Publicerad 14 september 2021

Förlossningsvård, kvinnors hälsa

Alla föräldrar ska kunna känna sig trygga och säkra hela vägen – före, under och efter graviditet. SKR och regeringen har en långsiktig överenskommelse om att satsa på en förbättrad förlossningsvård och insatser för kvinnors hälsa. En tilläggsöverenskommelse har gjorts för åren 2021-2022 med fokus på att ytterligare stärka vårdkedjan och eftervården.

Höstens seminarier

Fyra seminarier om aktuella teman - Glo och Sno

Glo och Sno är en ny, kostnadsfri seminarieserie för dig som arbetar i vården med kvinnors hälsa eller i vårdkedjan för graviditet och förlossning. SKR erbjuder fyra seminarier med aktuella teman under hösten med start den 9 september. Syftet är att sprida goda exempel samt ge en arena för att utbyta erfarenheter. Vi varje tillfälle är minst en verksamhet och berättar om konkret exempel inom temat. Anmälan till respektive seminarium.

 • Att möta bemanningsbehov 9 september

Varför slutar personer i vår verksamhet - 29 september

Eftervård - 14 oktober

Digitala arbetssätt inom mödrahälsovården -18 november

Satsningen på kvinnors hälsa – resultat och fortsatta utmaningar

Vid seminariet berättar SKR om det intensiva arbete som pågår i alla regioner inom ramen för satsningen och presenterar också delar av resultaten från Graviditetsenkäten. Målgrupp är politiker och beslutsfattare samt tjänstemän i regionerna.

Satsning på kvinnors hälsa- resultat och fortsatta utmaningar 1 oktober

Rapporter 2021

Under 2021 släpps ett antal rapporter från satsningen på kvinnors hälsa och förlossningsvård.

Att möta ett vårdbehov som varierar över tid

Vården i samband med graviditet präglas av variationer i vårdbehov över tid. På lång sikt är variationerna säsongsbundna och ofta förutsägbara. De senaste åren har det fötts upp till 30 procent fler barn i juli än i december. Antalet förlossningar kan också mer än fördubblas från en dag till en annan vid en enskild klinik.

SKR har analyserat hur förmågan att möta vårdbehov som varierar över tid kan stärkas. Resultatet belyser hur variationerna ser ut och hur vården arbetar för att möta dem idag. I rapporten finns också en process som kan användas för att underlätta arbetet med att skapa balans mellan vårdbehov och kapacitet.

Rapporten riktar sig till dig som i din yrkesroll arbetar med planering och utveckling av vården.

Webbrapport: Att möta ett vårdbehov som varierar över tid

Stärkt eftervård

Tiden efter förlossning är en viktig och känslig tid för den nyblivna föräldern. Många kvinnor har behov av fortsatt vård och stöd. Ofta behövs svar på frågor kring föräldraskapet, bebisen och den egna kroppen och läkningen.

Eftervården ska vara trygg och tillgänglig. Det ska vara tydligt och enkelt för kvinnorna var man vänder sig om man får besvär, även en längre tid efter en graviditet eller förlossning. SKR har gjort en fördjupad uppföljning av de insatser inom eftervården som regionerna gjort de senaste åren. Den visar att samtliga regioner har utvecklat eftervården, med bland annat ökad trygghet, utvecklad information och bättre uppföljning av bristningar som resultat.

Rapport Insatser för en stärkt eftervård

Trygg och säker förlossning

Frågan om förlossningssätt berör och engagerar. Målet är att skapa trygghet och tillit inför alla förlossningar, oavsett förlossningssätt. Då behöver vården på ett ännu bättre sätt möta kvinnans och familjens behov inför förlossningen.

Rapporten tar inte ställning för ett förlossningssätt före ett annat. Istället lyfter den hur viktigt det är att vården, i arbetet kring val av förlossningssätt möter kvinnan och familjens behov. Framgångsfaktorerna är:

 • Involvera kvinnor och deras familjer
 • Anpassa vården efter behov
 • Säkerställ en sammanhållen vårdkedja
 • Utveckla arbetssätten
 • Stärk kunskapsstyrningen

Under respektive framgångsfaktor lyfts frågor som kan diskuteras inom den egna verksamheten, i både lärande och utvecklande syfte.

Rapport Förbättrade förutsättningar för en trygg och säker förlossning

Överenskommelse för att främja kvinnors hälsa

Överenskommelserna utgör en del i arbetet för en mer jämställd hälso- och sjukvård och omfattar hela vårdkedjan för graviditet och förlossning. Medlen ska användas till regionernas arbete med insatser för att stärka och utveckla arbetet inom kvinnors hälsa och förlossningsvården. Under 2021 fördelas 1 382 miljoner kronor till regionerna.

Överenskommelse för att främja kvinnors hälsa

Strategier för kvinnors hälsa

SKR har tagit fram en strategisk plan för att stödja regionernas arbete genom att tydliggöra och konkretisera mål och möjliga strategier för förbättringsarbetet. Rapporten vänder sig till dig som är beslutsfattare eller som arbetar med utvecklingsarbete inom vården före, under och efter graviditeten.

De fem strategierna är:

 • Involvera kvinnorna och deras familjer
 • Anpassa vården och insatserna efter kvinnans och familjens behov
 • Utveckla en sammanhållen vårdkedja
 • Utveckla arbetssätten i vården
 • Utveckla kunskapsstyrningen

Strategier för kvinnors hälsa

Regionernas redovisningar

Ökad nöjdhet med sin förlossning, stärkt eftervård och färre allvarliga bristningar hos de kvinnor som föder barn. Det visar resultaten från SKR:s uppföljning av satsningen på vården före, under och efter graviditet. Samtidigt utgör kompetensförsörjningen en stor utmaning. För att fortsatt möta kvinnornas behov behöver vården utveckla nya arbetssätt. Detaljerad information finns att läsa i regionernas redovisning, SKR:s rapport kring att utveckla arbetssätten samt SKR:s rapport om Digitala möjligheter i mödrahälsovården.

Regionernas insatser kring kvinnors hälsa

Aktuellt

Publikationer

SKR:s vårdblogg

Informationsansvarig

 • Eva Estling
  Samordnare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset