Publicerad 14 december 2021

Aktörer som arbetar med välfärdsteknik

Välfärdsteknik är en del i Sveriges mål att bli bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter. Arbetet är ett gemensamt ansvar för många olika aktörer. Det pågår flera aktiviteter på olika nivåer som bedrivs i samverkan både inom SKR och mellan SKR och flera olika myndigheter.

Adda

Adda (tidigare SKL Kommentus) är en del av SKR-koncernen och arbetar i huvudsak med samordnade upphandlingar för kommuner och regioner. Inom området välfärdsteknik finns produkter och tjänster som genomgår en förändring, till exempel ett teknikskifte eller effektivisering i någon form. För närvarande finns ramavtal digitala trygghetslarm till äldre och funktionsnedsatta.

Ramavtal inom Välfärdsteknik, Adda

Ramavtal Trygghetslarm och larmmottagning, Adda

Standarder för trygghetslarm, SIS - Swedish Standards Institute

Inera

Inera AB ägs gemensamt av SKR, alla regioner och nästan alla av Sveriges kommuner. Bolaget utvecklar och förvaltar nationella tjänster inom e-hälsa och digitalisering på uppdrag av ägarna, och i samverkan med både statliga myndigheter och privata aktörer. I uppdraget ingår bland annat att jobba med standarder, arkitektur, infrastruktur, informationssäkerhet och gemensamma förutsättningar för upphandlingar.

Flera av bolagets tjänster är användbara inom kommunernas socialtjänst.

Ineras tjänsteutbud, Inera

Socialstyrelsen

Socialstyrelsen bidrar till att säkerställa att välfärdsteknik införs och används utifrån de kriterier som ingår i God vård och omsorg; kunskapsbaserad, säker, individanpassad, effektiv, jämlik och tillgänglig. Socialstyrelsen tar bland annat fram utbildningar, rapporter och meddelandeblad för att stödja socialtjänsten i att använda välfärdsteknik. Bland rapporterna finns en årlig sammanställning över utvecklingen i kommunerna. Det finns också ett verktyg för att kunna jämföra utvecklingen i den egna kommunen med andra.

Välfärdsteknik, Socialstyrelsen

Myndigheten för delaktighet

Myndigheten för delaktighet arbetar med information och inspiration om hur digital teknik kan bidra till aktivitet, trygghet och självständighet för individer inom socialtjänsten och den kommunala hemsjukvården. Myndigheten har bland annat flera olika verktyg som kan användas av kommunerna inom socialtjänstens område.

Myndigheten för delaktighet

E-hälsomyndigheten

E-hälsomyndigheten har i uppdrag att samordna regeringens satsningar inom e-hälsa och dessutom erbjuda ett antal produkter och tjänster till individer och professioner. I ett särskilt regeringsuppdrag ska myndigheten samordna, utforma och tillgängliggöra ett nationellt stöd för införande och användning av digital teknik (e-hälsa). Stödet är inriktat på kommunernas eget arbete inom socialtjänst och hälso- och sjukvård, men ska inte ersätta andra aktörers arbete inom området. Uppdraget ska slutredovisas den 28 februari 2020. En delrapport redovisades 27 februari 2019.

E-hälsomyndigheten

DIGG – myndigheten för digital förvaltning

Myndigheten har i uppgift att utveckla, samordna och stödja digitaliseringen av statliga myndigheter och förvaltningen i kommuner och regioner, med undantag för försvarsmyndigheterna. Den nya myndigheten tar över uppgifter som idag finns hos andra myndigheter, till exempel E-legitimationsnämnden och Ekonomistyrningsverket ESV.

DIGG - myndigheten för digital förvaltning

Post- och telestyrelsen, PTS

Post- och telestyrelsen ska bland annat bistå kommunerna i att främja bredbandsutbyggnaden. Ett väl fungerande bredband är väsentligt för att olika typer av välfärdsteknik ska kunna användas, både av den enskilde invånaren i sitt hem och av personal inom till exempel äldreboenden. PTS har bland annat tagit fram en vägledning kring hur kommuner kan agera på bredbandsmarknaderna.

Utbyggnad av bredband, PTS

Post- och telestyrelsen har även tagit fram Digitaliseringssnurran, ett webbaserat verktyg där det går att beräkna potentiella effektiviseringar genom att införa digitala tjänster i kommunal verksamhet. Exempel på tjänster inom hemtjänst och omsorg är digital tillsyn, nyckelhantering och medicinpåminnare, men även digitalisering av blanketter och digitalt beslutsstöd inom socialtjänsten.

Digitaliseringssnurran

Informationsansvarig

  • Patrik Sundström
    Chief Digital Officer

Kontakt

Kontakta SKR