Publicerad 1 april 2021

Individens behov i centrum, IBIC

Individens Behov I Centrum, IBIC, är ett behovsinriktat och systematiskt arbetssätt för såväl handläggare som utförare inom verksamhet för vuxna personer som ansöker om, och får stöd enligt socialtjänstlagen (SoL) eller lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade ( LSS).

IBIC utgår från individens behov, resurser och mål inom olika livsområden i det dagliga livet. IBIC bygger på ICF som är WHO:s klassifikation av funktionshinder, funktionstillstånd och hälsa utifrån en biopsykosocial modell. På så sätt kan individens nuvarande förmågor och behov av stöd och hjälp beskrivas.

Vilka mål och resultat som önskas med insatsen beskrivs också på ett strukturerat sätt och med ett gemensamt ”språk”. Detta skapar förutsättningar för en mer likvärdig och kvalitetssäkrad socialtjänst samt möjligheter till jämförelse mellan verksamheter och kommuner på ett mer likvärdigt sätt. Det ger också möjlighet till en säkrare överföring och återanvändning av information.

Användandet av IBIC ökar

Det behovsinriktade och systematiska arbetssättet IBIC används idag i nästan var fjärde kommuns samtliga utredningar inom socialpsykiatrin – en ökning med 9 procentenheter jämfört med 2018. Vid uppföljningar är det något färre av kommunerna som använder IBIC (16 procent), men även här ser vi en ökning jämfört med 2018.

Öppna jämförelser 2020: stöd till personer med funktions­nedsättning - socialpsykiatri

SKR:s roll

SKR samarbetar kring IBIC med Socialstyrelsen, Svenska vård, KFO och Vårdföretagarna. Vi har regelbundna möten med dessa aktörer om bland annat utvecklingsfrågor och frågor om stöd kring implementering.

Sedan våren 2018 driver SKR ett Samarbetsrum för IBIC; "IBIC - en digital mötesplats för erfarenhetsutbyte och inspiration", för alla som är intresserade av eller jobbar med IBIC. Samarbetsrum en tjänst för kommunikation och samverkan. Kommuner kan här dela information och ställa frågor till varandra. Du får tillgång till detta samarbetsrum genom att höra av dig till Kontaktcenter på SKR via kontaktfältet längst ner på sidan.

SKR har under 2019 genomfört utbildningar och workshop för såväl beslutsfattare som strateger och utförare som arbetare eller planerar för att gå in i IBIC.

Arbetsgrupp med fem kommuner

SKR har en arbetsgrupp med representanter för fem kommuner (Halmstad, Östersund, Norrtälje, Tyresö och Strängnäs) som tillsammans tittar på utveckling av IBIC nationellt. Här diskuteras utmaningar i införandet och olika typer av nationellt och regionalt stöd som kan underlätta lokalt. Gruppen planerar ta fram exempelmallar på hur beslut om olika insatser enligt IBIC kan se ut.

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset