Publicerad 28 maj 2021

Verksamhetsstöd utökad uppföljning i primärvården

Även om den utökade uppföljningen i primärvården fungerar i skarpt läge sedan 1 januari 2019, fortsätter SKR att följa upp och stödja regionerna i att använda resultatet av den nya uppföljningsmodellen.

Frågor och svar

SKR har sammanställt ett antal frågor och svar kring den utökade uppföljningen i primärvården.

Frågor och svar

Exempel på regionernas arbete

SKR har intervjuat flera regioner om deras arbete med den utökade uppföljningen i primärvården.

Region Uppsala satsar på utbildning

Uppföljningen central i Region Örebro län

Kompetensväxling nyckeln i Norrbotten

Film om arbetet i Region Norrbotten

I filmen beskriver Elisabeth Eero, verksamhetschef i Övertorneå, och Peter Bergman, närsjukvårdschef i östra Norrbotten, hur de jobbar och har jobbat med den utökade uppföljningen i primärvården för att ytterligare öka tillgängligheten.

En nyckel- och framgångsfaktor för tillgängligheten är den kompetensväxling som pågår i hela regionen. Den innebär ett utökat ansvar för både sjuksköterskor, undersköterskor och andra yrkeskategorier. Många gånger är det andra yrkeskategorier än läkarna som tar det första besöket, och genom den utökade uppföljningen syns nu detta i tillgänglighetsstatistiken. Kompetensväxlingen har också gett resultat i form av en god arbetsmiljö, i en granskning som Arbetsmiljöverket gjorde hösten 2019.

Uppföljningarna i närsjukvårdsområdet går att följa för alla medarbetare, bland annat genom ett Färgstyrkort där färgerna rött, gult och grönt visar hur arbetet med att uppfylla verksamheternas mål går. Uppföljningsresultatet diskuteras också i olika chefsforum, för att se vilka förändringar som behövs för att till exempel hindra att undanträngningseffekter uppstår.

I det fortsatta arbetet för att säkra en hög tillgänglighet, kvalitet och kontinuitet, finns bland annat en fortsatt utveckling av olika digitala möjligheter. Med långa avstånd är det viktigt att vårdpersonal på hälsocentralen i Övertorneå enkelt kan koppla upp sig mot jourhavande läkare i Kalix (åtta mil bort) eller specialistläkare på Sunderbyns sjukhus (18 mil bort). Det finns också möjligheter för patienter att via vårdrum på hälsocentralen i Övertorneå kunna koppla upp sig till sjukhusen för återbesök.

Filmen är hämtad från en webbsändning om den utökade uppföljningen i primärvården den 22 januari 2020. Förutom Elisabeth Eero och Peter Bergman medverkar SKR:s projektledare Lisbeth Isaksson och Annika Brodin-Blomberg, ansvarig handläggare för tillgänglighetsfrågor på SKR. Samtalet modereras av Kerstin Einarsson, kommunikatör vid SKR. Längd 15 minuter.

Enkät för att ta reda på hur resultaten används

I augusti-september 2019 gjorde SKR en enkät, med syftet att ta fram en nulägesanalys samt få ett underlag för fortsatt stöd till regionerna i hur de kan använda resultaten från uppföljningen. Enkäten vände sig till primärvårdschefer, beställarchefer, verksamhetschefer samt lokala projektledare. Redovisning av resultatet av enkätundersökningen görs på övergripande regionnivå.

Sammanfattningsvis visar enkäten att knappt hälften av respondenterna använde sig av resultaten från uppföljningen och nästan lika många angav att de sätter mål i verksamheten baserat på resultaten från uppföljningen. Bland de som använt sig av resultaten från uppföljningen anger en tredjedel att de har stor nytta av dem och drygt hälften uppger att resultaten legat till grund för olika insatser.

Resultat av enkätundersökning 2019 (PDF) Pdf, 871 kB.

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset