Publicerad 11 mars 2021

Hälsofrämjande etablering för nyanlända

Projektet Hälsofrämjande etablering stöttar nyanlända med ohälsa/funktionsnedsättning på vägen mot arbete eller studier under etableringsprocessen.

Dokumentation från slutkonferens

Arbetet har bedrivits i delprojekt på följande sex orter: Umeå, Gävle, Nacka/Värmdö, Eskilstuna, Växjö och Malmö. Den 27 november 2020 anordnade projektet en nationell slutkonferens då delprojekten delade de med sig av sina lärdomar från respektive ort.

Lärdomar från arbetet med Hälsofrämjande etablering lokalt

Dokumentation från slutkonferensen (PDF)

Under våren 2021 kommer ytterligare material från projektet finnas tillgängligt på denna sida.

Ett smörgåsbord av metoder och arbetssätt

Delprojektet har arbetat med att stärka och utveckla lokala samverkansstrukturer. Samtliga delprojekt har erbjudit insatserna fördjupad kartläggning och vägledning. Det handlar om att klargöra individens behov och att med utgångspunkt från individens behov och förutsättningar lotsa individen mot en tydlig och genomförbar väg till egenförsörjning.

Delprojekten har även utvecklat befintliga metoder och insatser, samt provat nya arbetssätt inom ramen för projektet. Exempel på insatser är: hälsoskola, Supported Employment/Training, SamSIP, workshop om socialförsäkringssystemet och jämställdhet, Hälsosamtal, Grön etablering, fysisk aktivitet, suggestopedi och basal kroppskännedom.

Exempel från delprojekten – Umeå och Växjö

Samverkan för en hälsofrämjande etablering

Hälsofrämjande etablering är ett samverkansprojekt som drivs av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. SKR är projektägare och projektet medfinansieras av Europeiska Socialfonden (ESF). Projektet startade i december 2017 och avslutas i sin helhet i mars 2021.

Projektet riktar sig till nyanlända som omfattas av etableringsuppdraget och tros ha någon form av ohälsa och/eller funktionsnedsättning. Syftet är att identifiera, stödja och stärka nyanlända på deras väg mot arbete eller studier.

Vägledande principer

För att arbetslivet ska vara tillgängligt för alla på lika villkor krävs ett aktivt arbete. Hälsofrämjande etablering arbetar med tre horisontella principer som ska genomsyra hela projektet och främja förutsättningar för projektets deltagare. Dessa är

  • jämställdhet
  • tillgänglighet
  • icke-diskriminering.

Det handlar exempelvis om hur medarbetare och deltagare samtalar om könsstereotypa yrken, hur deltagarna bemöts samt hur lokaler och arbetsplatser kan anpassas för att alla ska ha möjlighet att delta.

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset