Publicerad 10 maj 2021

Upphandla mobila trygghetslarm

Ett inköp är en process som förutsätter planering, kartläggning, analys och ställningstagande som påverkar upphandling, kommande avtal, förvaltning av avtal inklusive kontakt med leverantören.

Inled inköpsprocessen tidigt så att inte arbetet med upphandlingen hindrar utvecklingen.

Vid all upphandling av välfärdsteknik är det viktigt att:

 • Utgå från de egna behoven, inte från marknadens lösningar
 • Skapa ett gott teamsamarbete mellan verksamhet och upphandlare redan från början
 • Involvera användarna (både brukare och personal)
 • Sträva efter att ha funktionsbaserade krav och
 • Söka samarbete med andra kommuner både för erfarenhetsutbyte och för att göra gemensamma upphandlingar där så är möjligt.
 • Ta stöd av SKR:s Vägledning för upphandling av välfärdsteknik länk nedan.

Beställarnätverk välfärdsteknik

Några saker att särskilt beakta vid upphandling av mobila trygghetslarm:

 • Ställ utmanande men realistiska krav på tekniken, utgå från en aktuell marknadsanalys.
 • Enkel laddning och lång batteritid är sånt som kan skilja mellan tjänster och där det är viktigt att säkerställa att man får en produkt som motsvarar verksamhetens behov.
 • Design är viktigt – om användarna tycker att larmet är obekvämt eller fult så är risken att man inte har det på sig när man behöver det som bäst
 • Användarvänlighet är också viktigt och bör liksom design prövas/utvärderas av användare
 • Klargör om de mobila trygghetslarmen bara kommer att användas för att individer själva ska kunna larma när de är på annan plats än i hemmet eller om de också ska användas för positionering av personer med kognitiv funktionsnedsättning – det påverkar kravställningen i upphandlingen.
 • Inkludera stöd i implementering i upphandlingen: definiera vilket stöd som önskas av leverantören när det gäller utbildning, konfiguration och support.

Upphandla gemensamt

Det finns exempel där regionens hjälpmedelscentral har upphandlat mobila trygghetslarm som kommunerna kan avropa. En del hjälpmedelscentraler har valt att endast ta emot förskrivningar enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) medan andra har valt att även ta emot beställningar enligt Socialtjänstlagen (SOL). Se över möjligheterna i din region för samverkan.

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset