Publicerad 7 juli 2021

Juridik och mobila trygghetslarm

Fastställ målgrupp och syfte med insatsen och utred legala förutsättningar. Då ges svar på hur mobila trygghetslarm förhåller sig till lagrum, beviljande av insatser och samtycke. Vägledningen ger en fördjupning kring socialtjänstlagen, Dataskyddsförordningen och mobila trygghetslarm.

Socialtjänstlagen är den lagstiftning som ger kommunerna stöd för att erbjuda enskilda personer omsorgstjänster, även i form av välfärdstekniska och digitala lösningar som mobila trygghetslarm.

Mobila trygghetslarm som en omsorgstjänst

Bistånd i form av omsorgstjänster enligt socialtjänstlagen ska tillgodose enskildas behov. Verksamheten ska bygga på respekt för enskildas självbestämmande och integritet. Så långt det är möjligt ska enskilda kunna välja hur stöd och hjälp ges och insatserna ska utformas tillsammans med den enskilde.

Regeringsformen reglerar bland annat enskildas skydd mot övervakning eller kartläggning från det allmänna av personliga förhållanden. Grundlagsskyddet finns i RF 2:6 2 stycket:” Var och en är gentemot det allmänna skyddad mot betydande intrång i den personliga integriteten, om det sker utan samtycke och innebär övervakning eller kartläggning av den enskildes personliga förhållanden”.

Bistånd och mobila trygghetslarm

En ansökan om bistånd till mobilt trygghetslarm hanteras oftast via ”traditionell” handläggning där en utredning och bedömning av behovet görs innan beslut om bistånd (eller avslag) fattas. Om kommunen beslutat införa förenklad handläggning av den här formen av bistånd görs ingen utredning eller individuell bedömning av behovet utan beslut om bistånd fattas direkt. Vid förenklad handläggning ska den enskilde alltid informeras om rätten att få sin ansökan utredd, behovsbedömd, hur man kan påverka utförandet samt hur uppföljningen görs.

Samtycke enligt socialtjänstlagen

Det finns inga särskilda krav på hur ett samtycke ska vara utformat. Samtycke till biståndet och genomförandet av insatsen kan alltså vara både skriftligt och muntligt. När en enskild ansökt och fått bistånd till insatsen kan det anses att den enskilde samtyckt till insatsen. När insatsen därefter ska verkställas/genomföras ska stödet utformas tillsammans med den enskilde. Att denne samtycker till utformningen och de åtgärder som kommer vidtas bör dokumenteras i socialtjänstjournalen. Detta blir särskilt viktigt om utformningen av omsorgen innehåller ett digitalt utförande i form av mobilt trygghetslarm.

Dokumentera även att mindre ingripande åtgärder som erbjudits men nekats av den enskilde alternativt att sådana inte finns i omsorgsutbudet och att den enskilde accepterat det.

Samtycke enligt Dataskyddsförordningen (GDPR)

Det krävs inget samtycke från den enskilde för behandling av personuppgifter i socialtjänstens verksamheter, varken vid handläggning av ärenden eller genomförande av insatser om den enskilde sagt ja till själva insatsen. Den enskilde har ingen rätt att motsätta sig behandling av personuppgifter men kan motsätta sig/tacka nej till insatsen/genomförandet.

Dataskyddskonsekvensbedömning

Kommunen ska inför införskaffandet av mobila trygghetslarm genomföra en dataskyddskonsekvensbedömning. Den behöver bara genomföras en gång för alla mobila trygghetslarm i ordinärt boende. Ta hjälp av dataskyddsombudet i kommunen. Konsekvensbedömningen ska visa att en sannolik hög risk för enskilda inte finns.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Ann-Charlotte Klarén
    Medlem

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset