Publicerad 4 maj 2022

Regionernas insatser kvinnors hälsa

Satsningen på Kvinnors hälsa och förlossningsvård visar fortsatt på goda resultat. I rapporten ”Regionernas insatser 2021” redovisas de 579 insatser som regionerna gjort inom ramen för satsningen under året.

Den sammantagna utvecklingen sedan satsningen startade 2015 är positiv. De indikatorer som följs över tid pekar åt rätt håll, men det finns fortsatt flera förbättringsområden. Restriktioner på grund av pandemin påverkade under stora delar av 2021 även mödrahälso- och förlossningsvården, vilket syns i resultaten från Graviditetsenkäten. Delar av enkätens resultat finns för första gången med i Regionernas redovisning.

Summering regionernas insatser 2021

Totalt har regionerna rapporterat in 579 insatser för att förbättra vården riktad till kvinnors hälsa och förlossningsvården. Det är 168 fler än 2020, då 411 insatser redovisades.

483 av de 579 insatserna var i vården före, under och efter graviditet. 96 insatser genomfördes inom kvinnors hälsa i övrigt. I rapporten är insatserna beskrivna på en övergripande nivå, men ett stort antal verksamhetsexempel lyfts också på en mer detaljerad nivå i varje kapitel. I år redovisar också regionerna arbeten som görs för en stärkt och sammanhållen vårdkedja; Reproduktiv och sexuell hälsa - Graviditet – Förlossning och inledande eftervård – Eftervård. Dessa sammanställningar ligger som bilaga i rapporten.

Exempel på indikatorer ur rapporten:

 • 608 heltidstjänster tillsattes med hjälp av medel från satsningen. Flest tjänster, cirka 70 procent, har tillsatts inom förlossningsvården.
  Fördelning av tjänsterna som tillsatts;·
  • Barnmorskor 30 %
  • Undersköterskor 26 %
  • Sjuksköterskor 17 %
  • Obstetriker, gynekologer och läkare 12 %
  • Annan personal 7 %
  • Specialistsjuksköterskor 4 %
  • Administrativ personal: 4 %
 • Gapet mellan andelen som går på eftervårdsbesök i olika socioekonomiska grupper har minskat.
  2015 gick 82,1 procent av de svenskfödda och 69,6 procent av de utlandsfödda kvinnorna på eftervårdsbesök. 2021 har respektive andel ökat till 89,5 och 83,7 procent.
 • Antalet vårdrelaterade sepsisepisoder inom neonatalvården har mer än halverats. En minskning från 0,23 till 0,09 episoder per 100 vårddygn; motsvarar att omkring 170 färre nyfödda drabbades 2021 jämfört med 2015.
 • 20 procent färre kvinnor drabbas av allvarliga bristningar (grad III & IV). Det är en minskning från 2,5 procent till 2,0 procent, vilket motsvarar att cirka 400 färre kvinnor drabbades 2021 jämfört med 2015.
 • Andelen kvinnor som är nöjda med sin förlossning har ökat sedan 2015. Även mellan år 2020 och 2021 ses en ökning. Andelen kvinnor som varit mycket nöjda med sin förlossning ökade då från 73,1 procent till 74,4 procent.

Rapport Regionernas insatser för kvinnors hälsa 2021

Att utveckla arbetssätt för stärkt kompetensförsörjning och ökad kvalitet

Att så stor del av medlen i regionerna har gått till att stärka bemanningen är positivt, men i uppföljningen framkommer att kompetensförsörjningen är en fortsatt stor utmaning.

SKR har tagit fram en fördjupande rapport, ”Utveckla arbetssätten - strategier för att använda kompetens rätt i hälso- och sjukvården”. I rapporten delas lärdomar från förbättringsarbeten inom området och beskriver en palett av strategier, lyfter framgångsfaktorer och presenterar exempel från utvecklingsarbeten runt om i landet.

Fyra arbetssätt beskrivs för att använda medarbetarnas kompetens på ett än bättre sätt:

 • Fördelning av arbetsuppgifter utifrån medarbetares individuella kompetens.
 • Uppgiftsväxling mellan yrkesgrupper.
 • Införande av nya yrkesgrupper.
 • Nya teamsammansättningar.

Resultaten från forskning och de utvecklingsarbeten som har analyserats inom ramen för rapporten visar att det går att uppnå positiva resultat med samtliga fyra tillvägagångssätt.

Utveckla arbetssätten

Podcast om rapporten Utveckla arbetssätten

Lyssna på SKR:s expert och ansvarig för rapporten, Carin Renger, när hon berättar om rapporten i SKR:s podcast Sveriges Viktigaste Jobb. En podcast som vänder sig till dig som arbetar med eller är intresserad av välfärdens kompetensförsörjning.

Sveriges Viktigaste Jobb podcast #3

Digitala möjligheter i mödrahälsovården

Pandemin gjorde på kort tid att användning av digitala lösningar ökade inom mödrahälsovården. Det återspeglas även i regionernas sammanställningar för 2021. En rapport från SKR – Digitala möjligheter i mödrahälsovården - visar också att det finns en stor potential att bättre möta behoven hos kvinnor inom mödrahälsovården genom en ökad användning av digitala lösningar.

Mycket tyder på att mödrahälsovården har bättre förutsättningar än många andra verksamheter för att dra nytta av digitala lösningar. Patientgruppen har generellt en hög digital mognad och ett stort intresse för att vara delaktiga i sin hälsa och vård.

I rapporten presenteras ett trettiotal exempel på digitala lösningar som i olika utsträckning används i mödrahälsovården idag. Fyra övergripande möjligheter att påbörja en sådan utveckling pekas ut i rapporten.

Digitala möjligheter i mödrahälsovården

Informationsansvarig

 • Eva Estling
  Samordnare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.