Publicerad 10 maj 2021

Mobila trygghetslarm, införa och använda

Mobila trygghetslarm kan användas för olika målgrupper i kommunens vård och omsorg. SKR:s Kompetenscenter välfärdsteknik har tagit fram en vägledning där målgruppen är personer i ordinärt boende som har förmåga att fatta egna beslut och ge samtycke.

När personer känner sig otrygga eller begränsade i sin vardag så kan ett mobilt trygghetslarm tillgodose behov av trygghet eller fungera som ledsagning vid promenad eller till affären. Insatsen är förebyggande och hälsofrämjande och beviljas med stöd av Socialtjänstlagen 4 kapitel 1 §.

Vad är ett mobilt trygghetslarm

Ett mobilt trygghetslarm, ibland även kallat GPS- eller positioneringslarm, fungerar utanför hemmet till skillnad från ett stationärt trygghetslarm.

Syftet med larmet är att öka självständighet och trygghet för den enskilde och dess anhöriga. Positiva effekter som kan uppnås är bland annat:

  • Ökad trygghet vid utevistelse.
  • Fortsatt deltagande i samhällslivet och sociala nätverk.
  • Ökad/bibehållen självständighet - Bibehållen hälsa och ett aktivt liv.
  • Ökad möjlighet att på sikt bo kvar i ordinärt boende.
  • Minskat behov av hemtjänst (exempelvis inköp och ledsagning/promenad).
  • Minskat behov av hemsjukvård, klara förflyttning till vårdcentral självständigt.
  • Trygghet och självständighet för anhörig.

Beskrivning av funktionen

Enheten bärs av den enskilde och positionen hittas med hjälp av satelliter och GSM-master. Enheten individanpassas och programmeras. Positionering kan aktiveras på olika sätt:

  • Personen kan aktivera ett larm genom att trycka på en knapp, dvs aktivt larm.
  • Personen lämnar ett förutbestämt område och larm utlösas dvs ett passivt larm.
  • Personen är saknad och kan då positioneras av verksamheten utan att ett larm utlösts.

Det är viktigt att tänka på att mobila trygghetslarm är ett hjälpmedel och inte en garanti för säkerhet. Om inte personen har larmet med sig så går personen inte heller att positionera.

Larmet som skickas till mottagaren kan vara i form av ett telefonsamtal från enheten, ett mail, sms och/eller push notis i en app. Mottagare av larmet kan vara en funktion i hemtjänstgrupp, särskilt boende eller larmgrupp. Vissa leverantörer kan agera mottagare via en larmcentral och i sin tur ringa upp förbestämda personer. Dessa funktioner kan variera mellan leverantörer och beror på avtalet mellan kommunen och leverantören.

Enheten fungerar bäst vid fri sikt. Byggnader, höga berg eller träd kan störa signalen och påverka positioneringens exakthet. Positionering kan ske med ett tiotal meters exakthet vid bra täckning och skilja på flera hundra meter vid sämre täckning eller störningar. Om täckningen i ett område är dålig så är det alltså svårare att få en exakt position av personen.

Aktiva larm

Aktiva larm ger personen möjlighet att själv larma vid behov genom att trycka på en knapp på enheten. Personen behöver då förstå enhetens funktion och klara av att aktivera enheten genom att trycka på knappen. Mobila trygghetslarm kan använda geografiska trygghetszoner för att skicka larm utan att användaren behöver trycka på en knapp. De kan alltså fungera både aktivt genom att trycka på positioneringslarmets knapp och passivt via geografisk trygghetszon.

Passiva larm

Passiva larm skickar larm utan att personen trycker på en knapp. Detta sker exempelvis när det mobila trygghetslarmet känner av att personens position är utanför ett specifikt område, en geografisk trygghetszon.

En geografisk trygghetszon kallas även staket, säkerhetszon eller geofence och är ett eller flera områden som personen kan vistas inom utan att ett larm skickas ut. Det kan vara ett närområde eller bostadskvarter. Områdets gränser ritas in på en grafisk karta i tillhörande system för det mobila trygghetslarmet. Om trygghetszonen passeras skickas ett larm per automatik till en mottagare. Anledningen till att använda en geografisk trygghetszon kan vara att mottagaren vill veta när personen lämnar hemmet, går utanför närområdet eller är på väg till en plats som inte anses säker (till exempel en motorväg eller en sjö).

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset