Publicerad 8 mars 2022

Planera och införa digital tillsyn

Det finns flera saker att tänka på vid införande och användning av digital tillsyn. Planera därför noga för att säkerställa en lyckad process som innefattar införandeprojekt och förvaltning av teknik och arbetssätt.

Börja med att läsa den generella informationen och därefter specifikt om digital tillsyn.

Planera, införa och förvalta välfärdsteknik

Juridik

Digital tillsyn som en omsorgstjänst

Socialtjänstlagen ger kommunerna stöd för att erbjuda enskilda personer omsorgstjänster som även inkluderar välfärdstekniska och digitala lösningar.

Enligt socialtjänstlagen ska Bistånd i form av omsorgstjänster tillgodose enskildas behov. Verksamheten ska bygga på respekt för enskildas självbestämmande och integritet. Enskilda ska så långt det är möjligt kunna välja hur stöd och hjälp ges. Dessutom ska insatserna utformas tillsammans med den enskilde.

Regeringsformen reglerar bland annat enskildas skydd mot övervakning eller kartläggning från det allmänna av personliga förhållanden. Grundlagsskyddet finns i RF 2:6 2 st: ” Var och en är gentemot det allmänna skyddad mot betydande intrång i den personliga integriteten, om det sker utan samtycke och innebär övervakning eller kartläggning av den enskildes personliga förhållanden”.

Bistånd

En ansökan om bistånd till tillsyn hanteras oftast via ”traditionell” handläggning där en utredning och bedömning av behovet görs innan beslut om bistånd (eller avslag) fattas. Om kommunen beslutat införa förenklad handläggning av den här formen av bistånd görs ingen utredning eller individuell bedömning av behovet utan beslut om bistånd fattas direkt. Vid förenklad handläggning ska den enskilde alltid informeras om rätten att få sin ansökan utredd, behovsbedömd, hur man kan påverka utförandet samt hur uppföljningen görs.

Samtycke enligt socialtjänstlagen

Det finns inga särskilda krav på hur ett samtycke ska vara utformat. Samtycke till biståndet och genomförandet av insatsen kan alltså vara både skriftligt och muntligt. När en enskild ansökt och fått bistånd till insatsen kan det anses att den enskilde samtyckt till insatsen. När insatsen därefter ska verkställas/genomföras ska stödet utformas tillsammans med den enskilde. Att denne samtycker till utformningen och de åtgärder som kommer vidtas bör dokumenteras i socialtjänstjournalen.

Samtycke enligt Dataskyddsförordningen (GDPR)

Det krävs inget samtycke från den enskilde för behandling av personuppgifter i socialtjänstens verksamheter, både vid handläggning av ärenden och genomförande av insatser om den enskilde sagt ja till själva insatsen. Den enskilde har ingen rätt att motsätta sig behandling av personuppgifter men kan motsätta sig/tacka nej till insatsen/genomförandet.

Vägledning för digital tillsyn

SKR har tagit fram en vägledning som handlar om de juridiska aspekterna för digital tillsyn vid främst omsorg om äldre. Vägledningen berör ett flertal kontroller som måste genomföras och dokumenteras för att säkerställa att digital tillsyn med kameraanvändningen är tillåten
inom ramen för socialtjänstens insatser.

Vägledning för digital tillsyn

Integritetsskyddsmyndigheten

Upphandling

Att tänka på vid upphandling av digital tillsyn:

 • Klargör om det finns behov av att begränsa vilka tekniska möjligheter som leverantören ska kunna erbjuda. Finns det skäl som talar för att det ska vara en kamera alternativt att det inte bör vara en kamera?
 • Klargör om det finns möjlighet att göra planerade fysiska regelbundna tillsynsbesök? Eller finns det en digital lösning som upptäcker avvikelser och slår larm?
 • Ofta är det bättre att kravställa på funktionsnivå (vad som ska åstadkommas) istället för på teknisk nivå (hur det ska åstadkommas). Exempelvis ska fokus vara på att personal tydligt kan se den enskilde i rummet och inte på en kamera som har mörkerseende.
 • Ta reda på om det finns för- och nackdelar med olika tekniska lösningar. Det kan handla om kostnader, funktioner och komplexiteten.
 • För en väl grundad dialog om tekniska lösningar med användarrepresentanter, verksamhet och juridiskt kunniga.
 • Ta reda på om digital tillsyn kan fungera i ett ekosystem med annan trygghetsskapande teknik som till exempel larm.
 • Om det redan finns ett befintligt avtal om trygghetslarm, sträva efter att låta avtalen löpa ut samtidigt. Gör därefter en samlad upphandling av all relevant teknik.
 • Om kommunen även upphandlar tillsynen är det viktigt att leverantören är godkänd för att utföra vård och omsorg.

Seminarium: Får man använda kamera i äldreomsorgen?

Ett inspirationsseminarium om de juridiska förutsättningarna för att använda välfärdsteknik i äldreomsorgen. Om de rättsliga förutsättningarna för att använda välfärdsteknik, bland annat kamera, i den kommunala vården och omsorgen. Medverkade: Lena Carlereus, chef för vård och omsorg Lunds kommun, Manolis Nymark juristkonsult SKR, Emilia Danielsson, förbundsjurist SKR, Mats Rundkvist, projektledare SKRs Kompetenscenter välfärdsteknik, Eva Sahlén samordnare SKRs Kompetenscenter för välfärdsteknik. Längd 1 timme och 56 minuter.

Informationsansvarig

 • Eva Sahlén
  Konsult

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR