Publicerad 16 mars 2021
Frågor och svar

Hur ser det lagliga stödet ut?

Folkhälsoarbetet har stöd i många lagar. Bland annat i grundlagen, Regeringsformen (SFS 1974:152) där det står att det allmänna ska verka för goda förutsättningar för hälsa.

Andra lagar är Arbetsmiljölagen, Socialförsäkringsbalken, Diskrimineringslagen, Tobaks/Alkohol- lagen, Livsmedelslagen m.fl. Den nationella folkhälsopolitiken, antagen i riksdagen, är i sig är inte bindande som lag men finns integrerad i andra lagar och förordningar.

Exempel på folkhälsa i lagar

Skollagen (2010:800)

Enligt Skollagen 1 kap. 4§ är syftet med utbildningen att främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Dessutom ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov, att skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen ska uppvägas. Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande. Bärande i Skollagen är likvärdighet: lika tillgång till utbildning, lika kvalitet på utbildningen och att utbildningen ska vara kompensatorisk.

Socialtjänstlagen (2001:453)

Socialtjänsten ska verka för att barn och unga växer upp under trygga och goda förhållanden, främja deras fysisk och social utveckling, förhindra att barn och unga far illa samt med särskild uppmärksamhet följa utvecklingen hos de som har visat tecken till en ogynnsam utveckling.

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)

I 3 kap. 1-2 §§ definieras att målet med hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen, samt att hälso- och sjukvården ska arbeta för att förebygga ohälsa.

Plan- och bygglag (2010:900)

Bestämmelser syftar till att, med hänsyn till den enskilda människans frihet, främja en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en god och långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna i dagens samhälle och för kommande generationer.

Bebyggelse och byggnadsverk ska lokaliseras med hänsyn till bland annat människors hälsa och säkerhet. Hänsyn ska tas till behov av lämpliga platser för lek, motion och annan utevistelse.

Lag om regionalt utvecklingsansvar (2010:630)

Lagen avser insatser för att skapa en hållbar regional tillväxt och utveckling. Regionen ska inom det regionala tillväxtarbetet utarbeta och fastställa en strategi (RUS) och samordna insatser för genomförande.

Enligt Förordning om regionalt tillväxtarbete (2017:583) 4 § ska ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet (kan tolkas som Agenda 2030) vara en integrerad del i analyser, strategier, program och insatser i det regionala tillväxtarbetet.

Miljöbalken (1998:808)

Miljöbalken 1 kap 1§ syftar till att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö och att människors hälsa ska skyddas.

Prioriteringsutredningen

Folkhälsoarbetet kan appliceras på de etiska principer riksdagen antog om prioriteringar inom vård och omsorg (prop 1996/97;60). Det menar Prioriteringsutredningen som gör gällande att följande principer borde kunna vara styrande inom hela välfärden:

  1. människovärdesprincipen
  2. behovs-solidaritetsprincipen
  3. kostnadseffektivitetsprincipen

Läs mer

Riksdagen Skollagen

Riksdagen SocialtjänstlagenRiksdagen Hälso-och sjukvårdslagen

Riksdagen Plan- och bygglagen

Riksdagen Miljöbalken

Riksdagen prioriteringar inom vård och omsorg

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR