Publicerad 6 april 2022

Överenskommelse psykisk hälsa 2021-2022

SKR och staten träffade i december 2020 en överenskommelse om insatser inom området psykisk hälsa och suicidprevention för perioden 2021-2022. Överenskommelsen bygger på tidigare överenskommelser och är en fortsättning av det långsiktiga arbete som stimulerats av staten och där SKR bidragit med utvecklingsstöd till kommuner och regioner.

Överenskommelsens innehåll

Regeringen och SKR är överens om att överenskommelsen för 2021–2022 utgår från de tre övergripande syften som fastlades i 2020 års överens­kommelse. Insatserna följs upp, utvärderas, vidareutvecklas och anpassas årligen, vid behov, i syfte att säkerställa att överenskommelserna hålls relevanta och ändamålsenliga och att arbetet bedrivs på ett strategiskt sätt.

Överens­kom­melsen syftar därmed till att:

  • stödja ett fortsatt utvecklingsarbete utifrån de lokala och regionala handlingsplaner som tagits fram i enlighet med 2016–2018 års överenskommelser
  • bidra till bättre förutsättningar för regioner och kommuner att arbeta utifrån bästa tillgängliga kunskap
  • initiera eller utveckla särskilda vårdformer och effektiva målgruppsanpassade insatser för att förebygga psykisk ohälsa och öka tillgängligheten och kvaliteten i vården för de som redan har drabbats.

Överenskommelse psykisk hälsa och suicidprevention 2021-2022 (PDF) Pdf, 545 kB.

Tilläggsöverenskommelse 2022

Insatser inom området psykisk hälsa och suicinprevention 2021

Den 31 mars 2022 lämnade SKR in en slutrapport om arbetet inom ramen för överenskommelsen till Socialdepartemente. Rapporten redovisar arbetet som bedrivits av SKR genom Uppdrag Psykisk Hälsa (UPH) under 2021. Rapporten innehåller bland annat utvecklingsarbete till stöd för lokal och regional utveckling inom följande områden:

  • Från teori till praktik i coronatider - ett initiativ för att kunna ge praktiskt stöd för att förebygga psykisk ohälsa och sjukfrånvaro hos välfärdens medarbetare och chefer under pandemin.
  • Första linjen – en uppdaterad version av rapporten ”Första linjen 2020, Nulägesbeskrivning av hälso- och sjukvårdens första linje för barn och ungas psykiska hälsa” har tagits fram. Den har möjliggjort jämförelser, dialog och erfarenhetsutbyte mellan regioner som arbetar med olika modeller för första linjen.

Slutrapport överenskommelse psykisk hälsa 2021, april 2022 (PDF)

Delrapport överenskommelse psykisk hälsa 2021, september 2021 (PDF) Pdf, 146 kB.

Den ekonomiska omfattningen och fördelningen av stimulansmedel 2021

Överenskommelsen för 2021 omfattade totalt 1 680 000 000 kronor, där den stora merparten av medlen fördelades till kommuner och regioner.

Instruktioner för återrapportering av 2021 års överenskommelse

I enlighet med överenskommelsen mellan regeringen och SKR om insatser inom området psykisk hälsa 2021-2022, har Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen tillsammans med SKR tagit fram ett frågeunderlag för redovisning av insatser som genomförs år 2021. Underlagen har skickats ut till kontaktpersoner för kommunerna, regionerna samt länen.

Inrapportering av överenskommelsen ska ske senast den 1 mars 2022 i SKR:s inmatningsverktyg.

SKR:s inmatningsverktyg

Informationsansvarig

  • Sofie Johansson
    Konsult

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR