Publicerad 26 januari 2023

Trots svår ekonomisk situation för hushållen syns ingen ökning av ekonomiskt bistånd

Januari är för många ofta en ekonomiskt utmanande månad och när hög inflation och höga priser på el, mat och transporter läggs till blir läget ansträngt för många hushåll. Trots det syns än så länge ingen ökning av antal hushåll som ansöker om ekonomiskt bistånd.

Under 2022 har utvecklingen av det ekonomiska biståndet varit positivt. Flera kommuner vittnar om minskning av antal hushåll i behov av ekonomiskt bistånd. Även om det varierar över landet ser utvecklingen av både antal hushåll och kostnaden för ekonomiskt bistånd ut att minska under 2022.

Denna utveckling har skett trots ökade ekonomiska utmaningar för hushållen i form av hög inflation och höga kostnader för el. Vi har också under 2022 befunnit oss i en återhämtningstid efter pandemin. Varför det ekonomiska biståndet trots detta har minskat har ingen enkel förklaring men sjunkande arbetslöshet och utökad rätt till A-kassa är troligtvis en del av förklaringen. I Malmö stad tror man att det framförallt beror på följande:

– Vi ser att fler människor går till arbete, vilket är mycket glädjande så klart. Vi har arbetat intensivt tillsammans med Arbetsförmedlingen lokalt för att utveckla arbetssätt och insatser som gör att fler som står längre från arbetsmarknaden kan komma till jobb. På så sätt har inte minst många som kom till Sverige under flyktingkrisen nu kommit ut på arbetsmarknaden. Inför 2023 har vi en oro att utvecklingen kommer att brytas, men det vi framförallt ser nu är att människor som inte annars har kontakt med socialtjänsten vänder sig till oss då de inte klarar sin ekonomi, säger Sara Kleijsen Åhlander, avdelningschef verksamhetsområde arbetsmarknad/ekonomiskt bistånd.

Olycklig utveckling om fler behöver söka ekonomiskt bistånd

Det utlovade elstödet ska påbörjas att utbetalas i februari, det tillsammans med en förlängning av det tillfälliga tillägget i bostadsbidraget kommer i viss utsträckning lindra den ekonomiska utmaningen för hushållen.

– Det är oerhört viktigt att staten tar sin del av ansvaret för kostnadsökningen för hushållen, att många ska behöva söka ekonomiskt bistånd är en olycklig utveckling, både för den enskilde och för kommunerna som får ta kostnaderna, säger Roy Melchert, sektionschef på avdelningen utbildning och arbetsmarknad på SKR.

Utbetalningar av elsstödet görs av Försäkringskassan. Stödet ska, enligt det PM som ligger till grund för beslutet, räknas som inkomst vid beräkningen av rätten till ekonomiskt bistånd. Elkostnaden ligger inte som en del i riksnormen utan den enskilde ansöker om det till den faktiska kostnaden. Det kan också innebära att hushåll som annars hade behövt söka ekonomiskt bistånd själva kan klara sin ekonomi. En viktig effekt för att avlasta kommunerna både ekonomiskt och administrativt.

Frågor och svar om elstöd till konsumenter

Möjlighet för hushåll att få råd och stöd

För de hushåll som inte har rätt till ekonomiskt bistånd finns det möjlighet att få råd och stöd via kommunernas budget- och skuldrådgivning. Konsumentverket har tagit fram ett budgethäfte som kan användas av dem som i sitt yrke ger hushållsekonomisk rådgivning till privatpersoner. Här kan du tillsammans med den du möter, få en överblick över inkomster och utgifter och planera för en budget i balans.

– Stödet kan komma väl till pass om trycket på budget- och skuldrådgivning blir högt, säger Roy Melchert.

Konsumentverkets budgethäfte

Informationsansvarig

  • Maja Bjarneby
    Medlem

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.