Publicerad 16 mars 2021
Frågor och svar

Hur får du kunskap om vad som görs i frågan?

I folkhälsoarbetet behöver du ha kunskap om vad andra gör i din organisation och i omvärlden. Görs det invärlds- och omvärldsbevakning kontinuerligt i din organisation på ett systematiskt sätt? Bidrar det samlade arbetet till minskade hälsoskillnader?

Ha koll på styrdokumenten

I olika styrdokument kan du se vad som görs som påverkar folkhälsan. Det viktigaste dokumentet är mål och budget, kommunplan, regionplan. Andra viktiga styrdokument är översiktsplaner, regional utvecklingsstrategi och hållbarhetsprogram. Men du behöver också ha koll på olika verksamhetsplaner, policyer, strategier och handlingsplaner. Dessutom ger även uppföljningar vägledning, exempelvis årsredovisningar, kvalitetsredovisningar, folkhälso- och hållbarhetsrapporter och välfärdsbokslut.

Frågor att ställa

  1. Vilka mål, åtgärder och insatser kan bidra till en god hälsa i befolkningen?
  2. Hur knyter de an till det nationella folkhälsomålet och de åtta målområdena?
  3. Tar mål, åtgärder och insatser hänsyn till behov och förutsättningar bland olika grupper av kvinnor och män utifrån exempelvis ålder, socioekonomi eller geografi?
  4. Arbetar vi på ett systematiskt sätt för att integrera jämlik hälsa-perspektivet i styrning och ledning?

Tips på olika sätt att ta sig an frågorna ovan

  • Utgå från regnbågen med hälsans bestämningsfaktorer. Lägg in mål, både övergripande och från förvaltningar, avdelningar och enheter, beroende på vad du vill undersöka. Resultatet ger en övergripande bild och kan identifiera ”luckor”.
  • På likande sätt kan du använda folkhälsopolitikens målområden och ”niofältaren”, matris för inventering av pågående arbete.
  • Gäller det kunskap om en specifik förvaltning, gör detta gärna tillsammans med personer inom den förvaltningen.
  • Vad står i din egen verksamhetsplan? Vad står i andras verksamhetsplaner som kopplar till dina mål och aktiviteter?

Varför är det viktigt med kunskap om vad som görs i frågan?

När vi har kunskap om varandras mål och uppdrag kan vi skapa synergieffekter. Fundera över hur din kompetens kan vara ett stöd och bidra till andras måluppfyllelse. Det är viktigt att förstå sin egen roll och ge stöd utifrån gemensam kunskap.

En bra ingång till ett samtal kan vara att använda ”Dialogkedjan” och ställa frågan: God och jämlik hälsa – har det med ditt arbete att göra?

En framgångsfaktor är att få ihop folkhälsoarbetet med andra horisontella sakområden för att minska risken för konkurrens om utrymme och stuprörsarbete med som exempel jämställdhet, mänskliga rättigheter, barnkonventionen, våld i nära relationer, trygghetsskapande arbete. Arbetet kan därför med fördel ramas in av Agenda 2030, hållbar utveckling eller utifrån att främja kvalitet i välfärden.

Läs mer

SKR:s årliga omvärldsanalys utifrån folkhälsoperspektiv (PDF) Pdf, 1 MB.

Socioekonomisk jämförelse mellan kommuner Sociala kompassen

Matris för inventering av pågående arbete (Word) Word, 38 kB.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR