Publicerad 11 mars 2021

Delarenor Individer rustade för att nå sin fulla potential och välmående

Inom arbetsområdet ”Individer som är rustade för att nå sin fulla potential och välmående” finns de av Kraftsamlingens delarenor som inriktas mot att ge individer förutsättningar för att må och fungera bra. I detta ingår exempelvis frågor som NPF i skolan, ofrivillig ensamhet bland äldre och egenvård för psykisk hälsa.

Delarenorna är tänkta att fungera som arbetsgrupper och plattformar för att stärka arbetet inom ett område och ska fungera som komplement och stöd till de som redan verkar inom ett område. Delarenan styrs gemensamt av de som medverkar och medverkan sker på eget mandat.

Inom området "Individer rustade för att nå sin fulla potential och välmående" startas sju delarenorna upp. Deltagarna i de olika delarenorna arbetar gemensamt med att ta fram målsättningar för varje tema eller område och utformar sedan lösningar för att nå dessa mål.

Delarenorna som beskrivs är preliminära och har påbörjats eller kommer att påbörjas 2020. Frågeställningar och inriktning kommer att vidareutvecklas tillsammans med deltagande aktörer.

Pågående delarenor

Huskurer för psykisk hälsa

Hur kan vi utveckla och sprida egenvårdsråd för psykisk hälsa? På samma sätt som enkla tips och knep om hur vi kan skapa och skydda vår fysiska hälsa har spridits från generation till generation måste vi identifiera vilka motsvarande råd som finns för den psykiska hälsan. Vilken motsvarighet till ”tvätta händerna ofta i förkylningstider” finns för att minska risken för nedstämdhet? Delarenan "Huskurer för psykisk hälsa" syftar till att sprida kunskap om hur psykiska besvär kan förebyggas genom enkla åtgärder i vardagen.

Delarenans arbetsområden:

 • Sammanställa och sprida de viktigaste huskurerna för psykisk hälsa
 • Process för att kvalitetssäkra egenvårdsråd för psykisk hälsa
 • Sammanställa befintliga källor och material för egenvårdsråd för psykisk hälsa

Uppdrag Psykisk hälsa: Fem huskurer för psykisk hälsa

Fungerande skolgång för barn och unga

Hur skapar vi förutsättningar för en fungerande skolgång för barn och unga med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF)? Skolgången är för barn och unga med NPF-diagnos många gånger problematisk, med lägre måluppfyllelse och högre grad av problematisk frånvaro än andra elever. Elever med NPF-diagnos riskerar att helt slås ut från skolan, vilket medför stora risker och stor utsatthet på både kort och lång sikt. Delarenan "Fungerande skolgång för barn och unga med NPF" syftar till att samla kunskap och erfarenhet för att bidra till att skapa en skola som är anpassad för alla elever.

 • Sammanställa material/metoder för att stärka elevers delaktighet
 • Sammanställa material/metoder för att stärka relation mellan skola och hem
 • Utveckla och sprida centrala budskap för arbete NPF i skolan

Hälsofrämjande digitalt liv

Hur kan vi hjälpa människor att ha ett hälsofrämjande digitalt liv, i fråga om exempelvis tillgänglighet? Samhället digitaliseras inom allt fler områden, och med förändrade levnadsvanor kommer nya möjligheter och risker för vår hälsa att uppstå. Då det varken är önskvärt eller möjligt att hindra utvecklingen måste vi aktivt arbete med att reducera risker och främja positiva utvecklingslinjer för att skydda befolkningens psykiska hälsa.

Delarenans arbetsområden:

 • En analys avseende för- och nackdelar med hur en ökande digitalisering påverkar den psykiska hälsan
 • Löpande samordning/bevakning av området digitala lösningar för psykisk hälsa
 • Utforma en övergripande strategi och ett kunskapsunderlag för digitala lösningar för psykisk hälsa

Kommande delarenor

Etisk stress i arbetslivet

Vad kan vi göra för att minska den etiska stress som kan uppstå exempelvis inom sjukvården?

Rusta barn och unga

Hur rustar vi barn och unga att hantera livets krav och påfrestningar?

Ofrivillig ensamhet bland äldre

Hur kan vi minska ofrivillig ensamhet bland äldre?

Miljö och fysisk aktivitet för psykisk hälsa

Hur kan individens psykiska hälsa främjas genom exempelvis fysisk aktivitet och naturupplevelser?

Medverkan

Vill du vara med och stödja arbetet i en eller flera delarenor? Ange vilken eller vilka delarenor du är intresserad av i ett e-postmeddelande till:

kraftsamlingpsykiskhalsa@skr.se

Läs vidare

Informationsansvarig

 • Ing-Marie Wieselgren
  Projektchef

Kontakt

Kontakta SKR