Publicerad 26 april 2022

Digital tillsyn

Digital tillsyn kan användas för olika målgrupper i kommunens vård och omsorg. Tjänsten passar den som vill kunna sova tryggt utan att få fysiskt besök av personal, samtidigt som personalen får en effektiv resurshantering.

Vad är Digital tillsyn?

Digital tillsyn är en tjänst för de som har behov av trygghetsbesök på natten. Syftet är att öka tryggheten i hemmet och fungera som alternativ eller komplement till personliga besök. Insatsen beviljas med stöd av Socialtjänstlagen 4 kapitel 1 §.

Digital tillsyn passar den som vill kunna sova tryggt utan att få fysiskt besök av personal. Tjänsten är särskilt bra för personer som är lättväckta och som blir oroliga av besök i hemmet. Digital tillsyn möjliggör också en effektiv resurshantering för personalen.

Socialstyrelsens årliga enkät kring E-hälsa och välfärdsteknik från 2021 visar att 76 procent av kommunerna idag erbjuder digital tillsyn för äldre. Det är en väl beprövad välfärdsteknik som flera kommuner helt eller delvis erbjuder sina äldre.

Enkät kring E-hälsa och välfärdsteknik, Socialstyrelsen (PDF)

Potentiella nyttor:

  • Förbättrad nattsömn, bibehållen självständighet samt trygghet för brukare.
  • Ökad möjlighet att på bo kvar i sitt boende.
  • Minskat behov av fysiska hemtjänstbesök.
  • Förbättrad nattsömn och trygghet för anhöriga.
  • Reducerad restid.
  • Frigjorda personalresurser.
  • Förbättrad arbetsmiljö.

Så fungerar digital tillsyn

Digital tillsyn genomförs idag till största delen med kameror med strömmade bilder som öppnas en kort stund ett antal gånger per natt. Personal från kommunen eller externa larmoperatörer gör en tillsyn via kameran under överenskomna tidsintervaller. Övrig tid är kameran försatt i viloläge. Tillsynen sker i realtid och sparas inte. Om personalen inte ser den enskilde vid tillsynstillfället gör de ett nytt försök inom överenskommen tid. Om den enskilde fortfarande inte är synlig eller om det förekommer andra problem som till exempel strömavbrott, görs ett personligt besök.

Kameran har ett mörkerseende och placeras diskret med god översikt över sovplatsen. För installationen av kameran ingår en router (teknisk dosa) med SIM-kort. Det innebär att kommunikationen sker via mobilnät och därför behövs varken telefoni eller internetuppkoppling. För installation krävs ström, en grendosa och/eller förlängningskabel.

Juridiska förutsättningar

Seminarium: Kamera eller sensor vid digital tillsyn

Ett inspirationsseminarium om de juridiska förutsättningarna för att använda kamera eller sensor inom äldreomsorgen. Medverkade gjorde Manolis Nymark juristkonsult SKR, Kalle Larsson förbundsjurist SKR, Mats Rundkvist projektledare SKRs Kompetenscenter välfärdsteknik, Eva Sahlén samordnare SKRs Kompetenscenter för välfärdsteknik. Längd 1 timme och 30 minuter.

Framtidsspaning digital tillsyn

Digital tillsyn kan utföras med andra tekniker än kamera och utvecklingen sker snabbt inom området. Olika slag av sensorer och AI (artificiell intelligens) breddar möjligheten till tillsyn och ökar tryggheten.

Etablerad teknik under utveckling

Det finns numera kameror som med hjälp av inbyggd AI avpersonifierar personerna på bilden automatiskt. Dessutom larmar kameran vid kritiska händelser som till exempel vid fall eller om den enskilde har lämnat rummet. Det innebär att kameran inte behöver vara påslagen för att notera kritiska händelser.

Ny teknik med möjligheter

Digital tillsyn via sensorer kräver inte aktiv kontroll av personal. De är lättare att använda dygnet runt och kan ställas in för att larma om fler saker. Exempelvis fall, att den enskilde har lämnat rummet, att den enskilde har varit onaturligt länge på toaletten, den enskildes frekvens av toalettbesök samt övrigt rörelse- och beteendemönster. Sensorerna kan arbeta med olika signaler till exempel radar, värme eller infrarött ljus.

All information kan lagras och analyseras när det finns behov av det. Vissa sensorer ger möjlighet till kommunikation med den enskilde för att fråga vad som har hänt. Andra sensorer kan specifikt kopplas till sängen eller bäras av den enskilde.

Sensorer och hälsodata

En ny generation av sensorer kan förutom att informera om rörelse och fall även känna av bland annat andning och puls. Det finns sensorer som passivt mäter blodflöde (som därigenom kan larma vid risk för trycksår) och sensorer som används för att avläsa inkontinensmönster. All information kan samköras och bearbetas av AI för att till exempel förutsäga risker för fall eller ohälsa.

Parallellt med moderna sensorlösningar inom äldreomsorgen bedrivs arbete med distansmonitorering. Det möjliggör för sjukvården att övervaka värden, undersöka och kommunicera med enskilda utan att den enskilde behöver besöka sjukvården.

Göteborgs kommun har tagit fram ”Frågor och svar” som lyfter farhågor kring digital tillsyn.

Frågor och svar digital tillsyn, Göteborgs kommun (PDF)

Informationsansvarig

  • Eva Sahlén
    Konsult

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR