Publicerad 30 juni 2021

Uppdrag Psykisk Hälsas utvecklingsarbete

SKR arbetar med främjande och förebyggande insatser inom psykisk hälsa. Uppdrag Psykisk Hälsa är grundat i överenskommelsen mellan SKR och regeringen.

Uppdrag Psykisk Hälsas arbete innebär bland annat samordning och samverkan tvärs över verksamheter och huvudmän. Flera av projekten riktar sig mot ledare och chefer inom kommuner och regioner. En liten del av arbetet finns på denna hemsida men en stor del av arbetet finns på Uppdrag Psykisk Hälsas hemsida.

Första linjen-rapport

Verksamheter och funktioner som tar emot barn och unga som visar tidiga tecken på psykiska besvär oavsett orsak – kallas för första linjen. Uppdrag Psykisk Hälsa har tagit fram en rapport som beskriver nuläget av hälso- och sjukvårdens första linje för barn och ungas psykiska hälsa.

Första linjen för barn och unga, Uppdrag Psykisk Hälsa

Kartläggning ungdomsmottagningar

Uppdrag Psykisk Hälsa genomför kontinuerligt kartläggningar av Sveriges samtliga ungdomsmottagningar. Syftet med kartläggningen är att beskriva hur ungdomsmottagningarna arbetar idag och vilka förutsättningar som finns för att arbeta med psykisk hälsa. 

Ungdomsmottagningar, Uppdrag Psykisk Hälsa

Förebygga och förkorta sjukskrivningar

Uppdrag Psykisk Hälsa arbetar med att förebygga och förkorta sjukskrivningar. En analys som är gjord visar bland annat att det går att identifiera riskgrupper för högre sjukfrånvaro både på medarbetar- och arbetsplatsnivå.

Förebygga och förkorta sjukskrivningar, Uppdrag Psykisk Hälsa

Genombrott.nu

Genombrott.nu är ett visuellt och lättanvänt verktyg men även en metodik, som gör det enklare att förändra och förbättra verksamheter. Både patienter/ brukare, närstående och personal kan lämna förslag på hur verksamheten kan förbättras.

Genombrott, Uppdrag Psykisk Hälsa

Psykiatrin i siffror

Kartläggningen Psykiatrin i siffror presenteras varje år och omfattar bland annat regionernas resurser för öppenvård och heldygnsvård i form av vårdplatser, patientbesök, vårdtillfällen, vårddagar, personal samt kostnader.

Psykiatrin i siffror, Uppdrag Psykisk Hälsa

Sociala investeringar

Sociala investeringar är avgränsade satsningar som både ger bättre utfall för målgruppen och samtidigt leder till minskade samhällskostnader på längre sikt. Uppdrag Psykisk Hälsa har tagit fram en modell för att genomföra en satsning som en social investering.

Sociala investeringar, Uppdrag Psykisk Hälsa

Nationellt programområde för psykisk hälsa

Nationellt programområde (NPO) för psykisk hälsa arbetar för att skapa förutsättningar för en jämlik psykisk hälsa genom att kunskapsbaserade insatser ges på ett likvärdigt sätt i hela landet. Värdskapet för NPO psykisk hälsa gick från SKR till Västra hälso- och sjukvårdsregionen vid årsskiftet 2020/21.

Nationellt programområde för psykisk hälsa, Vård och insats

Verktyg, stöd och metoder

Uppdrag Psykisk Hälsa har samlat flera verktyg, stöd och metoder som är till hjälp för chefer och ledare i deras arbete.

Verktyg, stöd och metoder, Uppdrag Psykisk Hälsa

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR