Publicerad 19 oktober 2021

Temaspår 2022

Varje konferens innehåller sex återkommande temaspår. Till konferensen i Göteborg 30 mars - 1 april 2022 finns ytterligare ett temaspår: Nära vård.

Innehållet i konferensen tar fasta på dagens och morgondagens utmaningar inom vård och omsorg, och är indelat i olika temaspår (streams). Det här är temaspåren för konferensen i Göteborg 2022:

 • Quality Cost Value - kvalitet, kostnader och värde
 • Safety - tillit och säkerhet
 • Person and Family-Centered Care - person- och familjecentrerad vård
 • Population and Public Health - hälsa i befolkningen
 • Building Capability and Leadership - utveckla förmåga att leda utveckling
 • Improvement Methods - förbättringsmetoder
 • Integrated Care - Nära vård

Mer om varje temaspår

Quality Cost Value - kvalitet, kostnader och värde

Mer vård är inte alltid bättre - överanvändning av vård kan i värsta fall ge sämre utfall för både individen och systemet. En av de viktigaste kvalitetsindikatorerna inom vård och omsorg är tillgänglighet. Det handlar om möjlighet att få tillgång till rätt stöd när det behövs, tillgång till information och kontakt, rätt bedömning och en plan för fortsatta åtgärder.

Förslag inom det här området kan handla om hur man kan förbättra vårdens effektivitet genom att skapa nya modeller, processförbättringar eller på sätt som är inriktade på det som är viktigast för patienten. Kan digitala tjänster, nya metoder och arbetssätt effektivisera processer med utgångspunkt i vad som är viktigt för individen?

Safety - tillit och säkerhet

En av de största utmaningarna inom den globala kvalitetsrörelsen är att begränsa skador som orsakas av fel och misstag inom vård och omsorg. Några av förutsättningar för att möjliggöra en säker hälso- och sjukvård och socialtjänst är att engagera alla nivåer i det systematiska förbättringsarbetet, bygga långsiktiga strukturer som stödjer processer med bättre resultat, arbeta kunskapsbaserat och patientfokuserat.

Inom både hälso- och sjukvården och socialtjänsten sker en systematisk utveckling av kunskapsstyrning. Det handlar om att utveckla, sprida och använda den bästa tillgängliga kunskap som finns i varje möte. För att det ska vara möjligt behövs system som klarar att omsätta ny kunskap snabbt och att ny kunskap genereras och systematiseras. Här är till exempel de Nationella Kvalitetsregistren är en viktig del i hur kunskapen kan användas i vårdens förbättrings- och utvecklingsarbete.

Förslag inom det här området kan innehålla innovativa sätt för att förhindra negativa händelser genom framsteg inom teknik, process och mänskliga faktorer.

Person and Family-Centred Care - person- och familjecentrerad vård

I framtidens hälso- och sjukvård och omsorg flyttas fokus från sjukdomar och institutioner till ett hälso- och sjukvårdssystem som är designat för människor. Det innebär nya arbetssätt, där kärnan är en vård som utgår från individens behov och förutsättningar, i ett nära samarbete mellan sjukhus, primärvård, omsorg och socialtjänst och inte minst tillsammans med patienten själv.

Personcentrerad vård är ett förhållningsätt som innebär att se den enskilda personen, involvera och anpassa efter individens behov och förutsättningar. Det handlar till exempel om att skapa enkla kontaktvägar in i vården, att vårdpersonal och patienter tar gemensamma beslut om vård och behandling och att vården ger stöd till patientens egenvård. Att arbeta med patientkontrakt är ett sätt att konkretisera ett personcentrerat förhållningssätt.

Förslag inom detta område kan handla om hur individen/patienten är utgångspunkten i vård och omsorg, hur patienters och närståendes erfarenheter och kunskaper tas tillvara i vård och omsorg, värdet av att utforma projekt tillsammans med användarna av tjänsterna och fördelarna med att patienterna tar ledningen när det gäller att förbättra livet för sina samhällen.

Population and Public Health - hälsa i befolkningen

För att åstadkomma världens bästa hälsa hos befolkningen behöver vi verka för hälsa och välmående lika väl som att förebygga ohälsa och sjukdom samt säkerställa att alla har en jämlik tillgång till stöd, vård och omsorg vid behov.

Inom det vi kallar ”big data” finns underlag som kan användas för att använda och designa tjänster som påverkar människors hälsa. Skillnader i livsförhållanden har blivit tydliga inte minst under pandemin, så hur kan vi inom hälso- och sjukvård och social omsorg jobba för att stärka hälsa och vård tillsammans med andra delar av samhället, för att bidra till en hälsofrämjande etablering/integration? Hur identifierar vi hälsorelaterade hinder för etablering och integration?Hur påverkar förekomsten av hälsokommunikatörer, hälsoguider och hälsocoacher folkhälsan? Vilken roll kan hälsocaféer spela?

Förslag inom detta område kan handla om innovativa metoder för att förbättra hälsoeffekter på nationell nivå, samt hur vi genom nya metoder kan nå de mest utsatta människorna i våra samhällen.

Building Capability and Leadership - utveckla förmåga att leda utveckling

För att leda vården och omsorgen framåt behövs uthålligt och modigt förändringsledarskap. I ledarskapet ligger också att ge individer på alla nivåer möjlighet att agera för förändring. Ledarskapet är centralt för att lyckas med omställningen till en mer nära vård och omsorg, där digitalisering och innovationer är viktiga redskap.

Förslag inom detta område kan handla om hur vi kan sprida lärande och kunskap, bygga nätverk, optimera team och skala upp idéer från enskilda projekt till internationella program. Några frågor för vägledning är

 • Vad är ett modigt ledarskap?
 • Hur driver och leder jag utveckling i ett komplext system?
 • Vad behöver chefer och ledare som ska leda förändring och förbättring?
 • Hur leder jag i en ständigt föränderlig värld?
 • Hur utvecklar jag mitt eget ledarskap och vilka metoder och verktyg är framgångsrika

Improvement Methods - förbättringsmetoder

Varje framgångsrik utvecklingsstrategi och förbättringsansats behöver en robust metodik så att förbättringsresultaten kan följas upp, analyseras och tolkas, och så att förbättrade arbetssätt sprids och blir praxis.

Förslag inom detta område kan handla om hur vi analyserar dessa metoder och vilka nya modeller och tillvägagångssätt som kan förändra det sätt vi tar idéer till framgångsrikt genomförande.

Integrated Care - Nära vård

Det här temaspåret är nytt för 2022 och har inrättats efter förslag från den svenska programgruppen. Integrerad vård - nära vård - tar bort den traditionella uppdelningen mellan aktörerna inom vård och omsorg, liksom uppdelningen mellan fysisk och psykisk hälsa.

I stället handlar det om att samla olika aktörer för att stödja patienten och brukaren så nära som möjligt, och stimulera till egenvård - den vård som patienten/brukaren kan ge sig själv. Utgångspunkten är ett personcentrerat arbetssätt som utgår från individens behov och förutsättningar.

Det handlar om en omställning i hela vårdkedjan för en mer tillgänglig och närmare vård, som tillsammans med nya arbetssätt kan innebära att resurserna inom vård och omsorg kan användas bättre och därmed räcka till fler.

Förslag inom detta område kan handla om exempel på integrerad vård i praktiken, gärna med utgångspunkt i de framgångsfaktorer som identifierats:

 • Samverkan mellan kommuner och regioner.
 • Användning av ny teknik för att utveckla arbetssätten i hälso- och sjukvården och omsorgen.
 • Satsning på utveckling av egenvård, inte minst för kroniskt sjuka patienter och för att förhindra att fler drabbas av kronisk sjukdom.
 • Att personalen kan medverka i utvecklingen av e-tjänster, har digital kompetens och börjar arbeta på nya sätt.
 • Att personcentrering är vägledande både som förhållningssätt och arbetssätt i organisationen.
 • Satsning på kompetensförsörjning som stödjer omställningen mot nära vård, där förmåga att arbeta över traditionella gränser, kommunicera och jobba preventivt och proaktivt är viktiga delar.

Informationsansvarig

 • Marie Blom Niklasson
  Handläggare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset