Publicerad 19 april 2021

Frågor och svar om utökad uppföljning i primärvården

Det sker en bredare uppföljning av tillgängligheten i primärvården. Här har vi samlat de frågor som ställts från regionerna under utvecklingen av den nya modellen och under den första tiden av tillämpning.

Om du inte hittar svaret på din fråga, kan du mejla frågan till support-vantetider@skr.se

Allmänt om rapportering

 • Vad är definitionen av primärvård?

  Primärvård definieras i enlighet med verksamhetsindelning, VI2000, där hälso- och sjukvården delas upp i två huvuddelar: primärvård och specialiserad vård.

  Definitionen av primärvård i VI2000: Hälso- och sjukvårdsverksamhet som utan avgränsning vad gäller sjukdomar, ålder eller patientgrupper svarar för befolkningens behov av grundläggande medicinsk behandling, omvårdnad, förebyggande arbete och rehabilitering och som inte kräver sjukhusens medicinska och tekniska resurser.

  I den nationella statistiken hänförs till primärvård:

  • åtgärder av läkare som upprätthåller funktion som specialist i allmänmedicin inom såväl offentlig som privat verksamhet
  • distriktssköterskeverksamhet
  • mödra- och barnhälsovård exklusive specialistmödravård.

  Samtliga insatser av läkare med specialitet allmänmedicin hänförs till primärvård oavsett om insatserna sker på vårdcentraler, i patienters hem, hos privata specialister i allmänmedicin som regionerna tecknat avtal med eller som arbetar med ersättning enligt den nationella taxan. Mödra- och barnhälsovård definieras till exempel som primärvård men kan förekomma på kvinno- och barnkliniker på sjukhus. Omvänt är verksamhet som bedrivs vid en vårdcentral inte alltid primärvård. Andra specialistläkarmottagningar som kan finnas vid vårdcentraler ska särredovisas för att i statistiken kunna redovisas som specialiserad vård.

  I modellen hanteras detta via primärvårdens delområden.

  • Allmänläkarvård (inklusive jour)
  • Sjuksköterskevård (inklusive jour)
  • Mödrahälsovård
  • Barnhälsovård
  • Fysioterapi och arbetsterapi
  • Primärvårdsansluten hemsjukvård
  • Sluten primärvård
  • Övrig primärvård

  Verksamhetsindelningen VI 2000 lades fast våren 2000 av dåvarande Landstingsförbundet. Målet är att en jämförbar och rättvisande bild ska kunna redovisas (per delområde), oberoende av organisation och driftform.

  Verksamhetsindelning VI2000 – verksamhet och ekonomi i regioner

 • Vad är målvärdet för medicinsk bedömning?

  När det gäller målvärdet för den utökade vårdgarantin för hur stor andel av patienterna som ska ha fått en medicinsk bedömning, finns det inget annat än 100 procent som gäller. Detta är också reglerat i hälso- och sjukvårdslagen.

 • Ska avvikelseorsak anges när besök inom vårdgarantitiden inte kan erbjudas?

  Om patienten inte kan erbjudas tid inom vårdgarantitiden, oavsett om det handlar om en medicinskt orsakad eller patientvald väntan, ska ingen avvikelseorsak anges. Detta eftersom vårdgarantin inte uppfylls.

 • Vad är definitionen av medicinsk bedömning?

  Med en medicinsk bedömning avses här en meddelad slutsats av hälso- och sjukvårdspersonal till patient. Meddelandet sker i form av en diagnos eller åtgärdskod, och som är dokumenterad i patientens journal eller motsvarande.

  Definitionen är hämtad ur Delbetänkande (SOU 2017:53).

 • Hur räknas antalet åtaganden?

  För samma hälsoproblem ska det bara finnas ett vårdåtagande. Till exempel om en patient har flera kontakter med olika yrkeskategorier på samma vårdcentral. Ett annat exempel är om en patient är bokad till fysioterapeut men blir akut sämre i samma åkomma och behöver träffa en läkare.

 • Från vilket datum gäller vårdgarantin vid remiss?

  När en remiss kommer in, finns flera olika datum att förhålla sig till och som i sin tur påverkar hur de 3 dagarnas vårdgaranti ska räknas – beslut om remiss, ankomstdatum för remiss eller bedömningsdatum. Men det datum som ska vara utgångspunkten är beslut (vårdbehovsbedömning) om att patienten behöver fortsatt kontakt. Det vill säga när remissen bedöms.

 • När blir det ett nytt medicinskt problem?

  Det finns inga fastställda tidsaspekter för att kunna säga att en patient får ett nytt medicinskt problem, utan det är upp till professionen att göra en sådan bedömning. Det går alltså inte generellt att säga att problemet är nytt, om patienten inte blivit bättre efter x antal dagar, veckor, månader eller år.

 • Hur definieras obokade besök?

  Exempel på obokade patienter är de som kommer till öppen mottagning eller drop-in. Om patienten har fått en tid inom 24 timmar räknas det som ett planerat besök.

 • Ska besök inom nationella taxan rapporteras?

  Privata fysioterapeuter och läkare på nationella taxan ingår och ska rapporteras, om de har samverkansavtal och är underleverantörer inom ramen för vårdvalet.

 • Hur ska förnyelse av recept rapporteras?

  Förnyelse av recept kan ingå i den förstärkta vårdgarantin och den fördjupade uppföljningen, beroende på omständigheterna.

  Ett exempel är en patient som har förhöjt blodtryck, har medicinerat ett par år och vill förnya sitt recept. Om patienten i samband med detta vill göra ett vårdbesök för kontroll, räknas det som återbesök. Om patienten har biverkningar och själv har uppmätt ett förhöjt blodtryck, är det en vårdgarantipatient och ska få en tid för nytt besök inom 3 dagar. Om receptet förnyas utan besökskontakt, till exempel via e-tjänsterna på 1177.se, omfattas patienten inte av vårdgarantin.

 • Hur ser vårdgarantins tidsgränser ut?

  För vårdgarantins alla tidsgränser – 0, 3, 90, 90 – är det kalenderdagar som räknas.

  Till exempel:

  • Patienten tar kontakt den 5 mars och får tid för besök samma dag: dag 0
  • Patienten får tid för besök den 6 mars: 1 dag (=inom vårdgarantin)
  • Patienten får tid för besök den 7 mars: 2 dagar (=inom vårdgarantin)
  • Patienten får tid för besök den 8 mars: 3 dagar (=inom vårdgarantin)
 • Ska medicinskt måldatum rapporteras för förstabesöken?

  Det är obligatoriskt att rapportera medicinskt måldatum även för första besöket, enligt grundmodellen. Tanken är att medicinskt måldatum ska användas vid uppföljning av tillgängligheten för de patienter som inte omfattas av vårdgarantin. Patienter som omfattas av vårdgarantin ska få sin kontakt inom 3 dagar.

 • Vad omfattas av rapporteringen?

  Den fördjupade uppföljningen i primärvården omfattar allt som definieras som primärvård i VI 2000, oavsett organisation och driftform.Verksamhetsindelningen VI 2000 lades fast våren 2000.

  Verksamhetsindelning VI2000

 • Hur ska avvikelseorsaker anges?

  I den nya uppföljningsmodellen finns begreppen patientvald väntan och medicinskt orsakad väntan. I de fall det regionalt funnits annan klassificering, får denna helt enkelt placeras in i begreppen i uppföljningsmodellen.

 • Ska både huvud- och bidiagnoser rapporteras?

  I den utökade uppföljningen ska samtliga diagnoser och åtgärder rapporteras.

 • Hur ska behandlingsserier registreras?

  Ibland gör en patient flera planerade besök till exempelvis en kurator eller fysioterapeut. Generellt räknas sådana besök som återbesök, men eventuellt kan första besöket klassas som ett vårdgarantibesök om det är där en behandlingsserie startar.

 • Ska medicinskt måldatum för återbesök rapporteras till SIGN-e?

  Ja, medicinskt måldatum för samtliga återbesök ska även rapporteras till SIGN-e. Det är obligatoriskt, om förekomst finns.

Kontaktform

 • Behöver alla professioner finnas på den egna vårdcentralen?

  På alla vårdcentraler ska det finnas generalistkompetens med allmänläkare och distriktssköterskor. Vårdcentralerna ska även ha tillgång till annan kompetens, och i förarbetena till lagen anges dietist, fysioterapeut och arbetsterapeut. Alla vårdcentraler behöver dock inte ha alla professioner på plats, men den vårdcentral där patienten är listad ska tydligt kunna beskriva hur samverkan med andra vårdgivare ser ut. Patienten ska kunna få sin bedömning inom 3 dagar på den plats där samverkan finns.

 • Räknas besök till icke legitimerad personal inom vårdgarantin?

  De yrkesgrupper som följs upp inom den förstärkta vårdgarantin är yrkesgrupper med legitimation, men i den utökade uppföljningsmodellen ingår besök till alla yrkeskategorier. Det som avgör om det är en vårdgarantipatient eller inte är om patienten har ett nytt hälsoproblem, en oväntad eller kraftig försämring/förändring av etttidigare känt hälsoproblem.

  AT- läkare följs upp som läkarbesök och PTP-psykologer följs upp som psykologbesök.

 • Kan telefontid till viss yrkesgrupp klassas som kontakt inom vårdgarantin ?

  Oavsett vilken yrkesgrupp som svarar för telefonrådgivning avses den initiala behovsbedömningen (0:an).

  Om verksamheten planerar för direktkontakter, till exempel via telefon eller video, på ett sådant sätt att kontakterna tidsmässigt och innehållsmässigt motsvarar att traditionellt mottagningsbesök, så kan detta klassas som kontakter inom vårdgarantin. Det betyder att exempelvis telefontid direkt till yrkesgrupper som samtalsterapeuter eller fysioterapeuter/sjukgymnaster räknas, om det handlar om ett nytt hälsoproblem eller oväntad eller kraftig försämring/förändring av ett tidigare känt medicinskt problem eller utebliven behandlingseffekt. De kontakter som ska redovisas ska endast avsekvalificerad hälso- och sjukvård som dokumenteras i journalen.

 • Återbesök eller ny medicinsk bedömning?

  Övergripande ligger ansvaret hos den som bedömer.

  Om en sjuksköterska bedömer att en patient behöver träffa exempelvis en fysioterapeut, räknas besöket hos fysioterapeuten som ett återbesök, förutsatt att det för patienten handlar om samma hälsoproblem. Sjuksköterskan gör alltså den medicinska bedömningen, det vill säga Kompetens JA.

  Om sjuksköterskan bedömer att någon annan bör göra den medicinska bedömningen, till exempel att patienten behöver träffa en läkare för att undersöka ett misstänkt födelsemärke, ska detta göras inom 3 dagar. Kompetens NEJ.

 • Räknas SSIH till specialiserad vård eller primärvård?

  Enligt SKR:s bedömning räknas SSIH, Specialiserad sjukvård i hemmet, som specialiserad vård. Men om ett nytt hälsoproblem tillkommer och en kontakt med primärvården behövs, är vår bedömning att vårdgarantin gäller.

 • Är bokning via webbtidbok nybesök eller återbesök?

  Det beror på hur verksamheten har definierat de tider som lagts ut för tidbokning via webben. Under förutsättning att det finns valbara tider inom vårdgarantins 3-dagarsgräns, ska en tid som patienten väljer bortom den tidsgränsen klassas som patientvald väntan.

  Den bedömning som görs vid kontakten avgör om patientens hälsoproblem faller inom ramen för vårdgarantin.

 • Räknas drop-in-besök som ett vårdgarantibesök?

  Klassningen av ett drop-in-besök avgörs av vilket hälsoproblem patienten söker för, och kan därmed vara ett vårdgarantibesök eller inte.

 • Hur räknas kontakter via chat, brev och telefon?

  Chat eller annan form av e-tjänst som ersätter eller motsvarar ett traditionellt enskilt öppenvårdsbesök, innehållsmässigt och tidsmässigt, rapporteras som ett distansbesök. Detta gäller även om svaret inte levereras i realtid.

  Kontakt via telefon eller brev som ersätter eller motsvarar ett traditionellt enskilt öppenvårdsbesök, innehållsmässigt och tidsmässigt, rapporteras som telefon- eller brevkontakt.

  Observera att det enbart är kontakter som avser kvalificierad hälso- och sjukvård och som dokumenteras i journalen, som ska redovisas.

 • Vad gäller vid egenanmälan via nätet?

  Egenanmälan via nätet kan ske till exempelvis KBT-behandling för sömnproblem eller depression. Utgångspunkten är att det rör sig om ett nytt hälsoproblem, och att anmälan bedöms av en psykolog.

  Om psykologen bedömer att det egenanmälan innehåller tillräckligt underlag för att att ta beslut om att påbörja en KBT-behandling, är den medicinska bedömningen genomförd.

  Om underlaget inte är tillräckligt och det behövs ett bedömningsbesök är behovsbedömning gjord och den medicinska bedömningen ska göras inom 3 dagar från det att anmälan gjordes.

 • Hur görs rapporteringen vid teambesök?

  När det gäller definitioner och rapportering, är det VI 2000 som är utgångspunkten (Verksamhetsindelning 2000, som lades fast våren 2000 av dåvarande Landstingsförbundet).

  Enligt VI 2000 redovisas teambesök som ett besök hos respektive hälso- och sjukvårdspersonal.

  Verksamhetsindelning VI2000

 • Vad är en kvalificerad brevkontakt och hur ska den rapporteras?

  Begreppet brevkontakt omfattar även elektroniska brev. Det finns kontakter som ska rapporteras och kontakter som inte ska rapporteras.

  Kontakt som ska rapporteras:

  • Vårdkontakten ersätter ett öppenvårdsbesök.
  • Behandlingsansvarig gör en medicinsk eller psykiatrisk bedömning och fattar beslut om behandling, ändring av pågående behandling eller om ytterligare utredning.

  Kontakter som inte ska rapporteras:

  • Upplysningar, information och råd (kallelse, information om förberedelser inför kommande vårdkontakt)
  • Sjukskrivning (förlängning av sjukskrivning för tidigare kända problem, utan ställningstagande till eventuella nytillkomna besvär)
  • Recept, hjälpmedel (förnyelse av läkemedelsrecept eller hjälpmedelsförskrivning för sedan tidigare kända problem, utan ställningstagande till eventuella nytillkomna besvär)
  • Utlåtande, svar (delgivning av medicinskt utlåtande eller av undersökningsresultat, inklusive remissvar och provsvar)

Medicinsk bedömning

 • Vilka yrkesgruppers medicinska bedömningar ingår i den förstärkta vårdgarantin?

  Yrkesgrupper med legitimation, inklusive kuratorer, följs upp inom den förstärkta vårdgarantin. AT-läkare följs upp som läkarbesök och PTP-psykologer som psykologbesök.

  I den utökade uppföljningsmodellen följs alla yrkesgrupper upp, undantaget medicinsk service. Yrkeskategorierna särskiljs genom Socialstyrelsens KVÅ-koder (klassifikation av vårdåtgärder). Om det saknas en tydlig KVÅ-kod för en viss yrkeskategori, placeras den i gruppen Övrigt.

  Om en kod för legitimerad yrkeskategori saknas, krävs en komplettering i KVÅ-registret, något som SKR i så fall kan påtala för Socialstyrelsen.

 • Vad gäller vid läkarremiss till annan yrkesgrupp?

  Om patienten fått en remiss från läkare, till exempelvis en dietist inom primärvården, är utgångspunkten att läkaren gjort en medicinsk bedömning.

  När patienten ska erbjudas tid hos dietisten bedöms utifrån remissen.

Patienter

 • Vad gäller för besök som rör hälsointyg och vaccinationer?

  Vaccinationer och hälsointyg, intyg till försäkringsbolag och liknande, influensavaccination och reseprofylax ingår inte i vårdgarantin, däremot ingår den i den utökade uppföljningen.

 • Är besök på prickmottagningar inom vårdgarantin?

  En hudförändring betraktas som ett nytt hälsoproblem och omfattas därmed av vårdgarantin.

 • Vad händer vid remiss till primärvården från den specialiserade vården?

  En remiss från specialiserad vård med ett nytt hälsoproblem och som inte har tagits om hand där, innefattas i den förstärkta vårdgarantin. Ett exempel är om en patient på en ortopedmottagning får problem med magen och remitteras till primärvården.

 • Ingår ungdomsmottagningens patienter i vårdgarantin?

  Eftersom ungdomsmottagningsverksamhet klassas som övrig primärvård enligt VI 2000, ingår det i den förstärkta vårdgarantin.

 • Ingår preventivmedelsrådgivning i vårdgarantin?

  Preventivmedelsrådgivning betraktas som hälsovård och ingår inte i vårdgarantin, men finns med i den utökade uppföljningen i primärvården.

 • Vad gäller för beslut om provtagning inför läkarbesök – är det medicinsk bedömning?

  Ett exempel är om en patient ringer om trötthet och en sköterska bedömer att patienten ska träffa en läkare men behöver ta prover inför besöket.

  Enkelt uttryckt: utgå från patienten. Om patienten har ett nytt hälsoproblem och det finns ett vårdprogram där provtagning ingår inför läkarbesök, sker den medicinska bedömningen vid läkarbesöket och då det också behöver finnas provsvar. Läkarbesöket ska då ske inom vårdgarantitiden, 3 dagar, och vårdcentralen ska alltså göra det möjligt för patienten att ta proverna inför besöket.

 • Hur räknas besök för att ta bort stygn?

  För en patient som genomgått operation inom den specialiserade vården och till exempel behöver plocka bort stygnen i primärvården, räknas detta som ett återbesök. Det är ju ett återbesök för patienten.

 • Hur räknas preventivmedelsrådgivning inom mödrahälsovården?

  Preventivmedelsrådgivning betraktas som hälsovård och ingår inte i vårdgarantin. Däremot finns rådgivningen med i den utökade uppföljningen inom primärvården.

 • Gäller vårdgarantin för en patient som behöver behandling efter en operation?

  En patient som efter en operation får bekymmer med exempelvis infekterat sår eller feber, omfattas av vårdgarantin. Detta eftersom det handlar om en försämring av ett tidigare känt problem.

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset