Publicerad 16 mars 2021
Frågor och svar

Finns kunskap om folkhälsans bidrag till verksamhetens mål?

Verksamheterna har sina grunduppdrag och mål. De innefattar inte alltid mål om att specifikt förbättra hälsan. Alla är inte heller uppmärksammade på att hälsoläget i befolkningen eller de grupper verksamheten är till för, kan ha betydelse för verksamheternas måluppfyllelse. När exempelvis människor mår bra, så arbetar de i högre grad vilket genererar skatteintäkter. När äldre mår bra så belastas inte äldrevården i så hög grad och med mer fysisk aktivitet bibehåller äldre sin hälsa längre.

Dialogkedjan – nyttan för verksamheten

Ett sätt att öka kännedomen om hälsans betydelse för en verksamhet, är att ha en dialog med företrädare för verksamheten om deras uppdrag och vilka de är till för. Och därefter tillsammans reflektera kring hur hälsan i verksamhetens målgrupp kan påverka utfallet, hur verksamheten skulle utvecklas om hälsan förbättrades hos alla i målgruppen och vad det skulle betyda för verksamhetens måluppfyllelse.

Ett verktyg för detta är dialogkedjan ”What´s in it for me?” Exempel på frågor att ställa kan vara följande:

  • Vad arbetar du med och vad är ert huvudsakliga uppdrag och mål?
  • Har folkhälsoläget betydelse för hur ni lyckas nå dessa mål?
    Exempel: har hälsan bland flickorna och pojkarna betydelse för ert mål kring elevernas skolresultat?
  • På vilket sätt?
  • Kan vi/ni påverka hälsoläget? Och i så fall, på vilket sätt?

Först när, och om, verksamheten ser någon nytta för dem med en god och mer jämlik hälsa, är det aktuellt med dialog kring hälsofrämjande och förebyggande arbete. Det kan till exempel handla om vad som redan pågår inom verksamheten, om det finns behov av att stärka det arbetet eller om det finns behov av någon form av kunskapsbaserat stöd i arbetet.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR