Publicerad 9 april 2021

Förbättrad läkemedelsinformation

Inom SKR pågår ett arbete med att skapa bättre förutsättningar för att hantera läkemedelsinformation i olika sammanhang. Arbetet är en del i målområdet Effektiv och säker läkemedelsanvändning i den nationella läkemedelsstrategin.

Syftet med arbetet är att förbättra förutsättningarna för att dela information om läkemedel och information om patientens läkemedelsbehandlingar mellan olika system och olika aktörer, däribland patienten själv. Det handlar om att komma fram till en gemensam syn på hur informationen bör registreras och lagras i systemen på ett mer enhetligt sätt, så att informationen oförvanskad kan föras över mellan system och även återanvändas för uppföljning, kvalitetssäkring och forskning. I ett längre perspektiv bidrar detta till ökad patientsäkerhet och en mer effektiv vård.

Under 2018 och framåt ligger fokus på att stötta arbetet med att införa en nationell läkemedelslista.

Resultat av tidigare arbete - en domänmodell

När arbetet inleddes (2013) var målet att skapa bättre förutsättningar för uppföljning av läkemedelsanvändningen i landsting, regioner och kommuner. Resultatet av arbetet sammanfattas i en domänmodell, som utgår från olika aktörers informationsbehov inom läkemedelsområdet samt från lagar och föreskrifter som ställer krav på dokumentation av läkemedelsinformation.

I domänmodellen beskrivs informationsbehoven och även hur informationen bör struktureras för att aktörernas behov ska kunna uppfyllas. Aktörerna kan vara hälso- och sjukvårdspersonal, patienter och andra som kommer i kontakt med läkemedelsinformation på något sätt.

Domänmodellen består av flera olika slags modeller, som hänger ihop och som beskriver olika saker – begrepp, flöden, scenarier, behov, struktur m.m. Till domänmodellen hör också en beskrivning av hur modellerna har dokumenterats för att spårbarheten till behoven ska finnas med på ett systematiskt sätt.

Ta del av beskrivningarna och domänmodellen

Vi har här samlat en mer detaljerad beskrivning av SKR:s arbete med domänmodellen och en rad utredningar som legat till grund för arbetet.

SKR:s arbete med domänmodell för läkemedelsinformation 2018 (PDF) Pdf, 459 kB.

Från behov till modeller - att dokumentera spårbarhet, 2018 (PDF) Pdf, 910 kB.

Uppföljning av rekvisitionsläkemedel via Läkemedelsregistret? 2016 (PDF) Pdf, 1008 kB.

Läkemedelsuppföljning - mål och modeller, 2015 (PDF) Pdf, 2 MB.

Själva domänmodellen finns i ett modelleringsverktyg som möjliggör en strukturerad dokumentation av de olika delarna samt deras relation till varandra. Materialet finns även att tillgå som dokument som har genererats automatiskt från verktyget.

Informationsansvarig

  • Susanna Eklund
    Handläggare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset