Publicerad 3 september 2021

Framtidsspaning digital tillsyn

Digital tillsyn kan ske med många olika tekniker och utvecklingen sker snabbt inom området. Olika slag av sensorer och AI (artificiell intelligens) breddar möjligheten till tillsyn och ökar tryggheten.

Etablerad teknik under utveckling

Digital tillsyn genomförs idag till största delen med kameror med strömmade bilder som öppnas en kort stund ett antal gånger per natt. Precis som vid fysiska tillsynsbesök kontrolleras om den enskilde ligger i sin säng, annars vidtas åtgärder. Tekniken är beprövad och etablerad.

För vissa personer kan det upplevas ovant att bli kontrollerad via en kamera, vilket kan leda till att den enskilde tackar nej till digital tillsyn. Tekniken registrerar dock endast tillfället då kameran är tillslagen. Det som sker mellan tillsynstillfällena noteras inte av kameran.

Det finns numera kameror som med hjälp av inbyggd AI avpersonifierar personerna på bilden automatiskt. Dessutom larmar kameran vid kritiska händelser som till exempel vid fall eller om den enskilde har lämnat rummet. Det innebär att kameran inte behöver vara påslagen för att notera kritiska händelser.

Ny teknik med möjligheter

Digital tillsyn kan göras med annan teknik än med kamera till exempel med olika typer av sensorer. Sensorerna kan arbeta med olika signaler till exempel radar, värme eller infrarött ljus. Då sensorerna inte kräver aktiv kontroll av personal är det lättare att använda dygnet runt och kan ställas in för att larma om fler saker till exempel fall, att den enskilde har lämnat rummet, att en enskilde har varit onaturligt länge på toaletten, den enskildes frekvens av toalettbesök, samt övrigt rörelse- och beteendemönster.

All information kan lagras och analyseras när det finns behov av det. Vissa sensorer har möjligheten till kommunikation med den enskilde för att fråga vad som har hänt. Andra sensorer kan specifikt kopplas till sängen eller bäras av den enskilde.

Sensorer och hälsodata

En ny generation av sensorer kan förutom att informera om rörelse och fall även känna av bland annat andning och puls. Det finns sensorer som passivt mäter blodflöde (som därigenom kan larma vid risk för trycksår) och sensorer som används för att avläsa inkontinensmönster. All information kan samköras och bearbetas av AI för att till exempel förutsäga risker för fall eller ohälsa.

Parallellt med moderna sensorlösningar inom äldreomsorgen bedrivs arbete med distansmonitorering. Det möjliggör för sjukvården att övervaka värden, undersöka och kommunicera med enskilda utan att den enskilde behöver besöka sjukvården.

Informationsansvarig

  • Ann-Charlotte Klarén
    Handläggare

Kontakt

Kontakta SKR