Publicerad 22 september 2021

Strategi för äldreomsorgen

Under 2021 arbetar SKR med att ta fram en tioårig strategi för äldre. Strategin ska syfta till att stärka förutsättningarna för att möta äldres behov i hela landet och ge kommuner och regioner konkret stöd i deras utvecklingsarbete.

Arbetet med strategin tar sikte på hur samhällets stöd för äldre ska fungera år 2030 och hur det ska uppnås. För att nå dit identifieras strategiska områden som kommuner, regioner och SKR behöver arbeta med. Strategin kommer att belysa viktiga prioriteringar för att bland annat åstadkomma ett mer personanpassat stöd och stärkt samskapande, en förskjutning mot hälsofrämjande och förebyggande insatser, stärkt samverkan utifrån de äldres behov och en långsiktigt hållbar kompensförsörjning.

Arbetet med att utveckla Strategi för äldre pågår under 2021.

Bakgrund till projektet

För att äldre personer ska få ett behovsanpassat stöd för god hälsa, bibehållen självständighet samt goda levnadsförhållanden och trygghet behöver samhällets insatser utvecklas inom flera områden. Det gäller exempelvis inom äldreomsorg, hälso- och sjukvård, samt boende- och samhällsplanering. Samtidigt står kommunerna inför stora utmaningar.

Andelen äldre som kommer att behöva samhällets stöd ökar i förhållande till andelen personer i arbetsför ålder. Både ekonomi och kompetensförsörjning är och kommer att vara stora utmaningar. Dessutom förändras befolkningens behov och förväntningar i takt med förändrad befolkningssammansättning, samhällets övriga tjänsteutveckling och den tekniska och medicinska utvecklingen.

För att möta dessa utmaningar krävs ett offensivt utvecklingsarbete utifrån väl avvägda prioriteringar för att utveckla nya effektivare arbetssätt, använda nya kompletterande kompetenser och att nyttja möjligheterna med ny teknik.

Följ projektet

Önskar du följa arbetet med projektet är du välkommen att kontakta SKR.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Emma Henriksson
    Handläggare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset