Publicerad 16 mars 2021
Frågor och svar

Omfattas uppgifter om en avliden person av GDPR?

Fråga: Efterforskning av anhörig i dödsboanmälningsärende. Hur förhåller vi oss till utlämnande av uppgift till 3 land då samtycke ej kan ges, då personen är avliden.

Svar: Uppgifter om avlidna är inte personuppgifter. De kan dock utgöra personuppgifter för nu levande personer, till exempel anhöriga, såvitt beträffar känsligare uppgifter, bland annat ärftliga sjukdomar som lett till dödsfallet eller brott som den avlidne begått. Såvida inga sådana uppgifter överförs gäller inte GDPR.

Följdfråga: Gällande överföring till 3:e land avseende dödsboärenden. Kontakt tas med ambassader för att inhämta personuppgifter om anhöriga. Vi måste i dessa fall lämna ut personuppgifter om vår klient i dödsboet. Omfattas uppgifter om en avliden person av GDPR?

Svar: Uppgifter om avlidna är inte personuppgifter, men de kan utgöra personuppgifter för levande personer, till exempel anhöriga. Det kan röra sig om sällsynta diagnoser eller brott som den avlidne begått.

Börja med att göra en analys av vad för slags uppgifter som överförs. Finns det anledning att anta att uppgifterna kan vara känsliga för levande personer? I så fall är GDPR tillämplig och ska följas.

Det kan nämnas att uppgifter om avlidna inom hälso- och sjukvården omfattas av patientdatalagens bestämmelser, och därmed av GDPR:s bestämmelser.

Informationsansvarig

  • Marta Nannskog
    Handläggare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset