Publicerad 19 april 2021

Extra medel för tester av patientkontrakt

Genom överenskommelsen En god och nära vård 2021 har regioner fått statliga medel för att införa Patientkontrakt. Utöver dessa medel vill SKR stimulera ytterligare initiativ och pilotarbeten, genom möjligheten för regioner att söka extra medel till olika testbäddar.

För att stötta utvecklingen av mer komplexa frågor där svaren inte alltid är självklara ordnar SKR en testbäddsstruktur där regionerna kan söka extra medel för att utveckla konceptet Patientkontrakt tillsammans med kommuner och invånare. Det kan handla om hur Patientkontrakt kan bidra till patientsäkerhet, utveckling av testmiljöer där samverkan kan tränas, eller utvecklingsarbete tillsammans med invånare, patienter och närstående.

Om testbäddsstrukturen

SKR:s stöd till regionala testbäddar syftar till att möjliggöra en trygg miljö för innovativ utveckling av Patientkontraktets olika delar, liksom att fånga lärdomar för er som vill utforska och utveckla de mer komplexa utmaningarna. SKR bistår i spridningen av de goda exempel som framkommer av arbetet.

I de två exempel nedan som handlar om patientsäkerhet och EstherSimLab stöttar SKR till viss del men arbetet genomförs framförallt av regionen själv. Testbädden Patientkontrakt invånare samordnas av SKR och genomförs tillsammans med deltagande regioner. För Patientkontrakt invånare finns en särskild mall för medelsansökan och datum för redovisning, se längre ner.

Medel kan sökas under hela 2021. För att veta om ert arbete kvalificerar sig för extra medel finns några vägledande principer:

För att veta om ert arbete kvalificerar sig för extra medel finns några vägledande principer:

 • testbädden omfattar Patientkontraktets delar
 • förändringen har potential att spridas till fler
 • det finns en beredskap att fånga lärdomar och aktivt jobba vidare med spridning
 • medel för testbädd söks av projektledare/ kontaktpersonen för Patientkontrakt i regionen.

Regionala kontaktpersoner Patientkontrakt

1. Ansökan ska innehålla:

 • Vem som söker?
 • En hänvisning till Patientkontrakt (till exempel genom att hänvisa till utskicket).
 • Beskriver vilken summa som söks (max 100 000 SEK).
 • Berättar vad pengarna ska användas till.
 • Beskriver vad man vill uppnå med insatsen (önskade effekter).
 • En kontaktperson med ansvar för uppföljning/rapportering.
 • Ett kontonummer/bankgiro att överföra pengarna till.

Ansökan skickas till

harald.gronqvist@skr.se

2. Ansökan bedöms av projektledare och samordnare

Med utgångspunkt från ansökan bedömer projektledare och samordnare arbetets relevans och potential.

3. Beslut meddelas

Utifrån bedömningen meddelar SKR:s projektledare och samordnare beslut och beviljade medel betalas ut. Samordning av medel för testbäddar sker i samverkan med Memeologen i Region Västerbotten.

4. Försök genomförs

Arbetet genomförs enligt plan.

5. Rapport skrivs

Rapporten bör innehålla:

 • Beskrivning av utvecklingsarbetets upplägg och innehåll.
 • Vilken(a) målgrupp(er) arbetet vänt sig till.
 • Vilka aktörer som varit involverade i arbetet.
 • Beskriv vad pengarna har använts till.
 • Reflektera över lärandet och vad insatsen har åstadkommit.
 • Nästa steg.

Testbädd: Patientkontrakt som bidrar till patientsäkerhet

En hög grad av samverkan med patienten som delaktig och aktiv i sin egen vård och rehabilitering, bidrar till en ökad patientsäkerhet.

Medel som söks inom ramen för detta område ska bidra till att konkret visa hur Patientkontrakt bidrar till en ökad patientsäkerhet. Det som ska prövas och utvärderas är konkreta exempel på hur patientsäkerheten kan öka med en delaktig och medskapande patient. Den rapport som lämnas in förväntas ge inspiration och motivation i den fortsatta utvecklingen av Patientkontrakt.

Testbädd: Träna samverkan med patienter

Medel som söks för detta område syftar till att region och kommun tränar teamsamverkan tillsammans med patient/brukare, och utvecklar förmågor genom metoden Esther SimLab. Utifrån gemensamma insikter och lärande identifieras gemensamma förbättringsområden.

Stöd i projektet

Träningstillfällen och coachning utifrån metoden Esther SimLab erbjuds av SKR. Här vävs också in inspiration och medskick från pilottester som genomförts inom äldreomsorgen i Skellefteå kommun inom ramen för Patientkontrakt.

Esther SimLab är en modell för att praktiskt träna vård- och omsorgssituationer, med fokus på samverkan och samordning, utifrån ett personcentrerat och teaminriktat arbetssätt. Teamet som tränar består av patient och personal från slutenvården, vårdcentral och kommun.

Esther SimLab har co-designats/utvecklats inom Region Jönköpings län, tillsammans med patientföreträdare.

Esther SimLab, Region Jönköpings län

Testbädd Patientkontrakt invånare

Ytterligare en testbädd, som leds av SKR i samarbete med Region Jönköpings län och Region Kronoberg, är Patientkontrakt invånare. Utvecklingsarbetet inom ramen för denna testbädd syftar till att deltagande regioner, tillsammans med invånar-/patient-/närståenderepresentanter, utforskar och skapar förutsättningar för att:

 • stärka patienter/invånare att tillvarata sina egna resurser och förbereda sig för att i mötet med vården/omsorgen utveckla gemensamma överenskommelser med gemensamt ansvar.
 • stärka regionernas förmåga att involvera och samskapa tillsammans med patienter och invånare.

Region Jönköpings län berättar i en rapport om utveckling och fortsatt arbete med att stärka invånaren inom ramen för patientkontrakt.

Projektrapport 2 Patientkontrakt invånare januari-december 2020 (PDF) Pdf, 3 MB.

Testbädd Patientkontrakt invånare bygger på ett pilotarbete som pågick i Region Jönköpings län under 2019.

Jönköpingsrapporten, Delprojekt patientkontrakt invånare (PDF) Pdf, 1 MB.

Arbetet tas nu vidare för att fortsätta lärandet tillsammans med andra regioner. Fokus ligger på att utforska såväl befintliga som nya arbetssätt och metoder tillsammans med invånare och patienter och att utbyta och sprida kunskaper och erfarenheter av pågående arbeten.

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset