Publicerad 22 april 2021

Upphandling av välfärdsteknik

Upphandlingsprocessen är en väsentlig del när det handlar om välfärdsteknik, både för grundläggande förutsättningar som infrastruktur och för specifika tjänster. SKR och Adda erbjuder olika typer av stöd för upphandling.

Tillsammans med ett 15-tal kommuner har SKR bildat ett beställarnätverk, vars syfte är att underlätta och förbättra kommunernas upphandling av välfärdsteknik. Kunskapen i beställarnätverket kan användas av flera och det är också fler som delar på arbetsinsatsen för att åstadkomma en bra upphandling. Dessutom underlättar det för privata tjänsteleverantörer att det finns enhetliga krav på tjänsterna.

Så fungerar ett beställarnätverk

Ett beställarnätverk är en samarbetsform för olika offentliga organisationer kring upphandling av varor, tjänster eller byggentreprenader. Beställarnätverk välfärdsteknik är som namnet säger, inriktat på välfärdsteknik. Huvuduppdraget är att publicera vägledningar och rekommendationer för att möjliggöra goda inköp av digitala lösningar inom den kommunala vård- och omsorgssektorn.

Nätverket handlar om samarbete för att bland annat utveckla metoder och testa lösningar, men fungerar också som en mötesplats. Ett beställarnätverk genomför inga upphandlingar, men underlättar för andra att enklare kunna göra sina upphandlingar.


Presentationen från filmen: Beställarnätverk välfärdsteknik (PDF) Pdf, 675 kB.

Vägledning för upphandling av välfärdsteknik

Beställarnätverk välfärdsteknik har tagit fram en vägledning för upphandling av välfärdsteknik. Vägledningen gavs ut första gången i januari 2018, och har reviderats 2019.

Vägledningen innehåller tre delar: Förbereda, Upphandla och Realisera. För varje del redovisas olika steg som den upphandlande kommunen behöver gå igenom, med olika frågor som kan ställas för att så småningom få fram ett bra upphandlingsunderlag. Det gäller att komma ihåg att den upphandlande myndigheten ska utgå från behoven (som svarar på frågan varför) och vilken funktion som är önskvärd (svarar på frågan vad), medan lösningen ska lämnas till leverantören.

En generell framgångsfaktor är att tidigt involvera både verksamhet, it och upphandling i processen. Den första fasen, förberedelser, är den fas som bör ägnas störst uppmärksamhet och längst tid. En bra genomförd första fas minskar också risken för överprövning av tilldelningsbeslutet, från de leverantörer som inte fått avtalet.

I en inledande planeringen står behoven i fokus – vad är det egentligen som ska åstadkommas, vilken effekt ska uppnås? Önskemålet att få en heltäckande lösning går sällan att svara upp mot, så vilken del är viktigast och varför? Den andra fasen i förberedelsearbetet handlar om kartläggning – vad finns redan? Hur kommer den efterfrågade lösningen in? Hur ser då förutsättningarna ut för leverantören? Den avslutande analysen i förberedelsefasen bör innehålla både informationssäkerhet (här kan SKR:s verktyg KLASSA användas) och riskanalys, som ger ytterligare underlag för upphandlingen.

Den andra fasen i processen handlar om själva upphandlingen. Här är det viktigt att involvera verksamheten vid utvärderingen av anbuden, och kanske även dem som tjänsten berör – brukarna. I den tredje och i den avslutande fasen Realisering, ingår implementering och förvaltning av själva avtalet.


Presentation från filmen: Vägledning vid upphandling av välfärdsteknik (PDF) Pdf, 1 MB.

Välfärdsteknik, Adda

Adda (tidigare SKL Kommentus Inköpscentral) är ett upphandlingsbolag, vars ramavtal kan användas av de flesta kommuner och regioner. Ramavtal finns inom många olika verksamhetsområden, bland annat välfärdsteknik, och Adda är också en av medlemmarna i beställarnätverk välfärdsteknik. Adda deltar även i beställarnätverk för socialtjänsten, som skulle kunna stödja kommunerna i att upphandla och införa innovativa verksamhetssystem och digitala stöd för hela socialtjänsten, för effektivare arbetsprocesser och bättre arbetsmiljö.

Digitalisering är en av Addas kategorier, där olika ramavtal med direkt koppling till digitalisering samlas. Här finns IT-konsulttjänster, videokonferenslösningar, molntjänster, trygghetslarm och datakommunikation. För den som vill göra avrop inom något av dessa områden, går det bra att kontakta avtalsansvarig.

Under 2019 väntas ett nytt ramavtal bli klart, för trygghetsskapande teknik. På gång är också ett ramavtal för innovationsmäklare, ett sätt att få tillgång till leverantörers innovativa lösningar och för att sprida innovativa produkter till offentlig sektor.

Informationsansvarig

  • Patrik Sundström
    Chief Digital Officer

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset