Publicerad 13 april 2021

Frågor och svar Yrkesresan

Intresset för Yrkesresan har varit stort. Det står nu klart att tillräckligt många kommuner har svarat ja på erbjudandet för att Yrkesresan ska kunna genomföras.

Nuläge

 • Hur många kommuner har anslutit till Yrkesresan?

  238 kommuner har tackat ja till erbjudandet. Det motsvarar nästan 80 procent av landets kommuner. Både små och stora kommuner i alla delar av landet är nu en del av Yrkesresan.

 • Vad händer efter sista svarsdag?

  Alla kommuner får till att börja med en bekräftelse på sitt svar på erbjudandet. Inom kort kommer SKR att skicka ut ett avtal för signering till alla anmälda kommuner. Avtalet bildar grund för faktureringen.

 • Finns det fortfarande möjlighet att ansluta?

  Ja, kontakta oss så hjälper vi till med mer information.

  yrkesresan@skr.se

Praktiska frågor

 • Vilka avtal ska tecknas?

  Yrkesresan innebär ett samarbete mellan den nationella, regional och kommunala nivån. För att tydliggöra ansvarsfördelningen upprättas avtal mellan aktörerna. Avtalen syftar till att skriftligt reglera samarbetsformerna för att på så sätt skapa tydlighet och minska parternas risker.

  Följande avtal kommer att upprättas:

  1. Mellan SKR och respektive kommun avseende tillgång till kompetensutvecklingskonceptet. Vi reserverar oss för eventuella ändringar i avtalet. Avtal mellan SKR och kommun (PDF)
  2. Mellan SKR och RSS med nationellt uppdrag avseende produktion av yrkesresa.
  3. Mellan SKR och RSS med regionalt uppdrag avseende support lärplattform.

Flera yrkesresor

 • Vilka yrkesresor planeras?

  Fem yrkesresor ska produceras för olika områden inom socialtjänsten under avtalsperioden 2021-2027.

  Först ut är den yrkesresa som vänder sig till medarbetare inom socialtjänstens myndighetsutövning för barn och unga. Denna resa har producerats av Göteborgsregionen och använts sedan 2017. Nu lyfts den in i det nationella konceptet Yrkesresan med planerad start hösten 2021.

  Det är viktigt att kommande yrkesresor bygger på de behov som finns i kommunerna. De regionala samverkans- och stödstrukturerna (RSS) får i uppdrag att sammanställa kommunernas behov regionalt och SKR:s socialchefsnätverk prioriterar bland förslagen. Partnerskapet är en modell för långsiktig samverkan mellan regional och nationell nivå i frågor som rör kunskapsstyrning inom socialtjänsten. De ansvarar för förstudier av föreslagna områden.

  Partnerskap socialtjänst

  Slutligt beslut om kommande yrkesresor fattas av styrgruppen för Yrkesresan som också utser de RSS:er som ska få nationellt ansvar för de nya resorna.

  Processen med att besluta om kommande fyra yrkesresor påbörjas under våren 2021.

Bakgrund

 • Vad är bakgrunden till konceptet Yrkesresan?

  Yrkesresan har utvecklats av Göteborgsregionen (GR) och började användas 2017. Kompetensprogrammet blev snabbt uppskattat och används idag av 39 kommuner i västra Sverige. 2018 fick SKR ett uppdrag av socialchefsnätverket att göra en förstudie om förutsättningarna att göra Yrkesresan tillgänglig för alla kommuner i en nationell utformning.

 • Vad är syftet med Yrkesresan?

  Yrkesresan är ett viktigt verktyg i arbetet med kunskapsstyrning inom socialtjänsten. SKR och kommunerna arbetar gemensamt med nationell kunskapsstyrning för att socialtjänsten ska bli mer jämlik, jämställd och evidensbaserad.

  Kunskapsstyrning innebär att utveckla, samordna, sprida och använda bästa tillgängliga kunskap.

  Målet är att omsätta kunskapen i mötet mellan socialtjänstens medarbetare och invånare. Det är resurseffektivt att kommuner gemensamt finansierar och utvecklar introduktion och kompetensutveckling för medarbetare istället för att tillgodose behovet i respektive kommun.

  Nationell kunskapsstyrning inom socialtjänsten

 • Vad innehåller Yrkesresan?

  Yrkesresan består av två olika delar som hänger ihop: digitalt lärande och kursdagar som anordnas regionalt.

  Yrkesresan utgår från olika faser i yrkeslivet och kurserna är anpassade utifrån medarbetarens kompetens och erfarenhet, exempelvis ny, van och erfaren. I konceptet ingår även stöd för arbetsledare och chefer i deras roll.

  Kurserna består av:

  1. Förberedelser – texter, film, podcast
  2. Kurser – föreläsning, gruppdiskussioner, övningar
  3. Uppföljning – texter, övningar, quiz

  Konceptet bygger på kvalitetssäkrade kunskapsunderlag från relevanta myndigheter och aktörer. Kunskapsunderlagen paketeras utifrån kompetensmålen i respektive kurs.

 • Vilka ansvar och roller finns inom Yrkesresan?

  SKR

  Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, ansvarar för nationell samordning av Yrkesresan. Det innebär bland annat avtalsfrågor, ansvar för och medverkan i olika nätverk, beredning inför styrgruppens möten samt ekonomisk hantering. SKR har det övergripande ansvaret för konceptet vad gäller utformning och innehåll i de olika resorna.

  Regionala samverkan- och stödstrukturer (RSS)

  De regionala samverkan- och stödstrukturerna är ett nav i genomförandet av Yrkesresorna. Det finns två typer av uppdrag på RSS-nivå:

  RSS med regionalt ansvar

  Följande uppdrag har alla RSS:er som medverkar i Yrkesresan:

  • Samordna och informera
  • Planera och tillhandahålla kursdagar
  • Ansvara för kursadministration
  • Rekrytera utbildare
  • Erbjuda support för lärplattformen

  RSS med nationellt ansvar

  Följande uppdrag kommer maximalt fem RSS:er att ha:

  • Vara projektägare för enskild yrkesresa
  • Ta fram kunskapsmål
  • Producera innehåll
  • Utbilda utbildare i övriga RSS:er
  • Förvalta och vidareutveckla den enskilda yrkesresan

  Kommunerna

  Kommunernas efterfrågan och finansiering av tjänsten är basen för Yrkesresan. Kommunens uppdrag innebär också att:

  • Administrera användare i lärplattformen
  • Bidra med utbildare
  • Medverka i utvärdering och utveckling
  • Bidra i regional planering

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset