Publicerad 10 maj 2021

Arbeta med förändringsledning för att införa mobila trygghetslarm

Forskningen visar att många av de initiativ till förändring som startas upp aldrig riktigt når i mål. Förväntade resultat och effekter uteblir. Mobila trygghetslarm skiljer sig inte åt från andra förändringsarbeten i vad som behöver utföras för att lyckas.

Grundläggande för ett lyckat införande är att utreda nuläge och behov.

Utreda nuläge och förutsättningar

Vilka möjligheter finns för införande, finns resurser inom kommunen avseende personal, tid och ekonomi? Finns kännedom om andra kommuner som har tankar på att göra samma sak, ex kommuner i befintliga nätverk?

Utreda behov

Lär känna målgruppen och ta reda på deras behov. En behovsanalys kan genomföras på olika sätt, t.ex. genom intervju eller fokusgrupp med målgruppen. Aktuell målgrupp att involvera i arbetet är “aktiva medborgare utan minnessvikt som vill känna sig trygga när de är utomhus för att kunna vara aktiva och självständiga”. Involvera målgruppen i hela införandeprocessen för att säkerställa att den tjänst som utformas möter de identifierade behoven.

Det finns flera metodbeskrivningar och mallar som kan användas i arbetet med att lära känna målgruppen. Innovationsguiden och Dialogguiden har beskrivningar och stöd för att genomföra fokusgrupper.

Lär känna era användare, Innovationsguiden

Genomför fokusgrupp, Dialogguiden

All förändring börjar med ett tydligt syfte

När dessa faktorer nuläge, förutsättningar och behov kombineras kommer det finnas ett ”varför”, ett syfte till införandet. “Varför” bör vara förankrat i nytta för brukaren, anhörig och kommunen. Alla involverade måste förstå varför förändringen ska genomföras och vad som är målet.

Identifiera intressenterna

Men vilka är då intressenterna? Intressenter är de som på något sätt är inblandade i införandet. Här är det förenklat och endast de primära intressenterna finns nämnda, de som är en del i förändringsarbetet. Dessa intressenter kommer kunna hjälpa eller stjälpa införandet av tjänsten. Är någon grupp av dessa motvilliga till införandet kommer det bli svårt att lyckas. Det spelar ingen roll hur positiva brukarna är om medarbetare i verksamheten är negativa till insatsen. . Likväl kommer få brukare vilja ha ett mobilt trygghetslarm om deras anhöriga är negativt inställda.

 • Ledning och politik.
  Finns det en vilja hos ledning och politiken att införa denna tjänst Är kommunen villig att initialt satsa resurser e för att på sikt realisera identiferade kvalitativa och kvantitativa nyttor.
 • Biståndshandläggare.
  Dessa har oftast första kontakten med brukaren och är de som ger information och beslutar om insatsen. Det är viktigt att handläggarna har god kännedom om insatsen, nyttan och känner sig förtrogna med produkten. Då kan de på ett enkelt sätt informera och visa brukaren produkten och skapa känsla av trygghet för insatsen. Är det möjligt att visa en film och/eller bilder där brukaren kan se det användas ”live”? Ha med sig en produkt för att “klämma och känna”.
 • Enhetsansvariga/ansvarig i hemtjänstverksamhet.
  Finns det tydliga processer för hur larmkedjan ska se ut så det inte finns en osäkerhet gällande roller och ansvar, vem gör vad i processen?
 • Brukarnära personal.
  De som dagligen träffar brukare, vad kan de om insatsen? Om dessa är trygga med insatsen och kan svara på frågor kommer det leda till ett större förtroende hos både brukare och anhöriga.
 • Tekniker.
  Finns det tekniska aspekter gällande val av utrustning som behöver tas ställning till? Arbetsmobiler för mottagning av larm, säkerställa kommunikation mellan utrustning.
 • Anhöriga.
  Anhöriga bör inkluderas då de står till stor del kan vara med och påverka användningen och stödja brukaren. Anhörig kan också spela en roll i användandet av tjänsten då den exempel vis kan sköta laddning av den fysiska produkten (klocka/larmknapp) och eventuellt också komma med värdefull input gällande brukarens behov.
 • Brukare.
  Vilka är brukarens behov för att fortsätta leva sitt liv, självständigt och våga vara aktiv. Hur kan det mobila trygghetslarmet individanpassas för att möta brukarens behov?

Involvera intressenterna

En rekommendation är att tidigt involvera intressenterna i förarbetet. Intressenterna har olika bakgrund och olika infallsvinklar och detta bör användas. En projektgrupp bestående av projektledare, biståndshandläggare, enhetschef, tekniker och undersköterska kan vara en bra start. Ta in farhågor och möjligheter som de ser med införandet och försök arbeta fram ett projektmaterial alla kan stå bakom.

Läs vidare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset