Publicerad 17 augusti 2021

Testbädd: Patientkontrakt invånare - samskapande

Utvecklingsarbetet inom ramen för denna testbädd inkluderar invånar-/patient-/närståenderepresentanter. Det syftar till att stärka invånaren inom ramen för Patientkontrakt och ska bidra till aktivt samskapande.

Testbädd Patientkontrakt invånare

Testbädden syftar till att deltagande regioner, tillsammans med invånar-/patient-/närståenderepresentanter, utforskar och skapar förutsättningar för att:

 • stärka patienter/invånare att tillvarata sina egna resurser och förbereda sig för att i mötet med vården/omsorgen utveckla gemensamma överenskommelser med gemensamt ansvar
 • stärka regionernas förmåga att involvera och samskapa tillsammans med patienter och invånare.

Innehåll och former för ansökan

Stöd från SKR

Personcentrering är en central utgångspunkt i omställningen till nära vård. Utvecklingen av Patientkontrakt är ett sätt att konkretisera personcentrering som ett arbetssätt, och ge verktyg för konkret samskapande mellan hälso- och sjukvården och patienter. Därför bjöds samtliga regioner in till testbädd Patientkontrakt invånare i början av 2020, med avsikten att dela erfarenheter, utveckla och stödja samskapande mellan hälso- och sjukvården och invånare, patienter och/eller närstående i utvecklingen av Patientkontrakt. Genom nationella mötesplatser har regioner, kommuner och patientrepresentanter tillsammans diskuterat nulägen och områden att utveckla. Målet har varit att skapa bättre förutsättningar för samskapande inom regionernas utvecklingsarbete kring Patientkontrakt.

Under 2020 hölls fem möten med representanter för de regioner som visade intresse att delta. Även två digitala workshops genomfördes, med målgrupperna patient-, närstående- och invånarrepresentanter som vill lära sig mer om patientkontrakt, och kontaktpersoner och verksamhetsrepresentanter från regioner och kommuner. Workshopparna samlade omkring 150 deltagare, varav många patientrepresentanter. Dessutom har separata möten med patientorganisationer genomförts.

Fortsatt stöd för att stärka förutsättningarna för samskapande

Slutsatserna av arbetet under 2020 är bland annat hälso- och sjukvården tagit steg i positiv riktning, samtidigt som det ser olika ut på regional och lokal nivå när det exempelvis gäller kontakten med patientorganisationer. Det ser också olika ut kring erfarenheter av att arbeta samskapande tillsammans med personer med patienerfarenhet direkt i verksamhetsutveckling. Strategin framåt är att på nationell nivå fortsätta stödja det arbete och engagemang som finns hos regioner och kommuner, patient-/närstående-/invånarrepresentanter och patient- och brukarrörelsen, bidra med kunskapspåfyllning utifrån hur behoven ser ut, erbjuda forum för erfarenhetsutbyten, och utforska nya tillvägagångssätt. Allt med med målet att stärka förutsättningarna för ökat samskapande.

Slutrapport Patientkontrakt invånare 2020 (PDF) Pdf, 2 MB.

Som stöd för regionerna arrangerar SKR under 2021 öppna webbinarier för att fördjupa lärandet kring både befintliga som nya arbetssätt kring samskapande. Tre webbinarier är inplanerade:

1. Praktisk träning tillsammans (7 september)

Information och anmälan till 7 september

2. Samskapande med patient- och brukarrörelsen (21 oktober)

Information och anmälan till 21 oktober

3. Lärande kafé, samskapande grupputbildning (30 november)

Information och anmälan till 30 november


Genomförda testbäddar

Region Jönköpings län

Projektet genomfördes under 2020 och bygger på ett pilotarbete som pågick under 2019. Under 2021 startas en ny testbädd i regionen, med bland annat ett lärande nätverk tillsammans med patientföreningar i länet.

Det övergripande syftet med projektet 2020 är att stärka invånare med kronisk/långvarig sjukdom att tillvarata och utveckla egna resurser/kompetenser för att därmed öka förutsättningarna för samskapande.

Projektet baserades på co-designteorier och genomfördes med stöd av co-designprocessen. I projektgruppen fanns bland annat personer med egen patienterfarenhet. Ett av syftena med projektet var att integrera Patientkontrakt med regionens arbete med Hälsocafé, mötesplatser för hjälp till självhjälp där människor möts och kan inspirera varandra och där kunskapen om Patientkontrakt kan spridas för att stärka invånaren. Med kännedom och kunskap om Patientkontrakt, kan invånaren börja efterfråga sitt Patientkontrakt i vårdmötet och därmed ge förutsättningar för samskapande i överenskommelsen.

Resultatet utgår från vilka faktorer som skapar förutsättningar för Patientkontrakt i relation till egen hälsa och vård, i kontaktvägar och möten med vården och hemma i vården/egenvården:

 • Vidareutveckla digitala coacher
 • Utveckla koncept hälsa och egenvård, integrering med Hälsocafé
 • Utveckla nya relationer och integrera med aktörer i samhället

Resultaten vidareutvecklas i slutrapporten. Arbetet tas nu vidare för att fortsätta lärandet tillsammans med andra regioner. Fokus ligger på att utforska såväl befintliga som nya arbetssätt och metoder tillsammans med invånare och patienter och att utbyta och sprida kunskaper och erfarenheter av pågående arbeten.

Projektrapport 2 Patientkontrakt invånare januari-december 2020 (PDF) Pdf, 3 MB.

Jönköpingsrapporten 2019, Delprojekt patientkontrakt invånare (PDF) Pdf, 1 MB.

Stiftelsen Ronald McDonalds anhörigboenden

Den här testbädden belyser hur patienten kan ta tillvara sina och närståendes resurser i behandlingen, och även hur vårdens medarbetare kan utveckla sin förmåga och tilltro till att i högre grad ta tillvara patientens egna resurser. Målet är att öka trygghet, delaktighet, effektivitet och ytterst bidra till bättre behandlingsresultat.

Varje år bor drygt 3500 familjer på något av stiftelsen Ronald McDonalds anhörigboenden, som ligger i anslutning till sex av Sveriges universitetssjukhus. Husen är ett mellansteg mellan sjukhuset och hemmet, där familjer med svårt sjuka barn kan bo under vårdtiden, efter beslut från sjukhuset. I just den här testbädden undersöks också hur patienter och anhöriga kan bli resurser för andra.

Samtalen med de totalt 19 föräldrar som deltog i studien visade att trygghet och relationer som skapades under boendetiden gjort att de bättre orkat ta sig igenom vårdtiden. De möjligheter till samtal och umgänge som en mer vardaglig miljö erbjöd upplevdes betydelsefull, och samhörigheten bland föräldrarna gjorde det enkelt att hjälpa varandra. Många har också knutit vänskapsband för livet.

Rapport: Samtal, trygghet och samhörighet på Ronald McDonald Hus – föräldrar till svårt sjuka barn berättar

Bräcke diakoni - Samskapande i idéburen vård och omsorg

Stiftelsen Bräcke diakoni bedriver vård och omsorg inom primärvård, rehabilitering, äldreomsorg och särskilt stöd för personer med funktionsnedsättningar. Bräcke diakoni har också utvecklat en särskild kompetens i att göra patienter och brukare delaktiga i sin egen vård och omsorg. Testbädden genomfördes med utgångspunkt i denna erfarenhet, med syftet att hitta arbetssätt, begrepp och en gemensam förståelse som utgår från människors behov oberoende om de befinner sig inom hälso‐ och sjukvården, socialtjänsten eller äldreomsorgens område. Testbädden bestod av följande delar:

 • definiera begreppet samskapande inom välfärden
 • utreda hur och var samskapande används och eventuella hinder
 • utifrån ovan designa och testa en stödstruktur för samskapande samt
 • främja samtalet om samskapande inom politik, forskning och verksamheter.

Bräcke diakoni beskriver två pedagogiska modeller för att tydliggöra samskapandets gränser och fokus. En av modellerna visar att det finns olika typer eller sätt att samskapa verksamheter och tjänster tillsammans med de verksamheten finns till för:

 • planera och utveckla verksamhet eller tjänster
 • leda och styra verksamhet eller tjänster
 • genomföra verksamhet och tjänster och
 • delta i råd för verksamhet och tjänster.

En fråga som ställs i rapporten är om vissa organisationsformer är bättre på att samskapa. Här gör Bräcke diakoni både en litteraturöversikt utifrån de olika typerna för samskapande, och en forskningsöversikt.

För att få reda på vad chefer säger om samskapande, redovisas dels en kartläggning över vad verksamhetschefer och projektledare inom Bräcke diakoni anser, dels vad chefer i svensk äldreomsorg säger om samskapande. Detta som en del i en studie av relationen mellan samskapande och organisationstyp när det gäller äldreboenden i Sverige - vilka likheter och skillnader kan vi finna mellan äldreboenden och i vilken grad går det att hänföra dessa till äldreboendets huvudman?

Både i enkätresultaten och i samtal med Bräcke diakonis chefer, projektledare och medarbetare framkommer en positiv inställning till att samskapa och en vilja att förbättra samskapandet i verksamheterna. Men samtidigt finns det svårigheter att få till samskapande i praktiken och mer stöd och kunskap om samskapande efterfrågas.

Resultaten av studien använde Bräcke diakoni sedan i diskussioner under Almedalsveckan med ett 50‐tal representanter från riksdagspartierna, brukar‐ och patientorganisationer samt professionerna. Underlaget har även använts för att utveckla stiftelsens egna utvecklingsprogram.

Rapport: Bräcke diakoni - Samskapande i idéburen vård och omsorg (PDF) Pdf, 8 MB.

Informationsansvarig

 • Anette Nilsson
  Konsult

Kontakt

Kontakta SKR