Publicerad 10 maj 2021

Nyttoanalys mobila trygghetslarm - kartlägga och realisera nyttor

Nyttor skapas när människor utför tjänster och arbetsprocesser på nya sätt. Ett strukturerat arbetssätt är därför viktigt för att nå den nytta som är grunden för införandet, men är också ett stöd vid prioritering. En nyttoanalys görs redan innan ett eventuellt införande och är en del i beslutsunderlaget inför beslut om införande.

I en nyttoanalys ingår att identifiera och beskriva nyttor, planera för hur nyttorna ska mätas, mäta nuläget och eventuellt också följa upp och mäta utfallet. I beslutsunderlaget bör även införandets genomförbarhet, angelägenhet samt eventuella identifierade risker och hinder som kan påverka införandet ingå.

Begreppet nyttorealisering handlar om att kartlägga och följa upp om de förväntade nyttorna från införandet verkligen realiseras. Beslutsunderlaget utgör därmed endast en liten del i nyttorealiseringsprocessen. För att nyttan ska realiseras måste ansvar och nödvändiga åtgärder inkluderas i ordinarie budget- och verksamhetsplanering, och nyttorna följas upp enligt kommunens styr- och uppföljningsmodell.

Nyttor delas in i ekonomiska och kvalitativa nyttor. Ekonomiska nyttor mäts i kronor och ören. Kvalitativa nyttor är svårare att värdera och ibland behövs det en del fantasi för att hitta sätt att mäta dessa på. Exempelvis skulle brukares ökade trygghet och välbefinnande kunna minska behov av tillsynsbesök eller minskad orosmedicinering. Om brukaren genom detta blir mer aktiv skulle detta exempelvis kunna bidra till färre fallolyckor eller behov av stödstrumpor.

Tänk på! En nytta är bara en nytta om den går att mäta.

Beslutsunderlag, business case

Beslutsunderlag Inför beslut om införande av mobila trygghetslarm rekommenderas att ni identifierar potentiella nyttor, och förutsättningar för att dessa nyttor ska realiseras, och sammanställer detta i ett beslutsunderlag (business case). Använd och vidareutveckla gärna det business case som är framtaget i Myndigheten för digital förvaltning, Diggs verktyg för business case 2.0.

I detta business case finns ett antal potentiella nyttor uppräknade. Det rekommenderas att ni väljer ut och fokuserar på 1-3 nyttor som är de främsta orsakerna till införandet av mobila trygghetslarm.

Mall business case mobila trygghetslarm (Excel) Excel, 233 kB.

Läs vidare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset