Publicerad 18 mars 2021

Radering och rättelse, frågor och svar

Vanliga frågor kring radering och rättelse.

 • Vad gäller kring rättelse om individens rättigheter inte gäller?

  Fråga: När socialtjänsten bedömer att individens rättigheter inte gäller (att rätta exempelvis) – vilken slags beslut i relation till individens rättigheter behövs?

  Svar: Rättelse kräver att den personuppgiftsansvarige och den registrerade är överens. Är man inte det ska myndigheten fatta ett beslut om att avslå en begäran om till exempel rättelse. Beslutet ska ha en besvärshänvisning.

  Närmare bestämmelser om myndighetsbeslut i dessa delar finns i den nya lagen om komplettering till EU:s dataskyddsförordning (dataskyddslagen).

  Motsvarande beslut av privata utförare inom socialtjänsten kan däremot inte överklagas. Här är den registrerade hänvisad att lämna in ett klagomål till Datainspektionen om man är missnöjd med avslaget.

 • Måste personuppgifter om anhöriga raderas när akter avslutas?

  Det beror på vad som står i socialnämndens dokumenthanteringsplan.

  Med tanke på principen om uppgiftsminimering bör du dock ha i åtanke att uppgifter om anhöriga bör kanske gallras när ärendet avslutas, om de inte är relevanta. Det ska då framgå av dokumenthanteringsplanen.

  Akter inom socialtjänsten ska därutöver enligt SoL gallras 5 år (socialnämnd) respektive 2 är (privat utförare) efter avslutad insats med vissa undantag som framgår av den lagen. Det ska också regleras i dokumenthanteringsplanen.

 • När bör man gallra interna system?

  Fråga: Finns det någon rekommendation för när man bör gallra sina interna system? Gäller system som inte regleras av någon specifik lag när det gäller gallring.

  Svar: Nej, det beror helt och hållet på ändamålet för behandlingen.

  Du behöver göra en behovs- och gallringsanalys för att kunna fastställa gallringsfrister. I övrigt ska det framgå av nämndens dokumenthanteringsplan hur handlingar och uppgifter ska gallras. Ger den inget svar på frågan måste man göra en behovs- och gallringsanalys.

Informationsansvarig

 • Marta Nannskog
  Handläggare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset