Publicerad 10 juni 2021

Frågor och svar Yrkesresan

De vanligaste frågorna och svaren om Yrkesresan.

Nuläge

 • Hur många kommuner har anslutit till Yrkesresan?

  243 kommuner är anslutna till Yrkesresan. Det motsvarar mer än 80 procent av landets kommuner. Både små och stora kommuner i alla delar av landet är nu en del av Yrkesresan.

 • Vad har hänt inom Yrkesresan så här långt?

  • En nationell styrgrupp har etablerats med representanter från SKR, Socialstyrelsen, SKR:s socialchefsnätverk, Adda och S-KIS (Nationell styrgrupp kunskapsstyrning socialtjänst) samt det RSS som har uppdraget att producera en yrkesresa.
  • Projektorganisationen har etablerats och grundläggande styrande dokument har fastställts.
  • Beslut har fattats om kommande yrkesresor med utgångspunkt i resultatet av enkäten som skickades till alla anslutna kommuner. (Läs under rubriken Flera yrkesresor längre ner.)
  • Stödmaterial för kommande förstudier har tagits fram.
  • RSS Västernorrland har fått uppdraget att ta fram en förstudie inom funktionshinderområdet.
  • RSS Jönköping har fått uppdraget att ta fram en förstudie inom missbruks- och beroendeområdet.
  • Förberedelser av grundläggande strukturer i det digitala verktyg som medarbetaren kommer att använda (lärplattformen) har påbörjats.
  • En översyn och uppdatering av den grafiska profilen för Yrkesresan har genomförts.
  • En digital arbetsyta, Samarbetsrum, har skapats för att dela information om arbetet. Saknar du tillgång till detta kontakta info@skr.se
 • Finns det fortfarande möjlighet att ansluta?

  Ja, kontakta oss så hjälper vi till med mer information.

  yrkesresan@skr.se

Praktiska frågor

 • Vilka avtal ska tecknas?

  Yrkesresan innebär ett samarbete mellan den nationella, regionala och kommunala nivån. För att tydliggöra ansvarsfördelningen upprättas avtal mellan aktörerna. Avtalen syftar till att skriftligt reglera samarbetsformerna för att på så sätt skapa tydlighet.

  Följande avtal kommer att upprättas:

  1. Mellan SKR och respektive kommun avseende tillgång till kompetensutvecklingskonceptet.
  2. Mellan SKR och RSS med nationellt uppdrag avseende produktion av yrkesresa.
  3. Mellan SKR och RSS med regionalt uppdrag avseende support lärplattform.

  Avtalet mellan SKR och anslutna kommuner har skickats till den e-postadress som uppgavs vid anmälan till Yrkesresan. Avtalshanteringen sker digitalt via Visma Addo och signering sker med hjälp av BankID. Avtalsperioden är sju år.

 • Hur sker faktureringen?

  I avtalet anges priset 2,28 kronor per år och antal invånare i kommunen. Faktureringen kan komma att bli lägre. Årets faktura skickas ut under hösten 2021.

  Avtalshanteringen administreras digitalt via Visma Addo med BankID och avtalet skickas till den mejladress som kommunen uppgav vid anmälan. Om någon annan än den som anmält kommunen ska signera avtalet ber vi er att meddela oss omgående via vår funktionsbrevlåda yrkesresan@skr.se

Flera yrkesresor

 • Vilka yrkesresor planeras?

  Ett inriktningsbeslut har tagits om att yrkesresor kommer att tas fram för följande områden (förutom Yrkesresan barn och unga)

  • Myndighetsutövning inom social barn- och ungdomsvård.
  • Myndighetsutövning samt utförarverksamhet inom funktionshinderområdet.
  • Utförarverksamhet inom äldreomsorgen.
  • Myndighetsutövning inom missbruks- och beroendevården.

Bakgrund

 • Vad är bakgrunden till konceptet Yrkesresan?

  Yrkesresan har utvecklats av Göteborgsregionen (GR) och började användas 2017. Kompetenskonceptet blev snabbt uppskattat och används idag av 39 kommuner i västra Sverige. 2018 fick SKR ett uppdrag av socialchefsnätverket att göra en förstudie om förutsättningarna att göra Yrkesresan tillgänglig för alla kommuner i en nationell utformning.

 • Vad är syftet med Yrkesresan?

  Yrkesresan är ett viktigt verktyg i arbetet med kunskapsstyrning inom socialtjänsten. SKR och kommunerna arbetar gemensamt med nationell kunskapsstyrning för att socialtjänsten ska bli mer jämlik, jämställd och evidensbaserad.

  De övergripande målsättningarna är att:

  • Yrkesresan ska ge kvalitet i varje möte mellan socialtjänstens medarbetare och invånare.
  • Yrkesresan ska stärka kompetens, arbetsglädje och yrkesstolthet bland socialtjänstens medarbetare.
  • Yrkesresan ska bidra till en kunskapsbaserad och jämlik socialtjänst i hela landet.

  Nationell kunskapsstyrning inom socialtjänsten

 • Vad innehåller Yrkesresan?

  Yrkesresan består av två olika delar som hänger ihop: digitalt lärande och kurstillfällen som anordnas regionalt eller lokalt.

  Yrkesresan utgår från olika nivåer i yrkeslivet och kurserna är anpassade utifrån medarbetarens kompetens och erfarenhet, exempelvis ny, van och erfaren. I konceptet ingår även stöd för arbetsledare och chefer i deras roll.

  Kurserna består av:

  1. Förberedelser – texter, film, podcast
  2. Kurstillfällen – föreläsning, gruppdiskussioner, övningar
  3. Uppföljning – texter, övningar, quiz

  Konceptet bygger på kvalitetssäkrade kunskapsunderlag från relevanta myndigheter och aktörer. Kunskapsunderlagen paketeras utifrån kompetensmålen i respektive kurs.

 • Vilka ansvar och roller finns inom Yrkesresan?

  SKR

  Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, är projektägare för Yrkesresan och ordförande i den nationella styrgruppen. SKR driver det löpande operativa arbetet med att utveckla och samordna Yrkesresan nationellt.

  Regionala samverkan- och stödstrukturer (RSS)

  De regionala samverkan- och stödstrukturerna är ett nav i genomförandet av Yrkesresorna. Det finns två typer av uppdrag på RSS-nivå.

  RSS med regionalt ansvar

  Följande uppdrag har alla RSS:er som medverkar i Yrkesresan:

  • samordna och informera om Yrkesresan regionalt
  • planera och tillhandahålla kursdagar
  • ansvara för kursadministration
  • rekrytera utbildare
  • erbjuda support för lärplattformen.

  RSS med nationellt ansvar

  Följande uppdrag kommer maximalt fem RSS:er att ha:

  • vara delprojektägare för enskild yrkesresa
  • ta fram kunskapsmål
  • inventera och paketera kunskapsunderlag
  • utbilda utbildare i övriga RSS:er
  • förvalta och vidareutveckla den enskilda yrkesresan.

  Kommunerna

  Kommunernas efterfrågan och finansiering av tjänsten är basen för Yrkesresan. Kommunens uppdrag innebär också att:

  • administrera användare i lärplattformen
  • bidra med utbildare
  • medverka i utvärdering och utveckling
  • bidra i regional planering.

  Socialstyrelsen

  Socialstyrelsen (och andra relevanta myndigheter) tillhandahåller kvalitetssäkrade kunskapsunderlag till Yrkesresan.

  Partnerskapet

  Partnerskapet är en samverkansarena mellan de regionala samverkans- och stödstrukturerna, Socialstyrelsen och SKR för att bedriva utvecklingsarbete till nytta för socialtjänsten.

  Det förberedande arbetet inför en nationell lansering har gjorts inom ramen för Partnerskapet och de ingående aktörerna har bärande roller i genomförandet av projektet. Förstudierna för att inventera behov och förutsättningar för yrkesresor inom olika områden kommer att genomföras inom ramen för Partnerskapet.

  Partnerskap socialtjänst

Informationsansvarig

 • Anna Lilja Qvarlander
  Handläggare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset