Publicerad 29 april 2022

Frågor och svar Yrkesresan

De vanligaste frågorna och svaren om Yrkesresan.

Nuläge i arbetet med Yrkesresan

 • Vad är Yrkesresan?

  Yrkesresan är en strukturerad introduktion och kontinuerlig kompetensutveckling för medarbetare och chefer inom socialtjänsten. Alla kommuner erbjuds att ansluta till Yrkesresan. Yrkesresan är också en del i den nationella kunskapsstyrningen inom socialtjänsten.

  Yrkesresan syftar till att:

  • ge kvalitet i varje möte mellan socialtjänstens medarbetare och invånare.
  • stärka kompetens och yrkesstolthet bland socialtjänstens medarbetare.
  • bidra till en kunskapsbaserad, jämställd och jämlik socialtjänst i hela landet.
  • erbjuda en samlad och effektiv kompetensutveckling.

   Nationell kunskapsstyrning inom socialtjänsten
 • Vad innehåller Yrkesresan?

  I konceptet ingår introduktion och kompetensutveckling för medarbetare i olika verksamheter inom socialtjänsten. Yrkesresan innehåller även stöd för arbetsledare och chefer i deras roll.

  Yrkesresan använder kvalitetssäkrade kunskapsunderlag från relevanta myndigheter och aktörer. Kunskapsunderlagen paketeras på ett pedagogiskt sätt utifrån kursmålen i respektive kurs.

 • Vad är aktuellt inom Yrkesresan?

  Yrkesresan Barn och unga

  Göteborgsregionen arbetar nu, tillsammans med Socialstyrelsen, med innehållet i de olika kurserna i Yrkesresan Barn och unga. Det innebär både översyn av tidigare innehåll och viss nyproduktion. Paketeringen av innehåll på lärplattformen sker i samarbete med Adda under våren 2022.

  Lansering av Yrkesresan Barn och unga sker stegvis – region efter region, steg efter steg och kurs efter kurs.

  Förstudier

  RSS i Jönköpings län påbörjade i mars 2022 förstudien för en yrkesresa inom missbruk och beroende (myndighetsutövning). Förstudien ska redovisas i januari 2023.

  RSS i Östergötland har fått uppdraget att göra förstudien för en yrkesresa inom äldreomsorgen (utförarverksamheter). Arbetet påbörjas efter sommaren 2022.

  Regionala förberedelser

  De regionala samverkans- och stödstrukturerna (RSS) arbetar med förberedelser inför sitt samordnande uppdrag på regional nivå. Arbetet på regional nivå leds av en regional projektledare. Med start i juni 2022 kommer regionala uppstartsmöten för chefer och arbetsledare i kommunerna att erbjudas.

  Övergripande strukturer

  SKR är projektägare för Yrkesresan och har ett samordnande ansvar. I uppdraget ligger att utveckla funktionella strukturer för arbetet under hela avtalsperioden.

 • Vilka ansvar och roller finns inom Yrkesresan?

  Yrkesresan är en nationell satsning med ett regionalt genomförande för lokal kompetens.

  SKR

  Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, är projektägare för Yrkesresan driver det löpande operativa arbetet med att utveckla och samordna Yrkesresan nationellt.

  Regionala samverkans- och stödstrukturer (RSS)

  De regionala samverkans- och stödstrukturerna (RSS) är ett nav i genomförandet av Yrkesresorna. RSS är en struktur på länsnivå som är organiserad på olika sätt i olika delar av landet.

  Regionala samverkans- och stödstrukturer, RSS

  Det finns två typer av uppdrag på RSS-nivå inom ramen för Yrkesresan:

  RSS med regionalt uppdrag

  Alla RSS:er som medverkar i Yrkesresan har i uppdrag att:

  • samordna det regionala genomförandet
  • planera och tillhandahålla kursdagar
  • kommunicera med kommunerna
  • ansvara för kursadministration
  • rekrytera utbildare
  • erbjuda support för lärplattformen.
  RSS med nationellt uppdrag

  Fem RSS:er har ett nationellt uppdrag som innebär att:

  • vara delprojektägare för en enskild yrkesresa
  • ta fram kursmål
  • inventera och paketera kunskapsunderlag
  • utbilda utbildare i övriga RSS:er
  • utveckla och förvalta den enskilda yrkesresan.

  Kommunerna

  Kommunernas efterfrågan och finansiering av tjänsten är drivkraften för Yrkesresans utveckling. Kommunens uppdrag innebär också att:

  • administrera konton i lärplattformen
  • skapa förutsättningar för medarbetare att delta
  • bidra med utbildare
  • medverka i utvärdering och utveckling
  • bidra i regional planering.

  Socialstyrelsen

  Socialstyrelsen (och andra relevanta myndigheter) tillhandahåller kvalitetssäkrade kunskapsunderlag till Yrkesresan. Socialstyrelsen medverkar i ledning och styrning av Yrkesresan, både övergripande och i enskilda yrkesresor.

  Partnerskapet

  Partnerskapet är en samverkansarena mellan de regionala samverkans- och stödstrukturerna (RSS), Socialstyrelsen och SKR för att bedriva utvecklingsarbete till nytta för socialtjänsten. Yrkesresan är ett prioriterat samverkansområde inom Partnerskapet. 

  Det förberedande arbetet inför en nationell lansering har gjorts inom ramen för Partnerskapet, vars aktörer har bärande roller i genomförandet av projektet. Förstudierna för att inventera behov och förutsättningar för yrkesresor inom olika områden genomförs inom ramen för Partnerskapet.

  Partnerskap socialtjänst

 • Hur många kommuner har anslutit till Yrkesresan?

  256 kommuner är anslutna till Yrkesresan. Det motsvarar nästan 90 procent av landets kommuner. Både små och stora kommuner i alla delar av landet är nu en del av Yrkesresan.

  Det finns fortfarande möjlighet att ansluta till Yrkesresan.

 • Finns det fortfarande möjlighet att ansluta?

  Ja, det gör det. Eftersom de lokala processerna ibland behöver få ta sin tid finns inget slutdatum för att ansluta.

  Gör så här för att ansluta:

  • Kontakta kansliet via yrkesresan@skr.se med uppgifter om namn och mejladress till person med delegation att signera avtalet för kommunen.
  • SKR skickar ut ett digitalt avtal via Visma Addo.
  • Avtalet signeras med BankID av både kommunen och SKR.
  • Meddela följande uppgifter inför fakturering: organisationsnummer, namn på kommunens referens, referenskod och GLN-nummer.

  Alla anslutna kommuner är med och delar på utvecklingskostnaderna och betalar därmed för hela avtalsperioden (från 2021-07-01), oavsett när kommunen ansluter. Priset är 2,28 kronor per år och antal invånare i kommunen (se vidare under frågan om Yrkesresans finansiering vad som ingår).

 • Hur kan jag få löpande information om Yrkesresan?

  Vi använder Samarbetsrum som digital arbetsyta och kommunikationskanal. I Samarbetsrum lägger vi kontinuerligt upp information om hur arbetet med Yrkesresan utvecklas. Målgrupp är medarbetare inom kommuner, regionala samverkans- och stödstrukturer samt berörda myndigheter.

  Hör av dig till SKR:s Kontaktcenter via formuläret längst ner på sidan om du vill få en inbjudan till Samarbetsrum.

 • Hur ser tidplanen ut för arbetet med Yrkesresan?

  Våren 2022

  • Förberedelser inför produktion av yrkesresa inom funktionshinderområdet, bland annat avtal, projektdirektiv och rekrytering av projektledare.
  • Arbete med förstudie inom missbruk- och beroendeområdet påbörjas.
  • Förberedelser inför förstudie inom äldreomsorgen.
  • Lärplattformen utvecklas med grundfunktionalitet för alla yrkesresor men med fokus på Yrkesresan Barn och unga.
  • Innehållsproduktion för kurser Yrkesresan Barn och unga.
  • Utbildningar i lärplattformen för regionala administratörer
  • Regionala uppstarter från juni.

  Hösten 2022

  • Yrkesresan Barn och unga blir tillgänglig för socialtjänstens medarbetare från och med september (Ny-steget).
  • Fortsatt innehållsproduktion för Yrkesresan Barn och unga
  • Förstudie inom missbruk- och beroendeområdet sammanfattas och presenteras för nationella styrgruppen i januari 2023.
  • Produktion av yrkesresa inom funktionshinderområdet påbörjas.

Praktiska frågor gällande Yrkesresan

 • Vilka avtal ska tecknas?

  Yrkesresan innebär ett samarbete mellan den nationella, regionala och kommunala nivån. För att tydliggöra ansvarsfördelningen upprättas avtal som syftar till att reglera och tydliggöra samarbetsformerna.

  Följande avtal tecknas på nationell nivå mellan parterna i Yrkesresan:

  1. Mellan SKR och respektive kommun avseende tillgång till kompetensutvecklingskonceptet.
  2. Mellan SKR och RSS med nationellt uppdrag avseende produktion av yrkesresa.
  3. Mellan Adda och respektive kommun avseende hantering av personuppgifter (PUB-avtal).
  4. Mellan Adda och RSS:erna (underbiträdesavtal)

  Avtalsperioden är sju år och signering av avtalen sker digitalt.

 • Hur finansieras Yrkesresan?

  Yrkesresan finansieras av anslutna kommuner. Priset är 2,28 kronor per år och antal invånare i kommunen.

  I den nationella avgiften ingår:

  • Nationell samordning (SKR)
  • Produktion, förvaltning och utveckling av fem yrkesresor (RSS med nationellt uppdrag)
  • Utveckling och förvaltning av lärplattformen (Adda)

  Kommuner som ansluter till Yrkesresan efter 2021-07-01 ersätter de avtalsår som påbörjats innan avtalet har undertecknats, det vill säga att alla betalar för hela avtalsperioden. Detta för att alla ska bidra till utvecklingskostnaderna.

  Kostnader för det regionala genomförandet tillkommer och hanteras på regional nivå utifrån förutsättningar inom respektive RSS.

 • Hur fungerar Yrkesresan för mig som medarbetare?

  Om du är medarbetare i en kommun som är ansluten till Yrkesresan skapar din arbetsledare/chef ett konto till lärplattformen. Beroende på hur lång tid du har arbetat yrket blir du behörig till en av de tre stegen; ny, van eller erfaren.

  Varje steg innehåller en resväg med hållplatser. Varje hållplats är en kurs.

  Kurserna består av tre delar:

  • Förberedelser
  • Kursdagar
  • Fördjupning efter

  Förberedelseuppgifterna inför kursdagarna är obligatoriska och görs individuellt via checklista och länkar i lärplattformen. Uppgifterna består av relevant innehåll från kvalitetssäkrade underlag och är i olika format: texter från t ex handböcker, podcasts, film.

  Kursdagarna planeras och genomförs av RSS. Vissa kursdagar erbjuds på plats, andra erbjuds digitalt. Kursdagarna bygger på förberedelserna och lägger fokus på fördjupning via övningar, dialog och process.

  Efter kursdagarna erbjuds checklista med förslag på fördjupningsuppgifter. Dessa är inte obligatoriska men är ett stöd för att lära sig mer.

 • Vad är lärplattformen?

  Lärplattformen är en webbaserad kursmiljö som tillhandahåller kursmaterial i olika format (text, filmer poddar, med mera) för förberedelser och fördjupning, samt där du bokar dina kurstillfällen. I lärplattformen skapas konton för medarbetare och chefer och där finns även rapporter för kursuppföljning.

Flera yrkesresor

 • Vilka yrkesresor planeras?

  Fem yrkesresor ska produceras under sju år. Yrkesresan Barn och unga, som bygger på Göteborgsregionens koncept, blir den första resan i den nationella satsningen.

  Yrkesresan ska möta kommunernas behov av kompetensutveckling. Under våren 2021 svarade anslutna kommuner på en enkät om inom vilka verksamhetsområden det fanns störst behov av kompetensutveckling. Med utgångspunkt i enkätsvaren prioriterades följande områden för kommande yrkesresor:

  • Myndighetsutövning inom funktionshinderområdet.
  • Utförarverksamhet inom funktionshinderområdet.
  • Utförarverksamhet inom äldreomsorgen.
  • Myndighetsutövning inom missbruks- och beroendeområdet.

  I mars 2022 påbörjades förstudien för myndighetsutövning inom missbruk och beroende.

  Under våren 2022 påbörjas arbetet med att förbereda förstudien inom äldreomsorgen.

 • Varför genomförs förstudier?

  Det första steget i processen att ta fram en yrkesresa är att göra en förstudie. Förstudien syftar till att ge ett underlag inför beslut om produktion av en yrkesresa.

  Förstudien ska beskriva målgruppen, behoven av strukturerad introduktion och kompetensutveckling samt beskriva förutsättningarna för att utveckla en yrkesresa bland annat genom att kartlägga vilka kunskapsunderlag som finns. Med utgångspunkt i förstudiens resultat och rekommendationer fattar den nationella styrgruppen för Yrkesresan sitt beslut.

Bakgrund till konceptet Yrkesresan

 • Vad är bakgrunden till konceptet Yrkesresan?

  Yrkesresan har utvecklats på initiativ av de 13 medlemskommunerna i Göteborgsregionen (GR) . Bakgrunden var en stor personalomsättning där mycket tid lades på introduktion och kompetensutveckling i varje enskild kommun. 2017 startade Yrkesresan som en gemensam regional satsning.

  Konceptet blev snabbt uppskattat och ett 40-tal kommuner i västra Sverige anslöt undan för undan.

  Önskemål kom från många håll i landet om att få vara med. 2018 påbörjade SKR en förstudie om förutsättningarna att göra Yrkesresan tillgänglig för alla kommuner genom en nationell utformning.

  Hösten 2020 fick alla kommuner ett erbjudande om att vara med i Yrkesresan.

Informationsansvarig

 • Ulrika Freiholtz
  Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR