Publicerad 10 maj 2021

Planera, införa och använda mobila trygghetslarm

Beslut är fattat och uppdraget är nu att verkställa beslutet. Ett antal aktiviteter bör genomföras för att säkerställa att tjänsten mobila trygghetslarm kan levereras med kvalitet till brukarna som får insatsen beviljad. Ett införandeprojekt bör startas.

Avsätt tid för planering och organisering innan införandet. Ett bra genomförande ger förutsättningar att lyckas med att erbjuda tjänsten mobila trygghetslarm, där målgruppen är ”personer i ordinärt boende som har förmåga att fatta egna beslut och ge samtycke”.

Aktiviteter som krävs innan start:

 • Klargöra processen att handlägga, genomföra och följa upp den beslutade insatsen mobila trygghetslarm. Underlag för bedömningsgrunder och beslut inom lagrum för insatsen (SoL).
 • Klargörande av eventuella avgifter från brukare.
 • Klargöra processen Att åtgärda larm från ett mobilt trygghetslarm, aktivt (larmkedjan).
 • Klargöra förvaltning av arbetssätt och arbetsformer, utrustning och IT-stöd för mobilt trygghetslarm.
 • Vi behov så ska ersättning till utförare redas ut.

Beprövade erfarenheter

Innehållet är skapad utifrån samtal med kommuner och deras beprövade erfarenheter, rapporter från kommuner och myndigheter samt kunskap och erfarenheter i Kompetenscenter välfärdsteknik. Vägledningen ska inte ses som komplett när det gäller att planera och genomföra ett införande.

Avsnitt nedan innehåller tips och råd. De är strukturerade under rubrikerna:

 • Viktig att tänka på när tjänsten mobila trygghetslarm är i drift.
 • Tips vid planering av genomförande och organisation.

Förutsättningar för att tjänsten ska fungera

För att säkerställa att tjänsten mobila trygghetslarm ska fungerar så behöver ansvar, roller, organisering och strukturer vara tydliga inom följande områden.

Arbetssätt och arbetsform

Viktig att tänka på när tjänsten mobila trygghetslarm är i drift.

 • Introducera medarbetare i arbetssätt och teknik.
 • Vårda arbetssätt, arbetsformer och dokumentation tex riktlinjer och rutiner så att de stödjer målgruppens behov, genomförande av insatsen eller vad medarbetare gör när en brukare visar intresse för mobilt trygghetslarm.
 • Följ upp arbetssätt och arbetsformer regelbundet med berörda verksamheter.
 • Använd avvikelser som grund för förbättring
 • Bedöm och åtgärda risker kontinuerligt utifrån ett arbetsmiljöperspektiv

Tips vid planering av genomförande och organisation.

 • Kartlägg och uppdatera processer i ert ledningssystem för att säkerställa insatsens kvalitet. Arbeta fram nya rutiner, riktlinjer och anvisningar.
 • Säkerställ att de nya arbetssätten är inkluderade i det systematiska arbetsmiljöarbetet,
 • Tydliggör roller och ansvar för introduktion, uppföljning, dokument- och informationshantering enligt ledningssystem.
 • Upprätta ett systematisk och strukturerat samarbete i organisationen mellan handläggare, installationsansvariga, larmmottagare och medarbetare i verksamhetsgrupp som ansvarar för att åtgärda larm. Syftet är att vårda och utveckla arbetssätt och arbetsformer.
 • Planera och genomför kommunikationsaktiviteter med stöd av kommunikatör i kommunen. Kommunikationsaktiviteter som genomförs kontinuerligt före, under och efter ett införande.

Kommunikation och information

Viktig att tänka på när tjänsten mobila trygghetslarm är i drift

 • Genomför återkommande informationsträffar med medarbetare och brukare. Visa goda exempel från andra kommuner.
 • Ha återkommande utbildningar med biståndshandläggare där funktioner i det mobila trygghetslarmet diskuteras. Resonera även om målgrupperna för de olika funktionerna.
 • Använd informationsbroschyr som ska lämnas ut till brukare och anhöriga om tjänsten.

Tips vid planering av genomförande och organisation

 • Planera för att det finns tid för att medarbetare och brukare ska kunna få möjlighet att “klämma och känna” på det mobila trygghetslarmet. De ska känna sig trygga med arbetssättet, utrustningen och det IT-stöd som är del i insatsen. Visa gärna goda exempel från andra kommuner.
 • Utse gärna superanvändare som bör finnas inom till exempel handläggar-, larm- eller hemtjänstgrupp. Superanvändare kan ge nära stöd och support.

Utrustning mobila trygghetslarm

Viktig att tänka på när tjänsten mobila trygghetslarm är i drift

 • Följ och åtgärda batterilarm utifrån kommunens beslutade rutiner om hur batterilarm ska hanteras.
 • Följ kommunens beslutade rutiner för underhåll, lagerhållning och distribution

Tips vid planering av genomförande och organisation

 • Upprätta en tydlig plan för hur batterilarm ska hanteras och förebyggas. Det mobila trygghetslarmets batteri är en förutsättning för att positionering ska kunna genomföras.
 • Strukturera och organisera underhåll och lagerhantering för utrustningen. Går det att samordna med andra hjälpmedel?
 • Kontrollera mobil täckning. Täckning är en förutsättning för att positionering ska fungera. Finns det områden i kommunen där täckningen är dålig, om så hur ska det hanteras?
 • Upprätta plan för hur tjänsten ska bevakas så kallat driftövervakning. Vem ansvarar för vad och vilka åtgärder ska göras om tjänsten inte fungerar. Påverkas av kommunens förutsättningar, egen larmcentral eller upphandlad.

IT stöd för mobila trygghetslarm

Viktig att tänka på när tjänsten mobila trygghetslarm är i drift

 • Introducera och utbilda nya användare
 • Informera användare om förändringar i IT-stödet

Tips vid planering av genomförande och organisation

 • Inkludera IT-stöd i kommunens struktur för förvaltning och drift av IT-system.
 • Upprätta rutiner och regler för åtkomst och behörighetstilldelning. Behov av loggkontroller?
 • Klassa informationen som hanteras i IT-stöden. Säkerställ att informationen är skyddad på rätt nivå.

Handlägga och verkställa beslut

För att få personer att känna till och ansöka om mobila trygghetslarm som stöd så är det viktigt att kommunicera till invånare och medarbetare om funktionen. Det är ofta andra personer kring brukaren som uppmärksammar behovet av mobilt trygghetslarm.

Indelningen är gjord utifrån Nationell informationsstrukturs (NI) processmodell och som är utvecklad i forsknings- och utvecklingsprojektet Utvecklingssamverkan GPS-larm.

Aktualisera, utreda och besluta

Viktig att tänka på när tjänsten mobila trygghetslarm är i drift

 • Ta emot ansökan/ anmälan förmedla till biståndshandläggare
 • Biståndshandläggare utreder, inhämtar samtycke, beslutar och verkställer enligt kommunens beslutade process.

Tips vid planering av genomförande och organisation

 • Säkerställ att biståndshandläggare och brukarnära personal har goda kunskaper om funktioner och möjligheter med mobila trygghetslarm.
 • Upprätta tydliga riktlinjer för beslutsprocessen tex bedömningsgrunder, kriterier och beslut
 • Besluta om foto ska vara med på den individuella handlingsplanen för att underlätta identifiering av personen.

Utforma uppdrag

Detta steg innehåller aktiviteter kring individuell anpassning och introduktion av det mobila trygghetslarmet.

Viktig att tänka på när tjänsten mobila trygghetslarm är i drift.

 • Upprätta individuell handlingsplan
 • Konfigurera utrustning och IT-stöd enligt överenskommen individuell handlingsplan. Kontrollera larmrutiner och provlarma.
 • Tydliggör förutsättningar för användning av det mobila trygghetslarmet.
  • Gå igenom det mobila trygghetslarmet med brukaren, gärna i sällskap med anhörig och/eller personal från hemtjänsten.
  • Ge råd när brukaren ska ladda larmet, informera tydligt om vad som händer då personen larmar, dvs brukaren ska ha god kännedom om larmkedjan och tex avgränsningar.
  • Lämna informationsblad med uppgifter om det mobila trygghetslarmet och vart brukaren vänder sig vid frågor
 • Informera personalgrupp om det mobila trygghetslarmet och den individuella handlingsplanen.
 • Biståndshandläggare säkerställer att den enskilde känner sig förtrogen med insatsen genom tidig uppföljning, del i introduktionen av tjänsten. Genomför tät uppföljning i början, tex varannan vecka

Tips vid planering av genomförande och organisation

 • Tydliggör vem som ska upprätta den individuella handlingsplanen samt svara på eventuella larm. Vem som gör vad beror på kommunens organisation och förutsättningar.
 • Tydliggör vem som gör anpassning och installation, säkerställ att de utsedda ges kontinuerlig utbildning.
 • Upprätta process och rutiner för introduktionen som inkluderar uppföljning. Det är bra att ha tätare uppföljning i början till exempel varannan vecka för att brukaren ska känna sig förtrogen med det mobila trygghetslarmet och hur det laddas. Om brukare inte känner sig förtrogen med det mobila trygghetslarmet så är det kanske inte rätt insats och annan insats bör beviljas för att tillgodose behovet.

Genomföra uppdrag

Detta steg innehåller aktiviteter i drift. Löpande användning av mobilt trygghetslarm och hantering av händelser.

Viktig att tänka på när tjänsten mobila trygghetslarm är i drift

 • Åtgärda larm enligt individuell handlingsplan
 • Dokumentera kring inkommande larm
 • Registrera uppgifter i aktuella IT-stöd
 • Driftsövervaka
 • Uppdatera rutiner så snart förändringar sker

Tips vid planering av genomförande och organisation

 • Upprätta och besluta om kommunens larmkedja. Larmkedja behöver finnas för veckans alla dagar, dygnet runt samt vara känd för samtliga inblandade.
 • Klargör roller och ansvar i larmkedjan. Vad ska den som tar emot larm göra och vad är nästa steg, vilken information ska hanteras i processen och av vem? Har kommunen en egen larmcentral eller är det en upphandlad tjänst så påverkar det larmkedjan.
 • Var tydlig med vilka avgränsningar som gäller för larmet. När kan personen aktivera sitt larm? Vad gäller inom och utanför kommungränsen.
 • Upprätta riktlinje gällande positionering, dvs när får mottagaren positionera. Detta bör vara en del i loggkontroller.
 • Skapa rutiner för hur larmnotiser ska hanteras.

Följa upp och avsluta uppdraget

Viktig att tänka på när tjänsten mobila trygghetslarm är i drift

 • Kontinuerlig uppföljning av beslutad insats
 • Uppdatera individuell handlingsplan vid behov

Tips vid planering av genomförande och organisation

 • Klargör vad medarbetare gör då de uppmärksammar att brukaren inte längre har förmåga att hantera sitt larm.
 • Ta fram rutiner för när tjänsten ska avslutas. Vem hämtar tekniken? Hur omhänderta den? Registrera avslut etcetera.

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset