Publicerad 14 juni 2021

Internationell konferens om hälsa, vård och omsorg i Göteborg 2022

Den 30 mars - 1 april 2022 äger den internationella vård- och omsorgskonferensen International Forum on Quality and Safety in Healthcare rum i Göteborg. Konferensen är en mötesplats för forskare, experter, verksamhetsutvecklare, chefer och medarbetare, med det gemensamma målet att utveckla och förbättra vård och omsorg.

Logotyp för konferensen International Forum on Quality and Safety in Healthcare Europe

Konferensen International Forum on Quality and Safety in Healthcare har funnits sedan 1996 och de årliga konferenserna förläggs till olika städer, framför allt i Europa men även i Australien och Asien. Konferenserna i Europa brukar samla över 3000 deltagare från ett 70-tal länder. Senast Sverige stod som lokal arrangör var 2016 och även då arrangerades konferensen i Göteborg.

SKR är konferensens svenska partner och lokal arrangör tillsammans med Västra Götalandsregionen, Region Jönköpings län och Region Kronoberg.

Göran Henriks är utvecklingsdirektör i Jönköpings län och ordförande för programgruppen för konferensen i Göteborg 2022. I filmen hälsar han välkommen till konferensen och berättar kort om den. Längd 1 minut.

Så skriver du abstract

Från den 22 juni är det möjligt att skicka in förslag på programpunkter, som föreläsning eller som poster/affisch. Ett sådant abstract ska skrivas på engelska, eftersom det ska bedömas både nationellt och internationellt. SKR erbjuder en kostnadsfri genomgång via Zoom för dig som är intresserad av att lämna in abstract.

Tid: 1 juli klockan 11-12

Öppet forum - så skriver du abstract

Tema 2022: Together we create tomorrow today

Innehållet i konferensen 2022 tar fasta på dagens och morgondagens hälsoutmaningar. En viktig faktor är också utgångspunkten att alla i en organisation behövs för att åstadkomma förbättringar, liksom att även patienter bidrar till att förändra vården. Här delas kunskap, innovationer och erfarenheter av experter, forskare och vårdpersonal, för att inspirera till en utveckling för en ännu bättre och säkrare vård och omsorg och en högre kvalitet i verksamheten.

Svenskt tema är "Together we create tomorrow today", med ambitionen att visa den höga kvalitet och de framsteg som svensk hälso- och sjukvård och omsorg står för. Inte minst gäller det de högaktuella ämnena co-production, det vill säga samskapande vård och patientinflytande, och kunskapsstyrning, både inom hälso- och sjukvård och socialtjänst. Från svensk sida handlar det också om att attrahera deltagare från både kommuner, regioner, organisationer och myndigheter, för att kunna dra nytta av innehållet i konferensen för utvecklingen i svensk hälso- och sjukvård och omsorg.

Webbnyhet om konferensen på kunskapsstyrningvard.se (öppnas i nytt fönster)

Det är i dagsläget oklart om konferensen i Göteborg nästa år kommer att äga rum fysiskt eller digitalt, eller om det blir en kombination av båda. Besked om detta kommer i september 2021.

Bidra

Från och med den 22 juni 2021 finns möjlighet att skicka in förslag på ämnen att ta upp. Det kan antingen handla om en föreläsning eller om att presentera sitt bidrag på en poster/affisch.

Teman

De teman som redan nu är fastlagda för konferensen (och som finns med varje år) är

  • Quality Cost Value - kvalitet, kostnader och värde
  • Safety - tillit och säkerhet
  • Person and Family Centered Care - person- och familjecentrerad vård
  • Population and Public Health - hälsa i befolkningen
  • Building Capability and Leadership - utveckla förmåga att leda utveckling
  • Improvement Methods - förbättringsmetoder

Ytterligare teman kommer att läggas fast efterhand. Ett preliminärt program beräknas kunna presenteras i november 2021.

Poster/affisch

Ett sätt att bidra till konferensens innehåll är att ta fram en poster, eller en affisch som beskriver ett projekt, ett pågående arbete eller ett resultat. Kerstin Ramfelt från Region Jönköpings län berättar om arbetet med att göra en egen poster och bidrar med sina tips.

Att skapa en poster, Region Jönköpings län

Organisation

Det finns en svensk och en internationell organisation för konferensen i Göteborg 2022. Den svenska organisationen består av styrgrupp, programgrupp och referensgrupp, med representanter för SKR, regioner, kommuner, myndigheter, fackliga organisationer, forskningsinstitut och inte minst personer med patienterfarenhet.

Organisation för internationella konferensen 2022

Fakta

Bakom konferensen International Forum on Quality and Safety in Healthcare står den oberoende ideella organisationen IHI, Institute for Healthcare Improvement, och BMJ, en världsomspännande kunskapsorganisation inom hälso- och sjukvård och som bland annat ger ut ett 70-tal medicinska och vetenskapliga publikationer, däribland British Medical Journal.

Gemensamt för de båda organisationerna är ambitionen att bidra till förbättring och utveckling av hälso- och sjukvård, bland annat genom konferenserna där experter och vårdpersonal möts för att dela kunskap.

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset