Publicerad 16 mars 2021
Frågor och svar

Vilka möjligheter till uppföljning finns?

Genom att följa upp och analysera statistik kan förtroendevalda och verksamhetsansvariga få återkoppling på utfört uppdrag, måluppfyllelse och kvaliteten på levererade tjänster och utvecklingen av lokalsamhället – dvs. gjorde vi det vi planerade? De flesta organisationer gör uppföljningar, men metoderna skiljer sig åt och även formerna för redovisning.

Tips för uppföljning av arbete som påverkar folkhälsan

Utifrån folkhälsoperspektiv är det viktigt att inte bara mäta hälsa och ohälsa utan även det som påverkar hälsan, som livsvillkor, levnadsförhållanden och olika levnadsvanor.

En bra tumregel är att inom folkhälsoarbetet följa samma uppföljningsprocess som övriga förvaltningar/verksamheter. Om ni behöver göra en separat folkhälsoredovisning, följ gärna organisationens övergripande mål och involvera nyckelpersoner från förvaltningarna.

  • Hur sammanställs statistik och hur tolkas och analyseras den? För att insamlad statistik ska kunna leda till ett förbättringsarbete behöver en systematisk analys göras. Frågorna ”Vad vet vi? Vad gör vi? Vad vill vi förändra?” behöver besvaras. Se tips i länkarna nedan.
  • När på året görs årsredovisningar, bokslut etc.? Vad behöver du ta reda på för att folkhälsoperspektiv och resultat för olika grupper av kvinnor och män ska bli belysta i dessa? Se länkar nedan var sådan statistik kan hämtas.
  • Hur analyseras resultaten i förhållande till uppsatta mål? Finns det särskilda mål inom folkhälsa som ska följas upp eller integreras? Eller finns det folkhälsoperspektiv inom andra verksamheters mål som påverkar folkhälsan?
  • Innehåller organisationens uppföljningsrutiner beskrivningar för att verksamheterna själva ska lyfta fram resultat för olika grupper utifrån kön, socioekonomi eller olika kommundelar, utifrån vad som är möjligt?
  • Går det att härleda om folkhälsoarbeten lett till konkreta och hållbara förbättringar i verksamheterna? Finns dokumentation av processen för genomförda utvecklingsarbeten som kan återanvändas? Når ni alla grupper av invånare?

Det finns en mängd listor på indikatorer som är sammansatta utifrån olika syften och målgrupper, exempelvis:

  • Jämföraren på Kolada (databas för kommuner och regioner) med indikatorer och resultat för folkhälsa, Agenda 2030, Strategi för hälsa, Jämställdhet samt för målgrupper som arbetar inom olika verksamhetsområden, som förskola, skola, gymnasium, äldreomsorg, kultur och fritid, samhällsbyggnad, hälso- och sjukvård.
  • Folkhälsomyndigheten har flera olika statistikdatabaser.

Öppna jämförelser folkhälsa filmer

Introduktion

Elisbeth Skoog Garås, handläggare på SKR, introducerar öppna jämförelser folkhälsa. Längd cirka 8 minuter.

Öppna jämförelser kommun

Camilla Eriksson, projektledare RKA berättar om hur kommuner kan använda informationen i Kolada. Längd cirka 12 minuter.

Öppna jämförelser regioner

Camilla Eriksson, projektledare RKA berättar om hur regioner kan använda informationen i Kolada. Längd cirka 9 minuter.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR