Publicerad 10 mars 2021

Tranås kommun

Under perioden juli 2016-juni 2017 drev Tranås kommun projektet ”Försäkringsmedicinsk samverkan inom Tranås kommun”.

Målgruppen för FMS-projektet har varit klienter som långvarigt uppburit försörjningsstöd med en komplex problematik i form av medicinska, sociala och arbetsrelaterade problem samt nya klienter inom försörjningsstöd med en omfattande medicinsk problematik.

Metod

Metoden i FMS- processen innehåller fem huvudsteg;

  1. Inklusion av klienter till FMS
  2. inhämtande av underlag för klienter i FMS
  3. FMS-utredning enligt Strukturerad Rehabiliteringsutredning STRUT®
  4. samverkan med externa parter
  5. uppföljning och avslut av klienter i FMS.

Resurser i FMS-processen är ett klientnära arbete där projektsamordnare/arbetsterapeut, försäkringsmedicinsk läkare samt socialsekreterare bildar team kring klienten. Med insamlat material kring klienten som grund tillsammans med kännedomen om klienten analyserar den samlade kompetensen från teamet klientens totalsituation.

Teamet gör ett ställningstagande kring klientens resurser och framtida möjligheter till arbete och rehabilitering. Det fortsatta arbetet sker sedan i samverkan med andra berörda parter kring klienten.

Resultatet från projekttiden kan läsas i rapporten nedan. Projektet var mycket framgångsrikt och behovet hos målgruppen kvarstod inom vår försörjningsstödsenhet vilket ledde till att beslut om fortsättning togs i augusti 2017. FMS-metoden har implementerats som en insats i ordinarie verksamhet och har fortsatt följeforskning fram till mars 2018.

Läs vidare

Kontakt

Åsa Skoglund
asa.skoglund@tranas.se
Pernilla Conradsson Ström
pernilla.conradsson.ifo@tranas.se

Informationsansvarig

  • Ulrica Runemar
    Utredare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR