Publicerad 16 augusti 2021

Extra medel för tester av patientkontrakt - testbäddar

Genom överenskommelsen En god och nära vård 2021 har regioner fått statliga medel för att införa Patientkontrakt. Utöver dessa medel vill SKR stimulera ytterligare initiativ och pilotarbeten, genom möjligheten för regioner att söka extra medel till olika testbäddar. Medel kan sökas hela 2021.

För att stötta utvecklingen av mer komplexa frågor där svaren inte alltid är självklara, ordnar SKR en testbäddsstruktur där regionerna kan söka extra medel för att utveckla konceptet Patientkontrakt tillsammans med kommuner och invånare.

Om testbäddsstrukturen

SKR:s stöd till regionala testbäddar syftar till att möjliggöra en trygg miljö för innovativ utveckling av Patientkontraktets olika delar, liksom att fånga lärdomar för er som vill utforska och utveckla de mer komplexa utmaningarna. SKR bistår i spridningen av de goda exempel som framkommer av arbetet.

Medel kan sökas under hela 2021. Medel söks av projektledare/kontaktperson för Patientkontrakt i regionen.

Regionala kontaktpersoner Patientkontrakt

Områden för testbäddarna

Testbäddarna ska genomföras inom något av områdena

 • Patientkontrakt som bidrar till patientsäkerhet. Här stöttar SKR till viss del men arbetet genomförs framförallt av regionen själv.
 • Träna samverkan med patienterna – utveckling av testmiljöer där samverkan kan tränas. Här stöttar SKR till viss del men arbetet genomförs framförallt av regionen själv.
 • Patientkontrakt invånare – utvecklingsarbete tillsammans med invånare, patienter och närstående. Testbädden samordnas av SKR och genomförs tillsammans med deltagande regioner.

Testbädd: Patientkontrakt som bidrar till patientsäkerhet

Testbädd: Patientkontrakt, träna samverkan med patienterna med Esther SimLab-metoden.

Testbädd: Patientkontrakt invånare

Ansökan

För att veta om ert arbete kvalificerar sig för extra medel finns några vägledande principer:

 • testbädden omfattar Patientkontraktets delar
 • förändringen har potential att spridas till fler
 • det finns en beredskap att fånga lärdomar och aktivt jobba vidare med spridning.

Ansökan ska innehålla:

 • Vem som söker.
 • En hänvisning till Patientkontrakt.
 • Vilken summa som söks (max 100 000 SEK).
 • Vad pengarna ska användas till.
 • Vad ni vill uppnå med insatsen (önskade effekter).
 • En kontaktperson med ansvar för uppföljning/rapportering.
 • Ett kontonummer/bankgiro att överföra pengarna till.

Ansökan skickas till

harald.gronqvist@skr.se

Med utgångspunkt från ansökan bedömer projektledare och samordnare arbetets relevans och potential. Utifrån bedömningen meddelar SKR:s projektledare och samordnare beslut och beviljade medel betalas ut. Samordning av medel för testbäddar sker i samverkan med Memeologen i Region Västerbotten.

Därefter genomförs arbetet enligt plan, och en slutrapport lämnas in till SKR. Rapporten bör innehålla:

 • Beskrivning av utvecklingsarbetets upplägg och innehåll.
 • Vilken(a) målgrupp(er) arbetet vänt sig till.
 • Vilka aktörer som varit involverade i arbetet.
 • Vad pengarna har använts till.
 • Reflektion över lärandet och vad insatsen har åstadkommit.
 • Vad nästa steg är.

Informationsansvarig

 • Anette Nilsson
  Konsult

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset