185 s. 104).

Enligt bestämmelsen ska en kommun lämna bistånd enligt LMA till de som får uppehållstillstånd som massflyktingar om

  • de vistas i kommunen och
  • biståndet behövs till dess att Migrationsverket tar över ansvaret för att bistånd lämnas.

Ansvaret enligt LMAträder in efter att den enskilde ansökt om uppehållstillstånd . Avsikten är att biståndet ska vara tillfälligt i väntan på att Migrationsverket tar över ansvaret. SKR anser att kommunen, innan bistånd beviljas, bör ta reda på om Migrationsverket kan bevilja bistånd och, om sådan förmåga saknas, försöka utröna när Migrationsverket kan ta över ansvaret för bistånd.

Rätten till bistånd förutsätter att individen är registrerad vid en förläggning (8 § LMA). Migrationsverket ska registrera alla som får uppehållstillstånd som massflyktingar i myndighetens mottagningssystem, även de som Migrationsverket inte har förmåga att ge bistånd till och som således kan omfattas av kommunens ansvar.

Det kan vara bra att kommunen säkerställer att det är möjligt att besluta om LMA-bistånd i verksamhetssystemet samt att denna typ av beslut omfattas av den beslutande nämndens delegationsordning.

Informationsansvarig

  • Mia Hemmestad
    Förbundsjurist

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR