Publicerad 8 december 2021

Upphandla digital tillsyn

Ett inköp är en process som förutsätter planering, kartläggning, analys och ställningstagande som påverkar upphandling, kommande avtal, förvaltning av avtal inklusive kontakt med leverantören. Inled inköpsprocessen tidigt så att inte arbetet med upphandlingen hindrar utvecklingen.

Allmänt om upphandling välfärdsteknik

 • Utgå från de egna behoven, inte från marknadens lösningar.
 • Skapa ett gott teamsamarbete mellan verksamhet och upphandlare redan från början.
 • Involvera användarna, både de enskilda och personal.
 • Sträva efter att ha funktionsbaserade krav och kriterier.
 • Sök samarbete med andra kommuner både för erfarenhetsutbyte och för att göra gemensamma upphandlingar där så är möjligt.
 • Gör strategiska val av till exempel upphandlingsförfarande, avtalsform (ramavtal/kontrakt), avtalsmodell (köp av vara/tjänsteköp) och avtalslängd.

Ta stöd av SKR:s Vägledning för upphandling av välfärdsteknik.

Vägledning för upphandling av välfärdsteknik

Tips

 • Klargör om det finns behov av att begränsa vilka tekniska möjligheter som leverantören ska kunna erbjuda. Finns det skäl som talar för att det ska vara en kamera alternativt att det inte bör vara en kamera?
 • Klargör om det finns det möjlighet att göra planerade fysiska regelbundna tillsynsbesök? Eller finns det en digital lösning som upptäcker avvikelser och slår larm?
 • Ofta är det bättre att kravställa på funktionsnivå (vad som ska åstadkommas) istället för på teknisk nivå (hur det ska åstadkommas). Exempelvis ska fokus vara på att personal tydligt kan se den enskilde i rummet och inte på en kamera som har mörkerseende.
 • Ta reda på om det finns för- och nackdelar med olika tekniska lösningar. Det kan handla om kostnader, funktioner och komplexiteten.
 • För en väl grundad dialog om tekniska lösningar med användarrepresentanter, verksamhet och juridiskt kunniga.
 • Ta reda på om digital tillsyn kan fungera i ett ekosystem med annan trygghetsskapande teknik som till exempel larm.
 • Om det redan finns ett befintligt avtal om trygghetslarm, sträva efter att låta avtalen löpa ut samtidigt. Gör därefter en samlad upphandling av all relevant teknik.
 • Om kommunen även upphandlar tillsynen är det viktigt att leverantören är godkänd för att utföra vård och omsorg.

Informationsansvarig

 • Ann-Charlotte Klarén
  Handläggare

Kontakt

Kontakta SKR