Publicerad 6 april 2021

Välfärdsteknik, bredband

Tillgången på bredband är väsentlig för både verksamheter och invånare, inte minst för att kunna använda välfärdsteknikens möjligheter. Att det fungerar är av stort intresse för kommunerna, som är en nyckelaktör i bredbandsutbyggnaden.

Bredbandsutbyggnaden spelar en central roll för att öka användningen av digitala välfärdstjänster. Det behövs ofta stabila uppkopplingar, särskilt för personal som arbetar med människor som bor kvar hemma men som behöver hjälp och stöd i sitt vardagsliv. Digitala tjänster blir också alltmer viktiga i den omställning till en mer nära vård, som nu pågår runtom i landet.

SKR stödjer kommunerna i deras arbete, bland annat genom att bevaka det som händer nationellt på området, men också genom ett kommunnätverk för bredband och genom de beställarnätverk som finns inom socialtjänsten.

Utgångspunkten för SKR:s arbete är regeringens bredbandsstrategi. SKR ingår bland annat i Bredbandsforum där olika framtidsfrågor diskuteras. I Bredbandsforums arbetsgrupper ingår många olika aktörer, både från näringslivet och offentlig sektor. Just samverkan är en av framgångsfaktorerna för att komma framåt och säkra invånarnas tillgång till säkra uppkopplingar.

I filmen samtalar tre SKR-medarbetare – bredbandsstrateg Michaela Stenman, digitalstrateg Agneta Aldor och Patrik Sundström, programansvarig för e-hälsa – om bredbandsutbyggnadens betydelse för att skapa en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Ett exempel på sårbarheten visade sig när de digitala trygghetslarmen kom, då betydelsen av ett utbyggt bredbandsnät blev tydligt för många kommuner. Panelen framhåller samverkan som en nyckelfaktor i arbetet; samarbete mellan kommun och det lokala näringslivet, samarbete kommuner emellan och inte minst samarbete inom kommunen, där både IT och verksamhet behöver jobba ihop för att hitta fungerande lösningar för medarbetare och brukare/patienter.

Exempel på lösningar – Sunne

Kommunerna i Sverige jobbar på olika sätt för att säkra tillgången till välfärdstekniktjänster. Sunne kommun priortierar att säkra tillgången till bredband i hela kommunen, för att sedan kunna erbjuda olika tjänster. Parallellt erbjuds alla äldre utbildning så att de ska kunna använda de välfärdstekniktjänster som erbjuds, och även kommunens medarbetare utbildas för att använda digitaliseringens möjligheter på bästa sätt.

Arbetet med projektet Hjärta Sunne och att bli Sveriges första digitalt framtidssäkrade kommun har belönats med utmärkelsen European Broadband Award från EU-kommissionen, och i januari 2019 blir Sunne Sveriges första kommun som ersatt alla kopparledningar med fiber eller trådlösa förbindelser. Därmed finns egentligen inga begränsningar i vilken teknik som kan användas, befintlig eller framtida.

Initiativet till bredbandsutbyggnaden togs som en del i kommunens näringslivsutveckling redan 2010, med motiveringen att ett väl utbyggt bredband också är viktigt för kommunens företagare – i tjänsten och privat – och bidrar till Sunnes attraktivitet.

I filmen beskriver näringslivsutvecklare Kristina Lundberg de olika aktiviteterna och ger också rådet att titta framåt utifrån de förutsättningar som finns, och att kommunen gärna får ta taktpinnen men jobba tillsammans med invånare och näringsliv.

Exempel på lösningar – Skellefteå

Skellefteå kommun har valt att säkra tillgången på uppkoppling för äldre i ordinärt eller särskilt boende, som ett sätt att jobba med den digitala transformationen och bland annat få till nya arbetssätt, som kräver fungerande uppkoppling. Beslutet att kommunen ska se till att det finns säkra uppkopplingar är också en demokratifråga – den som beviljas insatser enligt socialtjänstlagen ska inte vara beroende av att själv se till att tekniken fungerar.

Michael Stiglund och Anna-Maria Andersson är projektledare för socialkontorets satsning. Ett av deras råd till andra är att börja i liten skala, jobba tillsammans med personalen och göra täta utvärderingar för att lära av misstagen. Med målet att ha helt mobila arbetssätt på ett äldreboende, har medarbetarna utrustats med mobiltelefoner och jobbar nu med allt från digital arbetsplanering till digital inkontinensutredning. Ett mobilt arbetssätt kräver ett stabilt wi-fi, och här upptäcktes bland annat att vissa ytor som korridorer och trapphus saknade så kallade accesspunkter för mobiltelefonerna att koppla upp sig till.

Arbetet är ännu inte helt i hamn, men på god väg. I takt med att tekniken medger möjligheter, kommer också förslag från medarbetarna på nya mobila arbetssätt. Tid, tålamod och samarbete är nyckelord i Skellefteå.

Fler exempel från Skellefteå kommun finns på DelaDigitalt (gå in på Dela med dig och sök Skellefteå)

DelaDigitalt

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Patrik Sundström
    Chief Digital Officer

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset