Publicerad 3 september 2021

Förbereda beslut införa digital tillsyn

Innan beslut om digital tillsyn fattas, förbered införandet genom att kartlägga och analysera nuläge, förutsättningar och behov. För att lyckas med implementering och förvaltning är det bra att skapa samarbeten internt i kommunen mellan bland annat vård och omsorg, inköp och IT.

Förankra ”digitalt först”

För ett lyckat breddinförande ta fram en strategi för när tillsyn ska ske digitalt istället för fysiskt. Digital tillsyn ska vara förstahandsalternativet när den enskilde har behov av tillsyn nattetid. Fysiska besök sker endast om behovet inte går att tillgodose digitalt till exempel om den enskilde behöver hjälp med toalettbesök på natten i samband med tillsynen eller att den enskilde motsäger sig digital tillsyn.

”Digitalt först” innebär att digitala alternativ alltid ska övervägas först när det är till nytta för den enskilde. Beslutet om ”digitalt först” ska förankras skriftligt på alla nivåer inom förvaltningen och med ansvarig nämnd. Ett skriftligt beslut om ”digitalt först” kan skrivas in i framtagna riktlinjer för bistånd enligt Socialtjänstlagen eller i specifika riktlinjer och rutiner för digital tillsyn. För att få full genomslagskraft inom verksamheten är det viktigt att nämnd och förvaltningsledning har samsyn.

Fördelen med ”digitalt först” är att det skapar en samsyn och ett förhållningssätt som medarbetare kan luta sig mot vid beslutsfattande. Det ger en riktning för förändringsarbetet och medför en optimal nyttorealisering av digital tillsyn. Kom ihåg att digitala alternativ kräver mod och en tillåtande kultur inom förvaltningen. Så våga prova och ändra!

Tips

  • Informera hela verksamheten om vald strategi och vad det innebär praktiskt.
  • Anpassa informationen utifrån respektive målgrupp.
  • Kommunikationen kan göras i olika kanaler till exempel genom intranät, e-post, arbetsplatsträffar, nätverksträffar och samverkansforum.
  • Digitala alternativ ska vara förstahandsvalet när det är till nytta för den enskilde och/eller medarbetare.
  • Ta fram praktiska exempel som visualiserar nyttan och vad det innebär för respektive målgrupp.
  • Våga prova! Digitala alternativ passar inte alltid men ska övervägas.

Informationsansvarig

  • Ann-Charlotte Klarén
    Medlem

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset