Publicerad 25 oktober 2021

Överenskommelse, äldreomsorg- teknik, kvalitet och effektivitet med den äldre i fokus

SKR och regeringen har avtalat om en fortsatt överenskommelse som syftar till att ge kommunerna bättre förutsättningar att verksamhetsutveckla äldreomsorgen genom digitalisering.

Överenskommelsen är treårig och gäller för åren 2020-2022. Den omfattar totalt 200 miljoner kronor under 2021. Av dessa går 183,7 miljoner kronor till kommunerna varav 15 miljoner kronor till de 10 modellkommunerna. SKR erhåller 16,3 miljoner kronor till stödfunktionen/kompetenscentret.

Överenskommelse äldreomsorg, teknik, kvalitet, effektivitet 2021 (PDF) Pdf, 645 kB.

Rekvirera medel

Medlen rekvireras hos Kammarkollegiet som har mer information om hur det går till.

Kammarkollegiet statsbidrag till kommuner 2021

Missa inte möjligheten att få stimulansmedel och stöd att utveckla digitala arbetssätt och välfärdsteknik i äldreomsorgen. Sista dag att rekvirera 2021 års medel är den 1 december 2021. Satsningen är treårig och medel planeras även för 2022.

Redovisa 2021 års medel

Medel som rekvirerats för 2021 ska också redovisas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2022. Information om hur redovisningen ska göras finns på samma webbsida/länk till Kammarkollegiet som ovan.

Kammarkollegiet: Redovisning av hur statsbidrag har använts

Modellkommuner för äldreomsorgens digitalisering

Tio kommuner är utsedda till modellkommuner för äldreomsorgens digitalisering. Modellkommunerna ska stötta andra kommuner och de regionala stödstrukturerna för digitalisering av olika tjänster. Utöver det ska modellkommunerna genomgående implementera ytterligare digitala lösningar i den egna kommunen för att generera kunskap och erfarenhet som ska komma hela landet till del. De tio kommunerna får ett extra ekonomiskt stöd för att möjliggöra tid för kunskapsspridning.

Modellkommuner för äldreomsorgens digitalisering

Kompetenscenter/stödfunktion för välfärdsteknik

SKR har inrättat en stödfunktion/ett kompetenscenter för välfärdsteknik för att stödja kommunerna i arbetet med att implementera digital teknik i kommunalt finansierad äldreomsorg och då särskilt de tio modellkommunerna. De tio modellkommunerna utgör en del av det nationella kompetenscentret.

Kontakta Kompetenscenter välfärdsteknik

Samverkan mellan SKR och myndigheter

I arbetet inom överenskommelsen ska SKR samverka med och ta tillvara den kunskap och erfarenhet som finns hos relevanta statliga myndigheter och andra särskilda nationella uppdrag med koppling till äldreomsorg och digitalisering.

Äldreomsorgen står inför stora utmaningar

Antalet äldre som är 80 år och äldre beräknas öka med 254 000 personer fram till 2029, vilket innebär en ökning med 50 procent. Behovet av både hälso- och sjukvård och äldreomsorg kommer att öka under den närmaste tioårsperioden och verksamheten behöver utvecklas och effektiviseras för att kunna möta behoven.

Parallellt med den demografiska förändringen bedöms rekryteringsbehovet till äldreomsorgen som mycket omfattande. Personalens tid och kunskaper behöver då läggas på de insatser där de behövs som bäst, det vill säga på de insatser som inte kan ersättas av tekniska lösningar.

Digital teknik har stor potential att bidra till att äldre personer ska kunna bo kvar hemma, känna sig trygga och delaktiga i samhället och även nå en bättre hälsa. Med rätt stöd kan äldre leva mer självständigt och behovet av omsorg minska. Digital teknik kan också bidra till mer social samvaro för att bryta upplevd ensamhet och isolering och gynna omsorgspersonalen i deras arbete.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Eva Sahlén
    Konsult

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset