Publicerad 19 april 2021

Utveckling av den nära vården med fokus på primärvården

Målet för omställningen är att skapa en god, nära och samordnad vård och omsorg som främjar hälsan. Målet är också att patienter och närstående ska kunna vara delaktiga i vård och behandling utifrån deras förutsättningar och behov.

Primärvården är basen och navet i vården och behöver samspela med den specialiserade vården, den kommunala omsorgen och socialtjänsten samt andra intressenter som behövs utifrån patientens perspektiv. För att skapa en sådan mer sammanhållen vård och omsorg behöver samverkan stärkas mellan regioner och kommuner.

Överenskommelsen innebär ökade medel till kommunerna. Totalt avsätts 750 miljoner kronor till kommunerna.

Utvecklingen av den nära vården med primärvården som nav är ett av fyra övergripande utvecklingsområden inom överenskommelsen om en God och nära vård 2021.

Överenskommelse om en God och nära vård 2021

För de fyra nedanstående utvecklingsområdena avsätts gemensamt 2 409 miljoner kronor till regionerna under 2021.

Medlen ska användas för insatser inom fyra delområden.

1. Stöd till omställningsarbetet

Förutom generella insatser ska regionerna särskilt göra insatser inom områdena samverkan mellan region och kommun, proaktiva och hälsofrämjande arbetssätt, ändamålsenligt resursutnyttjande samt att säkerställa privata aktörers medverkan.

2. Stöd till att förbättra och utveckla tillgängligheten i primärvården

Regionerna ska utveckla och förbättra såväl den digitala som den fysiska tillgängligheten i primärvården bland annat genom ett fortsatt arbete med den förstärkta vårdgarantin inom primärvården. Tillgängligheten i glest befolkade områden och i socioekonomiskt utsatta områden ska särskilt beaktas och även tillgängligheten till sjukvård för äldre personer som i övrigt får sin hälso- och sjukvård inom kommunalt finansierade verksamheter.

3. Stöd till relationsskapande och ökad kontinuitet i vården

Regionerna ska genomföra insatser med inriktning mot att erbjuda fast vårdkontakt och fast läkarkontakt till patienter i primärvården.

4. Personcentrerad hälso- och sjukvård med Patientkontrakt som verktyg

Regionerna ska fortsätta införandet av Patientkontrakt och senast den 1 september 2021 upprätta handlingsplaner för hur Patientkontrakt implementeras, följs upp och utvärderas samt beskriva samverkan med den kommunala hälso- och sjukvården.

Informationsansvarig

  • Emma Spak
    Sektionschef

Kontakt

Kontakta SKR