Publicerad 9 april 2021

Nationell läkemedelsstrategi

Den nationella läkemedelstrategin ska förbättra läkemedelsanvändningen, öka patientsäkerheten och bidra till en jämlik vård i Sverige. SKR och regeringen har tillsammans med en rad aktörer på läkemedelsområdet tagit fram den nationella läkemedelsstrategin.

Nationella läkemedelsstrategin (NLS) har funnits sedan 2011 och syftar till att skapa en nationell kraftsamling kring prioriterade förbättringsområden inom läkemedelsområdet.

Den nationella läkemedelsstrategin för 2016-2018 har visionen ”Rätt läkemedelsanvändning till nytta för patient och samhälle”.

Nationella läkemedelsstrategin Läkemedelsverket

Till strategin knyts en handlingsplan som revideras årligen. Handlingsplanen för 2018 innehåller 21 pågående aktiviteter som är fördelade på tre målområden. Aktiviteterna syftar till att hantera flera av de utmaningar som finns på läkemedelsområdet och i förlängningen bidra till att läkemedelsanvändningen är effektiv, säker, tillgänglig och jämlik samt samhällsekonomiskt och miljömässigt hållbar.

Handlingsplan 2018, Läkemedelsverket (PDF) Pdf, 843 kB.

En högnivågrupp driver arbetet

Arbetet med läkemedelsstrategin leds av en högnivågrupp med Socialdepartementet som ordförande och med representanter från Sveriges Kommuner och Regioner, Läkemedelsverket, Socialstyrelsen, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, E-hälsomyndigheten, Inspektionen för vård och omsorg, Folkhälsomyndigheten, Statens beredning för medicinsk utvärdering, Läkemedelsindustriföreningen, Sveriges Apoteksförening, Sveriges läkarförbund, Vårdförbundet, Sveriges Farmaceuter, Funktionsrätt Sverige samt en representant från regioner.

Förbättrad läkemedelsinformation

SKR ansvarar för en av insatserna inom ramen för målområdet Effektiv och säker läkemedelsanvändning, genom arbetet med förbättrad läkemedelsinformation.

SKR:s arbete med förbättrad läkemedelsinformation

Läs vidare

Regeringen om läkemedelsstrategin

Informationsansvarig

  • Susanna Eklund
    Handläggare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset