Publicerad 10 mars 2021

Falkenbergs kommun

Målet är att personer som är sjukskrivna och inte har någon sjukpenninggrundande inkomst och erhåller ekonomiskt bistånd blir synliggjorda och får rätt hjälp.

Rätt hjälp handlar bland annat om att få en vård-och behandlingsplan och att kunna närma sig arbetsmarknaden genom arbetsrehabilitering. Arbetet är en del i enhetens övriga arbete att ha goda arbetsmetoder för att nå målen självförsörjning och ett självständigt liv.

Målgrupp

Personer som uppbär försörjningsstöd/ekonomiskt bistånd och inte har någon sjukpenninggrundande inkomst och därför står helt utanför socialförsäkringssystemet.

Metod

Stöd- och försörjningseneheten har skrivit en överenskommelse med Försäkringskassan för samarbete kring målgruppen. Socialsekreterare har fått och får kontinuerligt kompetensutveckling i försäkringsmedicin av Försäkringskassan och har fått lära sig att läsa och arbeta med läkarintyg. Vi läser läkarintyget tillsammans med klienten och diskuterar vad som står i läkarintyget direkt när klienten ansöker om ekonomiskt bistånd. Efter samtycke från klienten tar vi sedan kontakt med vården. Målet är gemensam planering med sjukskrivande läkare där vården tar hand om det medicinska och vi stödjer med sociala insatser såsom förberedande insatser och arbetsrehabilitering. Därefter tas vid behov andra samverkansparter in i planeringen.

Vi använder verktyg såsom blanketter, olika mötesformer och kontaktvägar för att samarbeta med vården. Samarbetsmetoder vi använder är trepartsmöten och SIP.

Vi startade upp vårt arbete med att göra en kartläggning på enheten med b la hur många klienter som var sjukskrivna, vilka diagnoser, vilken vårdenhet som sjukskrev klienten m m. Vi har sedan skapat interna rutiner kring arbetsgången.

Bra att tänka på

Alla klienter som är sjukskrivna bör söka sjukpenning. Efter utredning har det visat sig att några klienter har en sjukpenninggrundande inkomst och därmed även rätt till sjukpenning från Försäkringskassan.

Tänk efter vid den första kartläggningen vad Ni vill få fram för uppgifter. Vi i Falkenberg ville bl a få fram vilka vårdenheter som sjukskrev våra klienter i högsta grad för att kunna besöka dessa vårdenheter tillsammans med Försäkringskassan och informera om vår metodik.

Utmaning

En utmaning i arbetet är att kunna mäta metodens utfall. Processerna är många gånger långa för den enskilde när man avser från sjukskriven till arbete med egen försörjning. Men under tiden sker förflyttningar MOT arbete. Hur ska detta mätas? Är det ett resultat? I Halland provar vi nu en förflyttningstrappa som utvärderingsinstrument.

Arbetet förutsätter en god samverkan och att samarbeta med samverkansparter såsom vården, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen samt de kommunala arbetsmarknadsåtgärder/arbetsmarknadsavdelningen.

Läs vidare

Kontakt

Informationsansvarig

  • Ulrica Runemar
    Utredare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR