Publicerad 11 mars 2021

Hållbara stöd till de som behöver

Psykiatriska tillstånd medför ofta ett stort behov av insatser från samhället. Problematiken är ofta komplex, vilket tillsammans med ett ökat söktryck ställer höga krav på hälso- och sjukvården och skyddsnätet i övrigt. Arbetsområdet Hållbara stöd till de som behöver inriktas på att utveckla och stärka insatser för personer med psykiatriska tillstånd.

De senaste 20 åren har vård och omhändertagande av personer med psykiatriska tillstånd förändrats i positiv riktning och fler än någonsin får hjälp av socialtjänst och sjukvård. Samtidigt har efterfrågan på insatser ökat kraftigt, i synnerhet inom barn- och ungdomspsykiatrin. Personer med psykisk sjukdom löper ökad risk att dö i förtid och riskerar också i högre grad än andra att inte få rätt insatser i tid.

Det finns totalt nio delområden (A-I) inom de tre övergripande arbetsområden (1-3).

Arbetsområdet Hållbara stöd till de som behöver har följande delområden:

G. Ökad tillgång till ändamålsenliga insatser för personer med psykisk ohälsa.

H. Kompetens och kapacitet för att utföra det nya välfärdsuppdraget.

I. Ett skyddsnät med täta maskor.

Delarenor

Utvecklingsarbetet inom arbetsområdet drivs i delarenor. Delarenorna fungerar som arbetsgrupper kopplade till en specifik fråga eller ett specifikt område. Inom arbetsområde ”Hållbara stöd till de som behöver” har Kraftsamling psykisk hälsa ett antal delarenor.

Delarenor inom Hållbara stöd till de som behöver

Informationsansvarig

  • Ing-Marie Wieselgren
    Projektchef

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset