Publicerad 17 september 2021

Presentationsmaterial om Patientkontrakt

Hur berättar jag om Patientkontrakt? Här hittar du material som hjälper dig när du ska presentera eller arbeta med Patientkontrakt i olika sammanhang.

Baspresentation om Patientkontrakt

Presentationen är utarbetad utifrån en helhet med bilder och kapitelindelningar. Du kan också välja vilka bilder du vill använda utifrån behov, situation och person.

Presentationsbilder om Patientkontrakt (PDF) Pdf, 8 MB.

Presentationsbilder med talarmanus om Patientkontrakt (Powerpoint) Powerpoint, 11 MB.

Exempel från regioner

En del i SKR:s arbete med patientkontrakt är att bidra till att sprida tips och exempel från regionernas arbete. Texterna får gärna kopieras och användas av andra regioner.

Vad är viktigt för dig?

Region Jönköpings län har tagit fram en folder som beskriver vad ett patientkontrakt är och innehåller.

Folder ”Vad är viktigt för dig?” (PDF) Pdf, 332 kB.

Individuell plan som blankettmall i journalsystemet

Region Jämtland Härjedalen har tagit fram en blankettmall för en individuell plan med allmän information om diagnosen, beskrivning av vad den enskilde ska göra, vad vården ska göra och hur kommande kontakter ser ut. I dagsläget finns individuella planer för en handfull diagnoser. De individuella planerna finns som blankettmallar och dokumenteras direkt i journalsystemet (Cosmic). Dokumentationen sker direkt i patientmötet och skrivs sedan ut till patienten.

Blankettmall ”Individuell plan för dig som…” (PDF) Pdf, 280 kB.

Regional riktlinje i Västra Götalandsregionen

I Västra Götalandsregionens styrsystem finns en rad regionala riktlinjer. I februari 2021 beslutade hälso- och sjukvårdsdirektören om en sådan riktlinje för patientkontrakt. Riktlinjens syfte är att beskriva hur patientkontrakt tillämpas i hälso- och sjukvården i Västra
Götalandsregionen. I dokumentet beskrivs bland annat bakgrunden till patientkontrakt, när det ska erbjudas patienten, vad en fast vårdkontakt är, vad en sammanhållen planering bör innehålla och hur patientkontrakt kan följas upp. Innehållet i riktlinjen om patientkontrakt ska också beaktas när regionala riktlinjer eller regionala medicinska riktlinjer tas fram.

VGR arbetar strukturerat med patientens perspektiv 

Filmer att använda

Om patientens delaktighet och kopplingen till kunskapsstyrning

Patientkontrakt får en allt större betydelse i kunskapsstyrningen inom hälso- och sjukvården, som ett verktyg och stöd i att uppnå en god och jämlik vård. I de personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp som nu utvecklas som ett led i kunskapsstyrningen, ingår patientkontrakt som en obligatorisk del.

I filmen beskriver bland andra patientföreträdare hur viktigt det är att bli lyssnad på och få medverka i sin vård. Följande personer medverkar i ordning: Peter Edfelt, patientföreträdare för vårdförlopp KOL/astma, Caroline Stridsman, ordförande NAG KOL/astma, Mats Bojestig, ordförande Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård, Gunilla Limbäck- Svensson, ordförande NAG höftledsartros, Ritva Elg, patientföreträdare vårdförlopp höftledsartros och filmen avslutas med Mats Bojestig. Längd: 4 minuter.

Om Patientkontrakt och Min vårdplan cancer

Inom cancervården finns sedan tidigare Min vårdplan cancer, som är individanpassad utifrån patientens behov och som tas fram tillsammans med patienten och anpassas efterhand - precis som avsikten är med Patientkontrakt. Vårdplanen innehåller delar som tider för undersökningar och behandlingar, beskrivning av vad patienten kan göra själv och även kontaktuppgifter till vårdpersonal. Inom cancersjukvården finns också funktionen kontaktsjuksköterska, en fast vårdkontakt. Att samarbeta med och lära av cancervården kan därmed vara ett sätt att utveckla arbetet med Patientkontrakt i verksamheten.

I filmen möter vi bland andra cancerpatienten Lars, som beskriver hur han kan använda Min vårdplan digitalt och kontaktsjuksköterksan Sanna Ewards som berättar vad som ingår i hennes uppdrag. Hans Hägglund, nationell samordnare för cancervården pratar om parallellerna mellan Patientkontrakt och Min vårdplan cancer. Även Katja Voullet, vårdutvecklare inom cancervården i norr, ser att det finns flera paralleller och betonar vikten av att olika personalgrupper hittar varandra för gemensamt lärande och utveckling.

Filmen är gjord 2021 och är ungefär 6 minuter lång.

Filmen finns även i en syntolkad versioner.

Syntolkad version av Att arbeta personcenterat - Min vårdplan cancer

Om medarbetare, ledarskap och Patientkontrakt

Anette Nilsson, projektledare för SKR:s arbete med att stödja införandet av patientkontrakt i regionerna intervjuar Anna Nergårdh, utredare för God och nära vård. Samtalet handlar om vikten att skapa förutsättningar för medarbetare och chefer att arbeta med personcentrerad vård. Filmerna kan visas vid införandet av patientkontrakt.

Chefer och Patientkontrakt

Utifrån ett chefsperspektiv. Längd cirka 1 minut.

Medarbetare och Patientkontrakt

Utifrån ett medarbetarperspektiv. Längd cirka 1 minut.

Vad betyder Patientkontrakt för Siri Kautsky, patientföreträdare för Ung Cancer ?

Siri Kautsky, patientföreträdare för Ung Cancer beskriver med utgångspunkt i de sju frågorna vad det skulle betyda för henne med en tydligare överblick över sina vårdkontakter och behandlingar. Siri intervjuas av Anette Nilsson, projektledare för SKR:s arbete med att stödja införandet av patientkontrakt i regionerna. Längd: 6.38 minuter.

Vårdgivare - vad betyder patientkontrakt för Hallands sjukhus

Fysioterapeuten Ingrid Yngvesson-Burman och överläkaren Karin Rennblad arbetar på Rehabiliteringsmedicin på Hallands sjukhus i Halmstad. Där får patienter som lämnar kliniken för vidare vård någon annanstans med sig en mapp med all information. Det innebär en trygghet både för patienten och för den vårdpersonal som tar över. För medarbetarna på Rehabiliteringsmedicin innebär de här rutinerna att de vet sin roll i processen och att det är lättare att motivera patienterna till eget ansvar. Patient Bengt Hållvik berättar om sina erfarenheter av patientkontrakt och Birgitta Lagerqvist, chefläkare betonar vikten av att ta ett kvitto från patienterna på att de känner sig trygga när de bryggas över till andra vård- och omsorgsgivare. Intervjuar gör Anette Nilsson, projektledare för patientkontrakt på SKR. Längd cirka 13 minuter.

Patientkontrakt och patientsäkerhet

Per Wiger, chefläkare vid Alingsås sjukhus, berättar om varför Patientkontrakt är viktigt för att stärka patientsäkerheten. Anette Nilsson, projektledare för SKR:s arbete med Patientkontrakt intervjuar. Längd cirka 6 minuter.

Ortopedkliniken vid Oskarshamns sjukhus med patientkontrakt

För att lyckas med Patientkontrakt är det avgörande hur vi arbetar med värderingarna i vardagen, så att vi förmår att skapa den kultur som andas och lever patientkontrakt i varje möte, varje person, varje gång. Några som lyckats är ortopedkliniken i Oskarshamn. Klinikchefen Dan Eriksson berättar om att skifta perspektiv och ställa om verksamheten efter hur de själva skulle vilja ha det som patienter och kunder. Längd 8 minuter.

Genusperspektiv i arbetet med patientkontrakt

SKR:s handläggare Goldina Smirthwaite berättar om studier som gjorts av genusperspektivet inom hälso-och sjukvårdsområdet, vilka förväntningar man har på vad kvinnor respektive män förväntas göra under sin sjukdomstid eller rehabilitering. Längd cirka 4 minuter.

Informationsansvarig

  • Anette Nilsson
    Konsult

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset