Publicerad 14 december 2021

Stöd för införande av välfärdsteknik inom socialtjänsten

SKR stödjer landets kommuner i arbetet med att i större utsträckning använda välfärdsteknik för att öka invånarnas trygghet och självständighet.

Utvecklingen av välfärdsteknik är en viktig del i kommunernas arbete för att förenkla vardagen för äldre och funktionshindrade, med syftet att öka trygghet och självständighet. Det är också åtgärder som bidrar till att underlätta för kommunerna att möta utmaningen att fler kommer att behöva välfärdens tjänster, samtidigt som antalet invånare i arbetsför ålder minskar.

En del i SKR:s stöd är fördjupad kunskap i olika delar som kommunerna behöver ha med sig i införandet av välfärdsteknik.

Juridik

Vid implementering av välfärdsteknik finns många olika lagrum att ta hänsyn till. Samtidigt ger ramlagstiftning utrymme för tolkningar där praxis skapas först vid en rättslig prövning. Det viktigaste är att dokumentera och motivera det som görs, och att ha tydliga rutiner och mandat.

Välfärdsteknik och juridik

Nyttorealisering

För att få ut den förväntade nyttan vid en förändring krävs ett medvetet och systematiskt arbete. Vi ger er praktiska tips som ökar möjligheten att nå målen.

Nyttorealisering

Informationssäkerhet och säker identifikation

Den känsliga information som hanteras inom omsorg och socialtjänst behöver hanteras på rätt sätt och det gäller att hålla en hög säkerhetsnivå när välfärdsteknik införs, bland annat vid identifikation och inloggning. SKR:s metodstöd KLASSA kan användas för att klassificera informationen och visa vad som behöver göras för att skydda den.

Informationssäkerhet och säker identifikation

Bredband

Tjänster inom välfärdsteknikområdet är beroende av stabila uppkopplingar, både för den som nyttjar tjänsten och för den personal som arbetar med tjänsten. Därmed är utbyggnaden av bredband central för att öka användningen av digitala välfärdstjänster. Sunne och Skellefteå är exempel på hur kommuner väljer olika vägar för att säkra tillgången till stabila uppkopplingar.

Bredband

Upphandling

Upphandling av välfärdstekniklösningar är en viktig del i att bättre använda digitaliseringens möjligheter. En väl genomförd upphandlingsprocess där flera olika delar av verksamheten involveras lönar sig ofta på sikt. Tillsammans med beställarnätverk välfärdsteknik har SKR tagit fram en vägledning för upphandling av välfärdsteknik.

Upphandling

Beräkningsverktyg

Post- och telestyrelsen (PTS) har tagit fram Digitaliseringssnurran, ett webbaserat verktyg som beräknar potentiella effektiviseringsvinster av att införa digitala tjänster i kommunal verksamhet, inom tre verksamhetsområden:

  • Hemtjänst (digital dag- och nattillsyn, nyckelhantering och medicinpåminnare)
  • Socialtjänst (digitalisering av blanketter och digitalt beslutsstöd)
  • Administrativa processer (e-tjänst för arbetsområde Bygga och bo samt en annan, valfri e-tjänst).

Digitaliseringssnurran

Informationsansvarig

  • Patrik Sundström
    Chief Digital Officer

Kontakt

Kontakta SKR