Publicerad 27 januari 2022

Nyttoanalys digital tillsyn - kartlägga och realisera nyttor

Nyttor skapas när människor utför tjänster och arbetsprocesser på nya sätt. Ett strukturerat arbetssätt är därför viktigt för att nå den nytta som är grunden för införandet. En nyttoanalys är en del i beslutsunderlaget inför beslut om införande.

I en nyttoanalys ingår att identifiera och beskriva nyttor, planera för mätning av nuläget och uppföljning av utfallet. I beslutsunderlaget bör ingå genomförbarhet, angelägenhet samt risker och hinder som kan påverka införandet.

Nyttorealisering handlar om att kartlägga och följa upp om de förväntade nyttorna från införandet. Beslutsunderlaget utgör endast en liten del i nyttorealiseringsprocessen. För att nyttan ska förverkligas måste ansvar och nödvändiga åtgärder inkluderas i ordinarie budget- och verksamhetsplanering, och nyttorna följas upp enligt kommunens styr- och uppföljningsmodell.

Nyttor delas in i ekonomiska och kvalitativa nyttor. Ekonomiska nyttor mäts i kronor och ören. Kvalitativa nyttor är svårare att värdera. En nytta skulle kunna vara att den enskildas ökade trygghet och välbefinnande minskar behov av tillsynsbesök eller orosmedicinering. Om den enskilde blir mer aktiv skulle detta kunna bidra till färre fallolyckor eller minska behoven av stödstrumpor.

Beslutsunderlag, business case

  • Ta fram ett beslutsunderlag (business case) genom att identifiera potentiella nyttor och förutsättningar för nyttorealisering. Använd och vidareutveckla det business case som är framtaget i DIGGs verktyg för business case 2.0.
  • I beslutsunderlaget finns ett antal potentiella nyttor uppräknade. Välj ut och fokusera på 1-3 nyttor som är de främsta orsakerna till införandet av digital tillsyn. I beslutsunderlaget finns även förslag på bedömning av angelägenhet, genomförbarhet och förslag på risker och hinder.

Business case digital tillsyn (Excel) Excel, 230 kB.

Digitaliseringssnurran

Digitaliseringssnurran är ett verktyg som kan användas för att göra en grov uppskattning av ekonomiska nyttor med att införa digital tillsyn i ordinärt boende. Tänk på att verktyget gör antaganden om hur insparad tid kan omsättas i besparingar men att det inte tar hänsyn till omställningskostnader och utbildning. Innan din kommun använder resultatet i ert beslutsunderlag behöver ni också säkerställa att kostnaderna och de beräknade nyttorna tar hänsyn till era lokala förutsättningar såsom behov, organisation och kompetens.

Digitaliseringssnurran, Post och telestyrelsen

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Ann-Charlotte Klarén
    Handläggare

Kontakt

Kontakta SKR