Publicerad 12 april 2021

Styrgrupp för nationell kunskapsstyrning i socialtjänsten

För att de gemensamma medel som kommunerna står för ska användas på bästa sätt och komma kommunerna till nytta, har SKR tillsatt en styrgrupp med främst regionala och lokala ledamöter: Styrgrupp för nationell kunskapsstyrning i socialtjänsten, förkortad S-KiS.

För att de gemensamma medel som kommunerna står för ska användas på bästa sätt och komma kommunerna till nytta, har SKR tillsatt en styrgrupp med främst regionala och lokala ledamöter: Styrgrupp för nationell kunskapsstyrning i socialtjänsten, förkortad S-KiS.

Styrgruppen beslutar om budget och verksamhetsplan inom ramen för kommunernas tilläggsfinansiering och behov. Styrgruppen står också för kopplingen på nationell nivå till regionernas system för kunskapsstyrning inom hälso- och sjukvård. Här handlar det både om att utse kommunrepresentanter i olika grupper i regionernas system, och att ta initiativ till kommunmedverkan i planerade eller pågående aktiviteter i systemet.

I styrgruppen finns ledamöter från tre nationella nätverk som samordnas av SKR, två ordinarie och två adjungerade ledamöter från SKR samt adjungerade representanter för Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård.

Nätverken är

  • Socialchefsnätverket, där minst en socialchef/-direktör eller vård- och omsorgschef/-direktör från varje län deltar, formellt utsedd av länet.
  • Nationell samverkansgrupp för kunskapsstyrning i socialtjänsten (NSK-S), som är ett brett nätverk med minst en socialchef per län och företrädare för föreningen FoU Välfärd, nätverket för Regionala samverkans-och stödstrukturer, Sveriges Kommuner och Regioner, Socialstyrelsen, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU), Folkhälsomyndigheten, E-hälsomyndigheten samt Forte.
  • Regionala samverkans- och stödstrukturer (RSS), som verkar på länsnivå för samverkan och utveckling, utifrån förutsättningar och behov i respektive län. I nätverket ingår företrädare från region, kommunförbund eller kommunalförbund beroende på hur man organiserat sig i länet.

Styrgruppens ledamöter

Ordförande

Mats Collin, socialchef i Härnösands kommun (även ordförande i NSK-S)

Vice ordförande

Susanne Söderberg, samverkanschef i Uppsala kommun (medlem i Socialchefsnätverket samt i RSS-nätverket)

För Socialchefsnätverket

Marica Gardell, socialchef Gotlands kommun (ordförande i Socialchefsnätverket)

För NSK-S

Gabriella Mueller Prabin, socialchef i Kumla kommun
Lena Ring, FoU-chef Region Uppsala

För RSS

Ola Götesson, chef för Kommunal utveckling Region Jönköping (ordförande i RSS)
Anita Helgesson, strateg Hälsa och Social Välfärd i Region Västerbotten
Ingmar Ångman, chef för Område välfärd och folkhälsa i Region Örebro län
För Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård, adjungerade ledamöter
Mats Bojestig, ordförande
Marie Lawrence, ansvarig för SKR:s kansli (stödfunktion)

För SKR, ordinarie ledamöter

Fredrik Lennartsson, chef för avdelningen för vård och omsorg
Mari Forslund, chef för sektionen för kvalitet och uppföljning

För SKR, adjungerade ledamöter

Åsa Furén-Thulin, chef för sektionen för socialtjänst
Roy Melchert, chef för arbetsmarknadssektionen

SKR:s kansli

Som stöd för styrgruppen och de aktiviteter styrgruppen samordnar och driver, finns ett kansli inom SKR.

Anna Lilja Qvarlander, ansvarig handläggare
Camilla Wiberg, handläggare

Informationsansvarig

  • Anneli Jäderland
    Handläggare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset