Publicerad 23 november 2021

Juridik och digital tillsyn

Socialtjänstlagen ger kommunerna stöd för att erbjuda enskilda personer omsorgstjänster som även inkluderar välfärdstekniska och digitala lösningar.

Digital tillsyn som en omsorgstjänst

Enligt socialtjänstlagen ska Bistånd i form av omsorgstjänster tillgodose enskildas behov. Verksamheten ska bygga på respekt för enskildas självbestämmande och integritet. Enskilda ska så långt det är möjligt kunna välja hur stöd och hjälp ges. Dessutom ska insatserna utformas tillsammans med den enskilde.

Regeringsformen reglerar bland annat enskildas skydd mot övervakning eller kartläggning från det allmänna av personliga förhållanden. Grundlagsskyddet finns i RF 2:6 2 st:” Var och en är gentemot det allmänna skyddad mot betydande intrång i den personliga integriteten, om det sker utan samtycke och innebär övervakning eller kartläggning av den enskildes personliga förhållanden”.

Kompetenscenter välfärdsteknik anordnade i juni 2021 ett seminarium om de juridiska förutsättningarna för att använda välfärdsteknik i äldreomsorgen. Se seminariet i sin helhet under rubriken Får man använda kamera i äldreomsorgen?

Webbinarium juni Får man använda kamera i äldreomsorgen?

Bistånd

En ansökan om bistånd till tillsyn hanteras oftast via ”traditionell” handläggning där en utredning och bedömning av behovet görs innan beslut om bistånd (eller avslag) fattas. Om kommunen beslutat införa förenklad handläggning av den här formen av bistånd görs ingen utredning eller individuell bedömning av behovet utan beslut om bistånd fattas direkt. Vid förenklad handläggning ska den enskilde alltid informeras om rätten att få sin ansökan utredd, behovsbedömd, hur man kan påverka utförandet samt hur uppföljningen görs.

Samtycke enligt socialtjänstlagen

Det finns inga särskilda krav på hur ett samtycke ska vara utformat. Samtycke till biståndet och genomförandet av insatsen kan alltså vara både skriftligt och muntligt. När en enskild ansökt och fått bistånd till insatsen kan det anses att den enskilde samtyckt till insatsen. När insatsen därefter ska verkställas/genomföras ska stödet utformas tillsammans med den enskilde. Att denne samtycker till utformningen och de åtgärder som kommer vidtas bör dokumenteras i socialtjänstjournalen.

Samtycke enligt Dataskyddsförordningen (GDPR)

Det krävs inget samtycke från den enskilde för behandling av personuppgifter i socialtjänstens verksamheter, både vid handläggning av ärenden och genomförande av insatser om den enskilde sagt ja till själva insatsen. Den enskilde har ingen rätt att motsätta sig behandling av personuppgifter men kan motsätta sig/tacka nej till insatsen/genomförandet.

Dataskyddskonsekvensbedömning

Kommunen ska inför införskaffandet av digital tillsyn genomföra en dataskyddskonsekvensbedömning. Den behöver bara genomföras en gång för all digital tillsyn i ordinärt boende. Ta hjälp av dataskyddsombudet i kommunen. Konsekvensbedömningen ska visa att en sannolik hög risk för enskilda inte finns.

Skriften Vägledning för digital tillsyn

SKR har tagit fram en vägledning som handlar om de juridiska aspekterna för digital tillsyn vid främst omsorg om äldre. Vägledningen berör ett flertal kontroller som måste genomföras och dokumenteras för att säkerställa att digital tillsyn med kameraanvändningen är tillåten
inom ramen för socialtjänstens insatser.

Vägledning för digital tillsyn

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Ann-Charlotte Klarén
    Handläggare

Kontakt

Kontakta SKR