Publicerad 16 mars 2021
Frågor och svar

Vilka mål i styrdokumenten bidrar till jämlik hälsa?

Politiken tydliggör vad som ska uppnås i kommunen eller regionen genom att ta beslut om visioner och strategier. Detta förtydligas genom övergripande mål där det framgår vilka resultat och effekter som ska uppnås på kort och lång sikt för medarbetare, nyttjare av verksamheter (brukare, patienter, elever) och invånare i olika grupper. Utifrån dessa mål bestämmer tjänstepersonsorganisationen hur målen ska uppnås. Ta stöd av dessa mål i ditt arbete.

Folkhälsa som mål eller medel?

Kanske finns inte mål som specifikt utrycks med ord som ”folkhälsa”, ”jämlikhet i hälsa” eller ”hälsofrämjande och förebyggande”. Istället kan de beskrivas som livskvalitet, välbefinnande, välmående, egenmakt, trygghet eller liknande. En del kallar det social hållbarhet, då folkhälsoläget kan ses som uttryck för samhällsutvecklingen.

Det kan också finnas mål där hälsoläget i sig har betydelse för måluppfyllelsen och kvaliteten i verksamheten. Exempelvis mål kring flickor och pojkars skolresultat. Här är arbetet för en bättre och mer jämlik hälsa ett av medlen för att uppnå detta mål.

Se också vilka mål som knyter an till hälsans bestämningsfaktorer, det som har betydelse för hälsan. Mål kan exempelvis handla om trygg uppväxtmiljö, likvärdiga fritidsmöjligheter, ökad sysselsättning, trygg stadsmiljö, jämlik vård och omsorg.

Hur kan målen bidra till en mer jämlik och jämställd hälsa?

När mål formuleras är det viktigt att målen och uppföljningen av målen tar hänsyn till:

  • omotiverade skillnader mellan olika befolkningsgrupper, utifrån exempelvis kön, ålder
  • olika socioekonomiska förutsättningar som utbildnings- och inkomstnivå eller sysselsättningsgrad.

Mål i olika styrdokument

Mål finns i olika styrdokument som antas på olika nivåer. Exempel på kommun- och regionövergripande styrdokument är:

  • Mål och budget
  • Hållbarhetsplan
  • Regional utvecklingsstrategi
  • Översiktsplan
  • Folkhälsostrategi

Exempel på nämnd- och förvaltningsnivå är olika förvaltningars styrdokument. Vissa har en särskild folkhälsopolicy eller strategi. Det är ingen garanti för ett gott folkhälsoarbete, men en sådan kan fungera som ett stöd i det konkreta arbetet.

Läs mer

Planering inom folkhälsa

Stöd för att planera och sätta mål på ett övergripande plan.Planering, uppföljning/analys och åtgärder i kommunövergripande styrning

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR